เรียนรู้เรื่อง ระบบสื่อมวลชน

Communication

ระบบสื่อมวลชน communication ในทุกประเทศสื่อมวลชน communication ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดความหลากหลาย มีแนวคิดที่แตกต่างกันออกไป แต่มีทฤษฎีหนึ่งอธิบายว่า สื่อมวลชนปฏิบัติหน้าที่ไปตามรูปแบบและสีสันของโครงสร้างทางสังคมและการเมือง ถ้าจะดูความแตกต่างระหว่างระบบสื่อมวลซนได้อย่างครบถ้วน จึงต้องดูที่ระบบสังคมที่สื่อมวลชนปฏิบัติหน้าที่ ในการมองความสัมพันธ์ที่แท้จริงของระบบสังคมกับสื่อมวลซน จำเป็นต้องดูถึงความเชื่อและลมมติฐานพื้นฐานของ การจำแนกระบบของสื่อมวลชน communication เป็นอย่างไร สามารถจำแนกตามเหตุผลหรือทฤษฎีทางปรัชญาและการเมืองได้เป็น 4 ทฤษฎีตามวิวัฒนาการของระบบสื่อมวลชนดังนี้ คือ อำนาจนิยม (The Authoritarian Theory) เสรีนิยม (The Libertarian Theory) ทฤษฎีโซเวียตคอมมิวนิสต์ (The Soviet Communist Theory) ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม (The Social Responsibility Theory) สื่อมวลชนตามทฤษฎีอำนาจนิยม เป็นทฤษฎีที่สื่อมวลชนนำมาใช้เก่าแก่มากที่สุด เกิดขึ้นมาภายใต้บรรยากาศอำนาจนิยมของช่วงท้ายในยุคการฟื้นฟูศิลปวิทยา(Renaissance) หลังกำเนิดของการประดิษฐ์การพิมพ์ สังคม นี้ความจริงไม่ได้ถูกกำหนดโดยมวลชน แต่ถูกกำหนดโดยคนฉลาดเพียงไม่กี่คนที่อยู่ในตำแหน่งที่จะนำและสั่งประชาชน ดังนั้น ความจริงจึงถูกจัดวางอยู่ใกล้ศูนย์กลางของอำนาจ การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนจึงเป็นการกระทำตามคำสังจากเบื้องบนลงสู่เบื้องล่าง ผู้ปกครองในยุคนั้น ใช้สื่อมวลซนเพื่อแจ้งในประซาชนทราบถึงความคิดของผู้ปกครองที่ประชาชนควรจะรู้ และนโยบายของผู้ปกครองที่ประชาชนควรจะสนับสนุน ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีเสรีนิยม โดยทฤษฎีนี้เกิดขึ้นหลังจากทฤษฎีอำนาจนิยม ประเทศต่าง 1 … Read moreเรียนรู้เรื่อง ระบบสื่อมวลชน