terrain

การพัฒนาชุมชนตามสภาพภูมิศาสตร์

การพัฒนาชุมชนตามสภาพภูมิศาสตร์ terrain

สำหรับเรื่องของการพัฒนาชุมชนค่อนข้างจะสับสนและยุ่งยาก เมื่อนำวิธีการพัฒนาชุมชนไปปฏิบัติตามสภาพภูมิศาสตร์ terrain ที่แตกต่างกันออกไป จึงทำให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาชุมชนถือเอาการตัดสินใจจาก ประชาชนเป็นหลักในการดำเนินงาน เพราะฉะนั้น นักสังคมวิทยาจึงขยายจุดสนใจต่อไปอีก ดังต่อไปนี้

พัฒนาชุมชนตามสภาพภูมิศาสตร์ terrain

กำเนิดการพัฒนาระดับชุมชน เป็นอย่างไร

ในการพัฒนาและปฏิบัติการในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ซึ่งชุมชนนั้นจะเป็นผู้ควบคุมวินิจฉัยสั่งการการปฏิบัติกิจกรรมหรือโครงการที่ทำในหมู่บ้าน กิจกรรมหรือโครงการที่ทำในหมู่ท้านหรือชุมชนนั่นอาจจะมีสกษณะเป็นเอกฉันท์ หรืออาจจะเป็นการนำเอาโดรงการที่ได้ปฏิบัติได้ผลดีมาแล้วในห้องถิ่นอื่น ๆ มาปรับใช้กับห้องที่ของตน

ซึ่งในขณะเดียวกันกับเป็นโครงการที่ประชาชนยอมรับในการที่จะนำมาปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในท้องที่ของเขา และอยู่ภายใต้ขีดความสามารถและพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้น ผู้นำท้องถิ่นจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ และเป็นผู้รับผิดชอบต่อกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ผู้ที่ทำหนำที่เป็นที่ปรึกษา อาจมีบทบาทเป็นเพียงตัวเชื่อมประสานเท่านั้น วัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือต้องการช่วยเหลือชุมชนนั้นโดยเฉพาะ

การพัฒนาในระดับภาค เป็นอย่างไร

หากจะพูดถึงจุดเน้นของการพัฒนาในระดับภาคนี้ จะอยู่ที่ปัญหาซึ่งมีผลกระทบกระเทือนต่อชุมชน และเหนือความสามารถที่ชุมชนจะดำเนินการแก้ไขใด้ ก็จะต้องมีการกระจายบริการสังคมไปให้ถึงมือประชาชนในชนบท ตัวอย่างเช่น บริการทางด้านการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ และโภชนาการ

ในขณะเดียวกันก็จะส่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาเข้าไปช่วยการแก้ไขปัญหาให้กำชุมชนด้วย การบริการต่าง ๆ ที่นำไปให้กับชุมชนนั้นจะต้องเป็นความต้องการของชุมชนด้วย ในกรณีนี้จะต้องพัฒนาผู้นำท้องถิ่นขึ้นมา เพื่อจะเป็นผู้คอยช่วยเหลือในการติดต่อขอความร่วมมือจากภายนอก และเน้นการผลิตบุคลากรในระดับต่างๆให้เพียงพอกับความต้องการของท้องถิ่น

การพัฒนาในระดับประเทศ เป็นอย่างไร

จุดเน้นอยู่ที่รัฐบาลจะเป็นผู้วางแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดงบประมาณ และบุคลากรในการดำเนินงาน กำหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการพัฒนา กำหนดวางแนวทางบูรณะและบริการจัดสรรทรัพยากรเศรษฐกิจหลัก และแนวทางพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ตลอดจนรักษาเสถียรภาพทางสังคมของชาติให้มั่นคงยิ่งขึ้น และโกรงการเฉพาะกิจกรรมซึ่งจัดทำในระดับชุมชนจะต้องให้สอดกล้องกับนโยบายของชาติ กล่าวโดยทั่วไปแล้วชุมชนจึงเป็นหน่วยที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนามากกว่าจะเป็นหน่วยผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่เข้มแข็งในการตัดสินไจขั้นพื้นฐาน แต่ชุมชนก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน เมื่อเรามองการพัฒนาชุมชนในลักษณะเช่นนี้ ก็ต้องนำแนวความคิดทฤษฎีมาสนับสนุน ทฤษฎีที่รู้จักกันดีก็คือทฤษฎีการสื่อสาร

ประการแรก คือการติดต่อสื่อสาร นับว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งระหว่างผู้นำและผู้ตาม ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ชาวบ้าน และผู้นำชุมชน เนื่องจากบุคคลเหล่านี้จะต้องติดต่อสมพันธ์กัน ซึ่งในการติดต่อสร้างความสัมพันธ์กัน หากขาดการสื่อข้อความที่ดีหรือไม่สามารถพูดจาทำความเข้าใจกันได้แล้ว การติดต่อและสร้างความสมพันธ์ซึ่งกันและกัน ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ในขบวนการพัฒนาชุมชน

ประการที่สอง ที่นักสังคมวิทยาชนบทได้ใช้ประโยชน์มากคือ การเผยแพร่วิทยาการใหม่ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาชุมชน ประการที่สาม การสื่อสารแบบจากข้างขนลงมาข้างล่างเพื่อว่าผู้ที่ทำหน้าที่ในการวางแผนระดับภาคหรือระดับชาติจะได้ทราบความรู้สึกนึกคิดความต้องการของชุมชน และช่วยให้มองเห็นปัญหาลึกซึ่งยิ่งขึ้น

 

 ทั้งนี้ เพื่อจะได้วางแผนการปฏิบัติงานได้ถูกต้องยิ่งขึ้น ถ้าหากขาดการสื่อข่าวสารที่ดี หรือพอเพียงแล้วก็จะทำให้แผนงานโครงการต่าง ๆ ส้มเหลว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ถ้าผู้ดำเนินงานพัฒนาชุมชนขาดความรู้ตวามเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการสื่อสารแล้ว งานพัฒนาชุมชนก็ย่อมจะดำเนินไปไม่ได้

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่