ครอบครัวและการเปลี่ยนแปลง

family and change

ครอบครัวและการเปลี่ยนแปลง family and change เรื่องของครอบครัวและการเปลี่ยนแปลง family and change  เป็นประดิษฐกรรมหรือวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นมา โดยนักมานุษยวิทยาบางคน อาทิเชน Bronislow  Malinowski ให้ความเห็นว่า มนุษย์สร้างครอบครัวขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการสืบพันธุ์ของตนเอง จึงทำให้ครอบครัวดำรงอยู่จนทุกวันนี้ แต่วัฒนธรมต่าง ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาไม่มีวัฒนธรมใดที่อยู่คงที่ มันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครอบครัวที่มนุษย์สร้างขึ้นมาก็เช่นกัน ตั้งแต่อดีตกาลก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้าง และหน้าที่ เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางด้านต่าง ๆ มาจนถึงปัจจุบัน แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของครอบครัว family and change ในศตวรรษที่ 19 Lewis Henry Morgan (1818 – 1881 ) นักกฎหมายชาวอเมริกัน ซึ่งภายหลังได้กลายมาเป็นนักมานุษยวิทยาที่มีชื่อเสียงได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของรูปแบบครอบครัวตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน และได้เสนอผลงานของเขาในปี ค.ศ. 1870 ซึ่งชี้ให้เห็นว่ารูปแบบหรือโครงสร้างของครอบครัวจะมีการเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กับเทคโนโลยีการผลิตเพื่อหาเลี้ยงชีพของมนุษย์ จะเห็นว่า ครอบครัวที่มีขนาดเล็กหรือครอบครัวหน่วยกลางจะปรากฎใน 2ระบบ คือ ระบบที่มนุษย์ยังล้าหลังต้องล่าสัตว์และเก็บหาอาหารจากธรรมชาติเพื่อยังชีพ และในระบบที่มนุษย์มีความเจริญอย่างเต็มที่ คือ ระบบอุตสาหกรรมในสังคมล่าสัตว์และเก็บหาอาหาร ครอบครัวเล็กหรือครอบครัวหน่วยกลางเป็นรูปแบบพื้นฐานขององค์กรทางสังคม กลุ่มสังคมจะมีขนาดเล็กประกอบด้วยครอบครัวเล็ก 4 – … Read moreครอบครัวและการเปลี่ยนแปลง