แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ

personality

แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ concept of personality สำหรับแนวคิดที่เกี่ยวกับในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ concept of personality นั้นมีหลากหลายแตกต่างกันไป แต่เพื่อความเข้าใจง่าย ได้มีการจัดกลุ่มแนวคิดไว้ 2 กลุ่ม โดยบทความนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับแนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพกัน concept of personality มีอะไรบ้าง ให้ความสนใจเกี่ยวกับแก่นของบุคลิกภาพ เน้นในเรื่องมรดกทางธรรมชาติของมนุษย์ ที่ปรากฏอยู่ในมนุษย์ทุกคน ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นส่วนที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก กลุ่มที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับสวนของบุคลิกภาพที่ได้จากการเสริมสร้าง ซึ่งได้มาจากพฤติกรรมที่คนเรียนรู้ และจะเป็นส่วนที่ทำให้แต่ละคนมีความแตกต่างกัน แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบของบุคลิกภาพ จากแนวคิดทั้ง 2 กลุ่มข้างต้น สามารถนำมากำหนดเป็นรูปแบบบุคลิกภาพได้ 3 รูปแบบคือ 1.รูปแบบบุคลิกภาพที่ขัดแย้ง กลุ่มนี้เชื่อว่า บุคคลจะมีแรงต่อต้านภายในที่ขัดแย้งกันซึ่งจะต้องแก้ไขประนีประนอม นักจิตวิทยาที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ Sigmund Freud ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดจิตวิเคราะห์ กลุ่มนี้เห็นว่าส่วนที่เป็นแก่นของบุคลิกภาพ แบบนี้จะให้ความสำคัญแก่ความพึงพอใจทางสัญชาตญาณ ขณะเดียวกันจะลดความสำคัญในเรื่องความรู้สึกถูกลงโทษและสำนึกผิด  สัญชาตญาณความเห็นแก่ตัวของมนุษย์จะต่อสู้ขัดแย้งกับกฎข้อห้ามของสังคม วัฒนธรรมของมนุษย์จึงเป็นสิ่งซึ่งสร้างสมขึ้นมาจากการที่มนุษย์รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม และการเสียสละความเป็นตัวเอง จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของบุคลิกภาพ วิธีการที่มนุษย์จะปกป้องตนเองจากความขับข้องใจและความวิตกกังวลก็ คือการสร้างกลไกการป้องกันตนเองโดยไม่รู้ตัว เช่น การเก็บกด การโยนความผิดให้ผู้อื่น การแสดงออกตรงข้ามกับความรู้สึกภายใน การทดแทนทำในสิ่งที่สังคมยอมรับ เป็นต้น … Read moreแนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ