ศึกษาปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทย

Thai crime

ศึกษาปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทย Thai crime  ในสังคมของกรุงเทพฯ ณ ปัจจุบันนี้ เป็นสังคมศูนย์รวมของความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุต่าง ๆอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ประชาชนต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อดวามอยู่รอดก็มีการแก่งแย่งกันในการทำมาหากินและการขัดผลประโยชน์ต่าง ๆ ในสังคมกรุงเทพฯจะมีปัญหาอาชญากรรม Thai  crime มากกว่าในสังคมชนบท อาชญากรรม Thai crime ในสังคมไทย เป็นอย่างไร อย่างเช่นในกรุงเทพมักจะเอาแบบอย่างมาจากสื่อมวลชนต่างๆ เป็นต้นว่า หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ ทีวี วิธีการประกอบอาชญากรรมไม่สลับซับซ้อนมาก ในสังคมกรุงเทพฯ มีสถานเริงรมย์ให้การบริการในด้านต่าง ๆ และแหล่งอบายมุขมากมาย เมื่อมีผลประโยชน์ขัดกัน เช่น เสียการพนัน เล่นโกงกัน ปัญหาทางเพศ ฯลฯ ทำให้ประกอบอาชญากรรมได้ง่าย ทางด้านของชาวชนบทพากันอพยพเข้ามาทำงานในกรุงเทพฯ มักจะเข้ามาอยู่ในแหล่งสลัมใช้แหล่งสลัมเป็นที่เรียนรู้สภาพชีวิตของดนในเมือง ทำให้ได้ภาพพจน์ที่ไม่ถูกต้อง เมื่ออพยพมามาก ๆ เข้ายังหางานทำไม่ได้ก็ใช้ชีวิตไปทางด้านอบายมุขต่าง ๆ ลักษณะของอาชญากรในสังคมไทยมักจะมีสถานภาพทางสังคมและการศึกษาต่ำ มีฐานะยากจน 5. เนื่องจากการคมนาคมสะดวก อาชญากรเมื่อทำผิดแล้วมักจะหลบหนีไปทำให้ยากแก่การจับกุมตัวมาลงโทษ ประเภทของอาชญากรรมที่ทำกันมักจะเป็นไปในรูปการปลอมแปลงสินค้า ปลอมเช็ค ยารักษาโรค เครื่องสำอาง เนื่องจากการขยายตัวทางการค้าและการอุตสาหกรรม ประชากรในกรุงเทพเพิ่มมากขึ้น ค่าครองชีพสูงขึ้นทำให้คนเราต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อการดำเนินชีวิต … Read moreศึกษาปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทย