ชาวญวน

minority

ชาวญวน Vietnamese’s minority เนื้อหาที่ท่านจะได้ศึกษากันต่อไปนี้ เป็นเนื้อหาสำหรับชาวญวนที่ก่อให้เกิดปัญหาชนกลุ่มน้อย minority เป็นคนญวนที่อพยพหนีภัยสงครามเข้ามาในไทยระหว่างปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 2488-2489 เป็นสงครามกู้เอกราชต่อฝรั่งเศส เพื่อต้องการความเป็นเอกราชและเป็นไทยกับตนเอง อพยพเข้ามาประมาณ 75,000คน กระจายกันอยู่ในจังหวัด เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ เลย หนองดาย อุดรธานี สกลนคร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม สุรินทร์ ปราจีนบุรี และตราด The Vietnamese are a minority in Thailand ชาวญวน ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย ในช่วงของระยะแรกที่ชาวชนกลุ่มน้อยพวกนี้ ได้ทำการอพยพเข้ามาในประเทศไทยนั้น ทางรัฐบาลได้ทำการให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและให้ประกอบอาชีพอย่างอิสระเสรีทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย คนญวนที่อพยพเข้ามาส่วนใหญ่มาจากทางเหนือของประเทศไทย ที่ยังคงไว้ซึ่งความรักชาติและสนใจที่จะเกี่ยวข้องกับการเมืองและการปกครองตามแบบคอมมิวนิสต์ โดยพวกเขานั้นมักจะทำการเรี่ยไรเงินจากชาวไทยเพื่อส่งไปให้พวกพ้องเสมอ จึงนับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีและไม่สมควรทำกับประเทศไทยอย่างยิ่ง ชาวญวนอพยพในประเทศไทยอาจแบ่งได้ 3 พวก ได้แก่ นิยมคอมมิวนิสต์หรือผู้ที่เป็นหลักหรือตัวแทนของคอมมิวนิสต์ เป็นพวกซึมซับในลัทธิคอมมิวนิสต์ ปกติเป็นหัวหน้า และเจ้าหน้าที่หลักในการจัดการและสนับสนุนนโยบายคอมมิวนิสต์ พวกที่มีความชื่นชอบในวีรกรรมของโฮจิมินห์ แต่ลัทธิคอมมิวนิสต์ยังไม่ฝังใจเต็มที่เป็นผู้ที่เชื่อมันศรัทธาในตัวเองและวีรกรรมของโฮจิมินต์ … Read moreชาวญวน