ศึกษาปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทย

Thai crime

ศึกษาปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทย Thai crime  ในสังคมของกรุงเทพฯ ณ ปัจจุบันนี้ เป็นสังคมศูนย์รวมของความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุต่าง ๆอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ประชาชนต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อดวามอยู่รอดก็มีการแก่งแย่งกันในการทำมาหากินและการขัดผลประโยชน์ต่าง ๆ ในสังคมกรุงเทพฯจะมีปัญหาอาชญากรรม Thai  crime มากกว่าในสังคมชนบท อาชญากรรม Thai crime ในสังคมไทย เป็นอย่างไร อย่างเช่นในกรุงเทพมักจะเอาแบบอย่างมาจากสื่อมวลชนต่างๆ เป็นต้นว่า หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ ทีวี วิธีการประกอบอาชญากรรมไม่สลับซับซ้อนมาก ในสังคมกรุงเทพฯ มีสถานเริงรมย์ให้การบริการในด้านต่าง ๆ และแหล่งอบายมุขมากมาย เมื่อมีผลประโยชน์ขัดกัน เช่น เสียการพนัน เล่นโกงกัน ปัญหาทางเพศ ฯลฯ ทำให้ประกอบอาชญากรรมได้ง่าย ทางด้านของชาวชนบทพากันอพยพเข้ามาทำงานในกรุงเทพฯ มักจะเข้ามาอยู่ในแหล่งสลัมใช้แหล่งสลัมเป็นที่เรียนรู้สภาพชีวิตของดนในเมือง ทำให้ได้ภาพพจน์ที่ไม่ถูกต้อง เมื่ออพยพมามาก ๆ เข้ายังหางานทำไม่ได้ก็ใช้ชีวิตไปทางด้านอบายมุขต่าง ๆ ลักษณะของอาชญากรในสังคมไทยมักจะมีสถานภาพทางสังคมและการศึกษาต่ำ มีฐานะยากจน 5. เนื่องจากการคมนาคมสะดวก อาชญากรเมื่อทำผิดแล้วมักจะหลบหนีไปทำให้ยากแก่การจับกุมตัวมาลงโทษ ประเภทของอาชญากรรมที่ทำกันมักจะเป็นไปในรูปการปลอมแปลงสินค้า ปลอมเช็ค ยารักษาโรค เครื่องสำอาง เนื่องจากการขยายตัวทางการค้าและการอุตสาหกรรม ประชากรในกรุงเทพเพิ่มมากขึ้น ค่าครองชีพสูงขึ้นทำให้คนเราต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อการดำเนินชีวิต … Read moreศึกษาปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทย

ปัญหาอาชญากรรม

crime

ปัญหาอาชญากรรม crime อาชญากรรม crime ในแง่สังคมวิทยา นักสังคมวิทยาศึกษาสาเหตุแห่งการประกอบอาชญากรรมหรือการกระทำผิดต่างๆนั้นเนื่องมาจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม เป็นผลเนื่องมาจากอิทธิพลของกระบวนการและภาวะทางสังคม มีการศึกษาถึงกระบวนการที่ทำให้คนเราประกอบอาชญากรรมการตอบแทนบุญคุณ เกี่ยวข้องกับทฤษฎีแห่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นต้นว่า การเอาอย่าง การคบหาสมาคม  การอาศัยบาร มี และศึกษาถึงอัตราการประกอบอาชญากรรมของคนในสังคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพการณ์บางอย่าง ได้แก่ ความแออัดยัดเยียดของชุมชนเมืองการแข่งขันกันในการประกอบธุรกิจ หรือ การอพยพเข้ามาทำงานในกรุงเทพของคนต่างจังหวัด เป็นต้น อาชญากรรม crime กับสังคม เป็นสิ่งที่มีคู่กันกับสังคมทุกสังคม เป็นปัญหาสังคมที่สำคัญคุกคามความสงบสุขของประชาชนและเป็นภัยต่อสังคม ทำลายชีวิตและทรัพย์สิน แสดงถึงความไม่สมบูรณ์และความบกพร่องของระเบียบสังคม การศึกษาอาชญากรรมในแวดวงสังคมวิทยาจะเป็นการศึกษาถึง พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนของบุดคลต่อสังคม วิเคราะห์หาสาเหตุแห่งความขัดแย้ง ทำไมคนที่ประกอบอาชญากรรมจึงมีพฤติกรรมเช่นนี้ ในอดีตปัญหาอาชญากรรมยังไม่เกิดมีมากนัก เนื่องจากว่าสังคมแบบเดิมเป็นสังคมที่มีจารีตประเพ ณีกำหนดไว้แน่นอน ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามแบบแผนการคำเนินชีวิตวัฒนธรรมและสังคมของตนอย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนจะเป็นที่รังเกียจของสังคม ต่อมาเมื่อสังคมมนุษย์มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ก็ต้องมีการตรากฎหมายและระเบียบปฏิบัติเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตามทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของทุก ๆ คน พฤติกรรมของคนเราจะแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม แต่จะมีความคิดเห็นสอดดล้องกันเกี่ยวกับการกระทำบางอย่างที่เห็นว่าดีและสมควรให้ปฏิบัติ ถ้าใดรไม่ปฏิบัติตามก็ไม่เสียหายในสังคมที่เจริญก้าวหน้ามติต่าง ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่ต้องการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติจะออกมาในรูปบทบัญญัติทางกฎหมาย ผู้ใดฝ่าฝืนทำให้สังคมปราศจากความปกติสุขกระทบกระเทือนสวัสดิภาพและสิทธิของผู้อื่น ผู้นั้นก็จะต้องได้รับโทษ สถิติอาชญากรรมในประเทศไทย ในรอบปี 2529 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ เป็นคดีที่เกิดขึ้นมากที่สุด … Read moreปัญหาอาชญากรรม