parents

Parents   การเป็นพ่อแม่ที่ดีให้แก่ลูก

Parents   การเป็นพ่อแม่ที่ดีให้แก่ลูก   ใบบทความ Parents การเป็นพ่อแม่ที่ดีให้แก่ลูก เขียนถึง ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยี หรือสิ่งเร้าต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน มักทำให้ครอบครัวของคนรุ่นใหม่มีเวลาให้แก่กันน้อยลง เพราะส่วนใหญ่จะหันมาใข้เวลากับเทคโนโลยีรอบตัวที่เพิ่มมากขึ้น หรือภาระต่างๆที่เพิ่มมากขึ้น เลยทำให้ละเลยการให้ความสำคัญแก่ครอบครัวลดน้อยลง ดังนั้น คำถามที่ว่า เราจะเลี้ยงลูกแบบไหนจึงจะทำให้เขาเก่ง ดี และมีความสุขที่สุด จึงเป็นโจทย์ที่แสนยากและท้าทายเป็นอย่างมากแก่พ่อแม่ในสมัยนี้ และ ท้าทายสำหรับพ่อแม่ยุคใหม่เป็นอย่างมาก          การที่ แม่พ่อ Parents อบรมเลี้ยงดูในช่วงต้นของชีวิตลูก สำคัญแค่ไหน?   ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมากต่อการเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งให้เจริญเติบโตเป็นคนที่ดีในอนาคต เพราะการเลี้ยงดู การสั่งสอน ในวัยเริ่มต้นของชีวิตนี้แหละ เป็นเหมือนการวางพื้นฐานทางบุคลิกภาพและนิสัยต่าง ๆ ของเด็ก ที่จะฝังติดตัวไปจนถึงวัยเป็นผู้ใหญ่     เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีในช่วงต้นของชีวิตอย่างดีที่สุด จะเป็นอย่างไร?   โดยเด็กที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างดีในช่วงต้นของชีวิตนั้น จะทำให้มีการตอบสนองความต้องการทางกาย ทางใจ และทางสังคม ด้วยความรัก ความอบอุ่น อย่างเพียงพอ และเหมาะสมสำหรับสิ่งที่เขาควรจะได้รับ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะทำให้เด็กรู้สึกว่า ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างรู้สึกมั่นใจ … Read moreparents