Thai crime

ศึกษาปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทย

ศึกษาปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทย Thai crime 

ในสังคมของกรุงเทพฯ ณ ปัจจุบันนี้ เป็นสังคมศูนย์รวมของความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุต่าง ๆอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ประชาชนต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อดวามอยู่รอดก็มีการแก่งแย่งกันในการทำมาหากินและการขัดผลประโยชน์ต่าง ๆ ในสังคมกรุงเทพฯจะมีปัญหาอาชญากรรม Thai  crime มากกว่าในสังคมชนบท

อาชญากรรม Thai crime ในสังคมไทย เป็นอย่างไร

อย่างเช่นในกรุงเทพมักจะเอาแบบอย่างมาจากสื่อมวลชนต่างๆ เป็นต้นว่า หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ ทีวี วิธีการประกอบอาชญากรรมไม่สลับซับซ้อนมาก ในสังคมกรุงเทพฯ มีสถานเริงรมย์ให้การบริการในด้านต่าง ๆ และแหล่งอบายมุขมากมาย เมื่อมีผลประโยชน์ขัดกัน เช่น เสียการพนัน เล่นโกงกัน ปัญหาทางเพศ ฯลฯ ทำให้ประกอบอาชญากรรมได้ง่าย

ทางด้านของชาวชนบทพากันอพยพเข้ามาทำงานในกรุงเทพฯ มักจะเข้ามาอยู่ในแหล่งสลัมใช้แหล่งสลัมเป็นที่เรียนรู้สภาพชีวิตของดนในเมือง ทำให้ได้ภาพพจน์ที่ไม่ถูกต้อง เมื่ออพยพมามาก ๆ เข้ายังหางานทำไม่ได้ก็ใช้ชีวิตไปทางด้านอบายมุขต่าง ๆ

ลักษณะของอาชญากรในสังคมไทยมักจะมีสถานภาพทางสังคมและการศึกษาต่ำ มีฐานะยากจน 5. เนื่องจากการคมนาคมสะดวก อาชญากรเมื่อทำผิดแล้วมักจะหลบหนีไปทำให้ยากแก่การจับกุมตัวมาลงโทษ

ประเภทของอาชญากรรมที่ทำกันมักจะเป็นไปในรูปการปลอมแปลงสินค้า ปลอมเช็ค ยารักษาโรค เครื่องสำอาง เนื่องจากการขยายตัวทางการค้าและการอุตสาหกรรม ประชากรในกรุงเทพเพิ่มมากขึ้น ค่าครองชีพสูงขึ้นทำให้คนเราต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อการดำเนินชีวิต มีการฉ้อราษฎร์บังหลวง การทุจริตต่อหน้าที่ การขโมยเศียรพระพุทธรูป การทุจริตเกี่ยวกับที่ดิน

หากเป็นปัญหาของยาเสพติด โดยผู้ที่เสพยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นเริ่มมาจากความรู้อยากอยากลอง โดนเพื่อนชักชวนให้เล่น มีความรู้สึกต้องการหนีความจริง เมื่อเสพไปแล้วให้โทษแก่ร่างกายสติสัมปชัญญะไม่อยู่กับตัว ประกอบกับยาเสพติดมีราคาแพงและยากแก่การซื้อหา เมื่อต้องการเสพมาก ๆ ก็ประกอบการกระทำผิดเพื่อให้ได้มา

ซึ่งยาเสพติด สภาพของปัญหาอาชญากรรมในประเทศต่าง ๆ จะคล้ายคลึงกัน บางคนประกอบอาชญากรรมทางเพศ บางคนฉ้อราษฎร์บังหลวง ปล้นรถไฟ ลักขโมย จี้ปลันทรัพย์ ค้าของเถื่อน ค้ายาเสพติด ความมากน้อยในประเภทของการกระทำผิดขึ้นอยู่กับสถานภาพและแบบแผนการดำเนินชีวิตของสังคมนั้น

ในสังคมที่มีเศรษฐกิจไม่ค่อยดีจะมีการลักขโมยมาก ในสังคมที่มีเศรษฐกิจดีแต่ประชาชนต้องดิ้นรนต่อสู้แข่งขัน เผชิญกับความจำเจ ซ้ำ แล้วซ้ำเล่า ทำให้หันมาเสพยาเสพติด ในที่สุดก็นำไปถึงการประกอบอาชญากรรม

ข้อเสนอแนะบางประการในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

  1. ควรมีการศึกษาข้อมูล พิจารณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วยการร่วมมือของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นตันว่า กรมประชาสงเคราะห์ กรมราชทัณฑ์ กรมการปกครองไม่เฉพาะแต่กรมตำรวจเท่านั้น ทุกฝ่ายควรปฏิบัติตามนโยบายของตน ทั้งนี้เพื่อความสงบสุขของสังคม
  2. มีการตรวจตราแหล่งอบายมุข บาร์ ไนต์คลับ สถานอาบอบนวด เพื่อป้องกันและกำจัดมูลเหตุต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม การลงโทษผู้กระทำผิดควรกระทำกันอย่างจริงจัง
  3. ตามโรงเรียนต่าง ๆ ควรมีการจัดสอนวิชาเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม เช่น ผู้หญิงไม่ควรเดินคนเดียวในที่มืดค่ำแล้วควรรับกลับบ้าน
  4. เมื่อต้องโทษควรให้อาชญากรได้มีโอกาสฝึกอาชีพและฟื้นฟูจิตใจเพื่อที่จะได้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ควรจัดตั้งบ้านกึ่งวิถี เพื่อให้อาชญากรได้มีโอกาสฟื้นฟูจิตใจเรียนรู้โลกภายนอกก่อนที่จะกลับไปเผชิญหน้าอีกครั้ง สำหรับผู้ที่ใกล้พ้นโทษประมาณ3-6 เดือน ที่มีความประพฤติดีให้มีการออกนอกสถานที่ได้บ้างแต่ต้องมีเวลามาและเวลากลับที่แน่นอน
  5. คุมประพฤติหรือการรอการลงอาญา สำหรับคนที่ไม่เดยทำผิดมาเลยหรือทำผิดที่ต้องโทษในระยะสั้น เพื่อช่วยเหลือให้ผู้กระทำผิดได้เป็นคนดีเข้ากับสังคมได้ และไม่ปรารถนาที่จะทำผิดอีก มีการห้ามคบหาสมาคมกับคนบางประเภท กำหนดที่พักอาศัย หรือสถานที่ทำงาน
  6. จัดหาที่อยู่ให้อาศัยให้คนยากจนในแหล่งสลัมได้อยู่ เช่าซื้อในราคาที่ถูกมีมาตรการที่เข้มแข็งในการห้ามซื้อขายกรรมสิทธิ์

 

สรุปอาชญากร หมายถึงผู้ใหญ่ที่กระทำผิดกฎหมายของบ้านเมืองอาชญากรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่ควบคู่กันไปกับความเจริญของสังคม

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่