จิตวิทยาของมนุษย์

Psychology

จิตวิทยาของมนุษย์ Psychology Psychology หรือ จิตวิทยา เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สลับซับซ้อน เกิดจากกลไกจิตใจของมนุษย์(mind) เป็นคำที่มาจากศัพท์ภาษากรีก 2 คำ คือ Psyche ซึ่งแปลว่า จิตใจ (ซึ่งเป็นชื่อเทพธิดาในเทพนิยายกรีก) และคำว่า Logos ซึ่งแปลว่าศาสตร์ จิตวิทยาถือได้ว่าเป็นวิทยาศาสตร์ที่เพิ่งจะก้าวหน้าเมื่อเทียบกับวิทยาศาสตร์แขนงอื่น ระยะหลังได้มีการค้นคว้าและงานวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยากว้างขวางขึ้น จึงเกิดแนวความคิด แนวการศึกษา และทฤษฎีต่าง ๆ มากมาย ที่จะใช้อธิบายถึงปรากฎการณ์ทางจิตวิทยา วิวัฒนาการของจิตวิทยาของมนุษย์ เป็นอย่างไร Psychology ความเป็นมาของจิตวิทยาเริ่มจาก ความคิดของคนเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณเป็นตัวกำเนิดมนุษย์ และเป็นผู้สั่งการให้มนุษย์มีพฤติกรรมต่าง ๆ ต่อมานักจิตวิทยาหันมาให้ความสนใจเรื่องจิต (mind) ว่ามนุษย์เราประกอบด้วยร่างกาย ซึ่งมีอวัยวะต่าง ๆ ได้แก่ ตา แขน ขา หัวใจ ฯลฯ กับอีกสวนหนึ่งคือ จิต (mind) ซึ่งจะประกอบด้วย ความคิด การรับรู้ ความรู้สึกใน เรื่องต่าง ๆ ฯลฯ … Read moreจิตวิทยาของมนุษย์