Service Industry

ระบบการขนส่ง Service Industry

ระบบการขนส่ง Service Industry

การขนส่งถือได้ว่าเป็นอุดสามกรรมการบริการ Service Industry ประเภทหนึ่ง ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ชาติ หรือ อาจจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เป็นสิ่งที่จำเป็น การปฏิบัติภาระกิจต่างๆของมนุษย์เรา ทั้งนี้ เพราะมนุษย์เรามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการะนส่งมาทั้งแก่สมัยดึกดำบรรพ์ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของจากที่แห่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นการเคลื่อนย้ายของมนุษย์เอง หรืออาจจะเป็นสัตว์หรือสิ่งของต่างๆ ก็ตาม จะต้องอาศัยการขนส่งเป็นปัจจุบันในการเคลื่อนย้ายทั้งสิ้น

วิชาระบบการขนส่ง Service Industry เป็นอย่างไร

เรื่องของการขนส่งเป็นวิราแขนงหนึ่ง ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าวิชาการด้านอื่นๆเพราะการขนส่งนั้นจะเข้าไปเกี่ยวร้องและสัมพันธ์กับอุกสาหกรรม หรือกิจกรรมประเรทต่างๆแทบทั้งสิ้น เร่น สินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคต่างๆ ที่พวกเราทุกคนใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน 

ก็จะมีค่าขนส่งรวมอยู่ในราคาสินค้าและบริการนั้นๆ ด้วย ราคาสินค้าและบริการต่างๆ ก็ได้ถูกรวมไว้เป็นทอกๆ เริ่มตั้งแต่จากแหล่งวัตถุบไปยัง หลงผลิต จากแหล่งผลิตไปยังพ่อค้าคนกลาง จากพ่อค้าคนกลางไปยังพ่อค้าส่ง จากพ่อค้าส่งไขยังพ่อค้าปลีก และจากพ่อค้าปลีก จึงจะถึงมีอบริโภค 

ซึ่งในแต่ละของการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการเหล่านั้น ได้มีการรวมค่าขนส่งเว้าไปเป็นต้นทุนของสินค้าทุกหอกไป จึงเห็นได้ว่า การขนส่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญ และจำาเป็นอย่างยิ่งแก่การดำรงชีวิตประจำวันและควรที่จะได้ศึกษาไว้ เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในกิจการประเภทนี้พอสมควร 

 

วัตถุประสงค์ของการขนส่ง

เราได้ทราบกันมาแล้วว่า การขนส่งนั้นจะต้องประกอบด้วยลักษณะต่าง ฯ หลายประการ ซึ่งมีอยู่ลักษณะหนึ่งที่จะกล่าวถึงในที่นัก็คือ วัตถุประสงค์ในการขนส่ง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายออกไปต่าง ๆ นานา ตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่ทำการขนส่งวัตถุประสงค์ของการขนส่ง

หรืออาจจะกล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็ถือ เหตุผลในการจนส่ง สามารถที่จะแยกพิจารณาได้ว่า มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  1. วัตถุประสงค์เพื่อการสังคม
  2. วัตถุประสงค์เพื่อที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ 

3 วัตถุประสงค์เพื่อการเมืองและการปกครอง

  1. วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาหาความรู้ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ
  2. วัตถุประสงค์เพื่อการ
  3. วัตถุประสงค์อื่น ๆ

 

ประโยชน์ของการขนส่ง

เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิกและความเป็นอยู่ในประจำวันของมนุษย์เรา เพราะการขนส่งจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวันงโดยตรงและโดยอ้อม กล่าวคือ การเดินทางไปมาหาสู่ซึ่งกันและกัน นั้นจะเพื่อจุดประสงค์ใด ๆก็แล้วแต่ ถือว่าเป็นส่วนเกี่ยวร้องโดยทรง ส่วนสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภคนั้นพอที่จะกล่าวถึงประโยชน์รองการขนส่งออกมาเป็นข้อ ๆได้ดังนี้

  1. ทำให้เกิดปัจจัย 4
  2. ทำให้เกิดชุมชนใหม่ ขึ้น

3.ทำให้เกิดตลาดสินค้าและบริการ

4.ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์และคุณค่าต่าง ๆ

5.เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ

พัฒนาด้านต่าง ๆ

ในที่นี้ จะกล่าวถึงการขนส่งกับการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ซึ่งสามารถแบ่งการพัฒนาที่เกี่ยวข้องออกได้เป็น 3 ด้าน คือ

1.การขนส่งกับการพัฒนาค้านเศรษฐกิจ

2.การขนส่งการพัฒนาด้านสังคม

3.การขนส่งกับการพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง

 

สรุปได้ว่า การขนส่งเป็นอุกสาหกรรมการบริการ ที่มีความสำคัญและจำเป็นแก่การดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน และถือได้ว่าเป็นกิจการสาธารณูปโภคที่รัฐจำเป็นต้องยืนมือเข้ามามีบทบาทและควบคุม เพื่อให้เกิดมาตรฐานและความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่