การพัฒนาชุมชนตามสภาพภูมิศาสตร์

terrain

การพัฒนาชุมชนตามสภาพภูมิศาสตร์ terrain สำหรับเรื่องของการพัฒนาชุมชนค่อนข้างจะสับสนและยุ่งยาก เมื่อนำวิธีการพัฒนาชุมชนไปปฏิบัติตามสภาพภูมิศาสตร์ terrain ที่แตกต่างกันออกไป จึงทำให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาชุมชนถือเอาการตัดสินใจจาก ประชาชนเป็นหลักในการดำเนินงาน เพราะฉะนั้น นักสังคมวิทยาจึงขยายจุดสนใจต่อไปอีก ดังต่อไปนี้ พัฒนาชุมชนตามสภาพภูมิศาสตร์ terrain กำเนิดการพัฒนาระดับชุมชน เป็นอย่างไร ในการพัฒนาและปฏิบัติการในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ซึ่งชุมชนนั้นจะเป็นผู้ควบคุมวินิจฉัยสั่งการการปฏิบัติกิจกรรมหรือโครงการที่ทำในหมู่บ้าน กิจกรรมหรือโครงการที่ทำในหมู่ท้านหรือชุมชนนั่นอาจจะมีสกษณะเป็นเอกฉันท์ หรืออาจจะเป็นการนำเอาโดรงการที่ได้ปฏิบัติได้ผลดีมาแล้วในห้องถิ่นอื่น ๆ มาปรับใช้กับห้องที่ของตน ซึ่งในขณะเดียวกันกับเป็นโครงการที่ประชาชนยอมรับในการที่จะนำมาปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในท้องที่ของเขา และอยู่ภายใต้ขีดความสามารถและพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้น ผู้นำท้องถิ่นจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ และเป็นผู้รับผิดชอบต่อกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ผู้ที่ทำหนำที่เป็นที่ปรึกษา อาจมีบทบาทเป็นเพียงตัวเชื่อมประสานเท่านั้น วัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือต้องการช่วยเหลือชุมชนนั้นโดยเฉพาะ การพัฒนาในระดับภาค เป็นอย่างไร หากจะพูดถึงจุดเน้นของการพัฒนาในระดับภาคนี้ จะอยู่ที่ปัญหาซึ่งมีผลกระทบกระเทือนต่อชุมชน และเหนือความสามารถที่ชุมชนจะดำเนินการแก้ไขใด้ ก็จะต้องมีการกระจายบริการสังคมไปให้ถึงมือประชาชนในชนบท ตัวอย่างเช่น บริการทางด้านการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ และโภชนาการ ในขณะเดียวกันก็จะส่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาเข้าไปช่วยการแก้ไขปัญหาให้กำชุมชนด้วย การบริการต่าง ๆ ที่นำไปให้กับชุมชนนั้นจะต้องเป็นความต้องการของชุมชนด้วย ในกรณีนี้จะต้องพัฒนาผู้นำท้องถิ่นขึ้นมา เพื่อจะเป็นผู้คอยช่วยเหลือในการติดต่อขอความร่วมมือจากภายนอก และเน้นการผลิตบุคลากรในระดับต่างๆให้เพียงพอกับความต้องการของท้องถิ่น การพัฒนาในระดับประเทศ เป็นอย่างไร จุดเน้นอยู่ที่รัฐบาลจะเป็นผู้วางแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดงบประมาณ และบุคลากรในการดำเนินงาน กำหนดเป้าหมาย … Read moreการพัฒนาชุมชนตามสภาพภูมิศาสตร์