ระบบการขนส่ง Service Industry

Service Industry

ระบบการขนส่ง Service Industry การขนส่งถือได้ว่าเป็นอุดสามกรรมการบริการ Service Industry ประเภทหนึ่ง ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ชาติ หรือ อาจจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เป็นสิ่งที่จำเป็น การปฏิบัติภาระกิจต่างๆของมนุษย์เรา ทั้งนี้ เพราะมนุษย์เรามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการะนส่งมาทั้งแก่สมัยดึกดำบรรพ์ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของจากที่แห่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นการเคลื่อนย้ายของมนุษย์เอง หรืออาจจะเป็นสัตว์หรือสิ่งของต่างๆ ก็ตาม จะต้องอาศัยการขนส่งเป็นปัจจุบันในการเคลื่อนย้ายทั้งสิ้น วิชาระบบการขนส่ง Service Industry เป็นอย่างไร เรื่องของการขนส่งเป็นวิราแขนงหนึ่ง ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าวิชาการด้านอื่นๆเพราะการขนส่งนั้นจะเข้าไปเกี่ยวร้องและสัมพันธ์กับอุกสาหกรรม หรือกิจกรรมประเรทต่างๆแทบทั้งสิ้น เร่น สินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคต่างๆ ที่พวกเราทุกคนใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน  ก็จะมีค่าขนส่งรวมอยู่ในราคาสินค้าและบริการนั้นๆ ด้วย ราคาสินค้าและบริการต่างๆ ก็ได้ถูกรวมไว้เป็นทอกๆ เริ่มตั้งแต่จากแหล่งวัตถุบไปยัง หลงผลิต จากแหล่งผลิตไปยังพ่อค้าคนกลาง จากพ่อค้าคนกลางไปยังพ่อค้าส่ง จากพ่อค้าส่งไขยังพ่อค้าปลีก และจากพ่อค้าปลีก จึงจะถึงมีอบริโภค  ซึ่งในแต่ละของการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการเหล่านั้น ได้มีการรวมค่าขนส่งเว้าไปเป็นต้นทุนของสินค้าทุกหอกไป จึงเห็นได้ว่า การขนส่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญ และจำาเป็นอย่างยิ่งแก่การดำรงชีวิตประจำวันและควรที่จะได้ศึกษาไว้ เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในกิจการประเภทนี้พอสมควร    วัตถุประสงค์ของการขนส่ง เราได้ทราบกันมาแล้วว่า การขนส่งนั้นจะต้องประกอบด้วยลักษณะต่าง ฯ หลายประการ ซึ่งมีอยู่ลักษณะหนึ่งที่จะกล่าวถึงในที่นัก็คือ วัตถุประสงค์ในการขนส่ง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายออกไปต่าง … Read moreระบบการขนส่ง Service Industry