สิ่งมีชีวิตมีกระบวนการสร้างและสลาย

Living Things Metabolize

สิ่งมีชีวิตมีกระบวนการสร้างและสลาย Living Metabolize ในการดำรงสภาวะของการมีชีวิต จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี กระบวนการสร้างและสลาย Living Metabolize มีการเจริญเติบโต แล ละมีการสืบต่อเผ่าพันธุ์ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจำเป็นต้องไต้รับสารอาหารและพลังงาน ที่ได้มาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว  Living  Metabolize กระบวนการนี้เป็นอย่างไร สารอาหารและพลังงานที่รับเข้าไปจะถูกเปลี่ยนแปลงโดยกระบวนการทางเคมีแบบต่าง ๆ ปรากฏการณ์แปรรูปสารอาหาร และพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสิ่งมีชีวิตนี้ เรียกว่า กระบวนการสร้างและสลาย หรือเมแทบอลิซึม (Metabolism)สารเคมีที่มาประกอบเป็นสารอาหารนั้น  เป็นสสารที่วนเวียนอยู่ในระบบนิเวศ ส่วนแหล่งกำเนิดของพลังงนนั้น คือดวงอาทิตย์ พืชและสิ่งมีชีวิตบางชนิตจะยึดเก็บเอาพลังงานบางส่วนจากแสงแดดมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสง (photosynthesis) และเก็บสะสมพลังงาน นั้นไว้โดยการแปรโมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์กับโมเลกุลของน้ำ ให้เกิดเป็นโมเลกุลของน้ำตาลที่มีพลังงานมาก สัตว์ไม่มีความสามารถที่จะสังเคราะห์อาหารได้อย่างพืช ดังนั้น จึงกินพืชเป็นอาหารและอาจเป็นอาหารของสัตว์ชนิดอื่นอีก ต่อ ๆ กันไป ภาวะธำรงตุล Homeostasis คืออะไร เพื่อที่จะให้กระบวนการสร้างและสลายตำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะยังผลให้เกิดสภาวะการดำรงชีพ สิ่งมีชีวิตจำเป็นที่จะทำให้ตัวเองมีความคงที่ในเรื่องเกี่ยวกับอุณหภูมิ ระดับความขึ้นภาวะความเป็นกรด-ด่าง และปัจจัยอื่น ( ทางสรีรวิทยา การจัดการให้สภาวะภายในร่างกายมีความคงที่สม่ำเสมอกันอย่างต่อเนื่องนี้ เรียกว่า ภาวะปกติสุข หรือภาวะธำรงดูล (Homeostasis) … Read moreสิ่งมีชีวิตมีกระบวนการสร้างและสลาย