Poverty

ปัญหาความยากจน

ปัญหาความยากจน Poverty

เดิมทีความยากจน Poverty ไม่ถือว่าเป็น ปัญหาสังคม แต่ถือว่าเป็นการลงโทษของพระเจ้า ที่บุคคลนั้นเคยประพฤติปฏิบัติ ในสิ่งที่ไม่ดีงามไม่เหมาะควร เช่น การลักขโมย การเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนผู้อื่นการคอรัปชั่น ทำให้บุคคลประสบความสำเร็จในชีวิตไม่เท่ากัน หรือบางคนเกิดมามีน้อย บางคนเกิดมามีพร้อมทุกอย่าง ทั้งทรัพย์สินเงินทอง รูปสมบัติในปัจจุบัน ความยากจนเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่เสมอภาดและโอกาสในการทำมาหาเลี้ยงชีพ

Poverty ความยากจน หมายถึงอะไร

หมายถึง ความรู้สึกไม่พอใจในสภาพความเป็นอยู่ของตน ความแร้นแค้น การกินอยู่อดอยาก การขาดแคลนปัจจัยขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ไม่มีความสุขสบายเท่าที่ควร ในฐานะที่เกิดมาเป็นสมาชิกของสังคมโลกเหมือนกับคนอื่น 

การขาดแดลนและความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจทำให้เกิดความบกพร่องในการทำงาน ชีวิตความเป็นอยู่ ไม่สามารถใช้ความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพทางร่างกายและสมองให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่และไม่สามารถดำรงฐานะทางเศรษฐกิจในระดับเดียวกับคนอื่น ๆ

เกณฑ์การวัดความยากจน

เกณฑ์ที่ใช้วัดความยากจน ที่ได้รับดวามนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน คือ รายได้ประชาชาติต่อหัวต่อปี การวัดความยากจนจะวัดได้จาก รายได้และปัจจัย ที่มีต่อความจำเป็นในการดำรงชีวิตโดยรายได้ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดนั้นจะแตกต่างไปในแต่ละสถานที่และระยะเวลา3ธนาคารโลก 

ในปี พ.ศ. 2513 กำหนดรายได้ต่อหัว ต่อปีของประชากรโลก เท่ากับ200 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 5,000.- บาท ถ้ามีรายใด้ต่อปีต่ำกว่านี้ถือว่ายากจนทางเศรษฐศาสตร์ มีเกณฑ์ว่า พิจารณาจากรายได้ที่เป็นตัวเงิน รายได้ต่ำกว่า 1,000.-เหรียญสหรัฐฯ หรือต่ำกว่า 2,500.- บาท ถือว่ายากจน

ในปี พ.ศ. 2524 เจ้าหน้าที่ธนาคารโลกและนักวิจัยชาวไทย ได้กำหนดระดับรายได้ ที่เป็นเกณฑ์ตัดสินความยากจน ไว้ดังนี้

  • ในเมือง 5,151 ต่อคน ต่อปี
  • ชนบท 3,454 ต่อคน ต่อปี

มีรายได้ต่ำกว่านี้ ถือว่ายากจน

ในปี พ.ศ. 2524 ไทยมีคนยากจนทั้งประเทศ 24% 1 ใน 3 ของประชากรยากจน จะอยู่ในภาตะวันออกเฉียงเหนือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีประชากรยากจน 36% ภาคกลางมีคนยากจนน้อยที่สุด เท่ากับ 16% ในกทม. มีคนยากจน ประมาณ 44 หรือ 2 แสนกว่าคน

ลักษณะของความยากจน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่

  • จนไม่แท้ ได้แก่ การใช้จ่ายที่เกินสถานภาพของตนเอง หรือทำนองที่ว่าใช้จ่ายเกินฐานะ หรือรายได้ต่ำแต่รสนิยมสูง ใช้เงินพุ่มเฟือยเกินฐานะ ชอบเล่นการพนัน หรือเสพสุรา ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน โดยเสียดอกเบี้ยเพง ๆ เพื่อทำตนให้เทียมหน้าเทียมตาดนอื่น มีวิทยุ ตู้เย็น ทีวี รถยนต์ วีดิโอ เครื่องปรับอากาศ บ้านพักตากอากาศ ฯลฯ
  • จนแท้ หมายถึง ภาวะการณ์ที่บุดคล ไม่สามารถหารายได้มาใช้จ่ายให้พอเหมาะกับดวามจำเป็นขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต อาจเกิดจากการว่างงาน โอกาสในการทำมาหาเลี้ยงชีพ ดวามพิการ เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ประชากรมากกว่าตำแหน่งงาน ฯลฯ

ประชากรโลกและความยากจน

จากการสำรวจของธนาคารโลก ในปี 2529 ทั่วโลกมีประชากรประมาณ 5,000 ล้านคน เป็นคนยากจนเสียประมาณ 3 ใน 4 ซึ่งอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาแถบ เอเชีย อาฟริกา และลาติน อเมริกา ประมาณ 3,600 ล้านคน

โดยที่ประชากรส่วนใหญ่ที่ยากจนจะอาศัยอยู่ในชนบท มีบางส่วนที่เข้ามาอาศัยตามสลัมในเมืองประเทศที่ยากจนส่วนใหญ่เป็นประเทศเกษตรกรรม เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะเข้าช่วยในการเพิ่มผลผลิตมีน้อย 

 

บางปีเกิดฝนแล้ง ขายผลผลิตได้น้อยและได้รับความอยุติธรรมจากพ่อค้าคนกลางที่มักจะรับซื้อผลผลิตในราคาต่ำแต่นำไปขายในราคาสูง เมื่อว่างจากฤดูทำนาหรือปีไหนฝนแล้ง เกษตรกรเหล่านี้ก็จะว่างงานเนื่องจากประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่มีประชากรมากเศรษฐกิจขยายตัวตามไม่ทัน ทำให้มีตำแหน่งงานน้อยกว่าจำนวนประชากร ทำให้เกิดปัญหาการ ว่างงาน ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาสลัม ฯลฯ

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่