เรียนรู้เรื่องแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต

Habitat

เรียนรู้เรื่องแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต Habitat โดยแหล่งที่อยู่อาศัยสำกรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็ตาม จะมีความผูกพันอย่างใกล้ชิดกับสภาพแวดล้อมที่เป็นที่อยู่อาศัย Habitat กล่าวได้ว่าสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลอย่างยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งต่อการมีชีวิตและการดำรงชีวิต ที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต Habitat คืออะไร สำหรับความหมายของคำว่า สิ่งแวดล้อม นั้น มีหมายความถึง สิ่งที่อยู่ภายนอกร่างกายหรือไม่ได้เป็นองค์ประกอบขลงร่างกาย รวมทั้งสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต วิชาที่เกี่ยวกับการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรียกว่าวิชา “นิเวศวิทยา” หรือ”Ecology ” ในทางชีววิทยาแบ่งสิ่งแวดล้อมออกเป็นสองประการคือ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical environment) ได้แก่ น้ำ ดิน อากาศ แสงสว่าง อุณหภูมิ และสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (Biological environment) ได้แก่ พืช และสัตว์ที่อาศัยร่วมในบริเวณเดียวกันปรกติแล้วพืชและสัตว์ย่อมมีแหล่งที่อยู่อาศัยซึ่งเหมาะสมแก่การดำรงชีวิตอยู่เฉพาะตัว แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละแห่งจะมีลักษณะเป็นเอกเทศทั้งในเรื่องของแสงสว่าง อุณหภูมิ ความชื้นและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ  แหล่งที่อยู่อาศัยเฉพาะเขตของสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งนั้น เรียกว่าแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญ ของสิ่งมีชีวิต ได้แก่แหล่งอาศัยที่เป็นน้ำเต็ม Oceanic แหล่งอาศัยที่เป็นน้ำจืด Freshwater และแหล่งอาศัยบนพื้นดิน Terrestrial แหล่งอาศัยที่เป็นน้ำเค็ม The Oceanic และแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีลักษระของน้ำเค็มนั้น … Read moreเรียนรู้เรื่องแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต