วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ

Culture and Personality

วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ Culture and Personality สำหรับผู้ที่ศึกษาทางด้านมานุษยวิทยาวัฒนธรรมหรือนักมานุษยวิทยาจะให้ความสนใจในเรื่องวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมต่าง ๆ แต่นักจิตวิทยาจะศึกษาวิเคราะห์ถึงบุคลิกภาพของคน Culture and Personality เพื่อเกิดความเข้าใจว่าทำไมปัจเจกบุคคลจึงแตกต่างกัน Culture and Personality มีวิธีการเรียนรู้อย่างไร โดยทางทฤษฎีแล้ว นักมานุษยวิทยาศึกษาเรื่องราวต่าง  โดยวิธีการสังเกตการณ์ (observation)และจากการสัมภาษณ์ (interviewing)ทำการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมและการจัดองค์กรทางสังคม แต่ถ้าเป็นการศึกษาทางด้านวัฒนธรรมและบุคลิกภาพจะให้ความสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคลิกภาพของคนเพื่อพิจารณาว่า โครงสร้างทางวัฒนธรรมและโครงสร้างทางบุคลิกภาพเกี่ยวข้องกันอย่างไรในสังคมนั้น และสิ่งที่น่าสังเกตประการหนึ่ง คือ นักมานุษยวิทยามักไม่ใช้กลุ่มทดลองที่ควบคุมได้ (controlled experiments) และจะเข้าไปศึกษาในสังคมที่ไม่รู้หนังสือ (nonliterate societies) ซึ่งต่างจากนักจิตวิทยาที่จะทดลองกับกลุ่มควบคุม ความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพของคนส่วนใหญ่ได้มาจากจิตแพทย์ (psychiatrists)และนักจิตวิเคราะห์ (psychoanalysis) แม้ว่าความรู้ดังกล่าวจะมีคุณค่า แต่ก็มีข้อจำกัดอยู่ 2 ประการ คือ ประการแรก เป็นข้อมูลที่ได้มาจากบุคคลที่มีความทุกข์และปัญหาจนต้องไปหาจิตแพทย์ให้ช่วย ซึ่งก็จะกลายเป็นข้อมูลที่ค่อนช้างจะมีอคติสำหรับการเอาไปอ้างใช้กับบุคคลทั่ว ๆ ไป ประการที่สอง คนไข้ที่มีปัญหาทางจิตส่วนใหญ่จะเป็นชาวตะวันตก ได้แก่ ชาวอเมริกันและยุโรป ซึ่งมีวัฒนธรรมต่างจากชาวตะวันออก แต่ในความเป็นจริง การศึกษาในเรื่องดังกล่าวไม่สามารถจะจำกัดอยู่แค่นั้น เราต้องการศึกษาบุคลิกภาพของคนทั่วไปที่ชีวิตประสบความสำเร็จ ไม่ได้ป่วยด้วยโรคจิต โรคประสาท และขอบข่ายของการศึกษาก็ไม่ใช่ศึกษาเฉพาะในสังคมยุโรปและอเมริกันเท่านั้น … Read moreวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ