personality structure

โครงสร้งบุคลิกภาพขั้นมูลฐาน

โครงสร้งบุคลิกภาพขั้นมูลฐาน basic personality structure

การที่จะรู้จักคนและวัฒนธรรมของสังคมใดสังคมหนึ่ง เราจำเป็นต้องเรียนรู้คุณลักษณะอุปนิสัยใจคอและบุคลิกภาพของชนชาติ basic personality structure นั้นให้ดี หรืออย่างน้อยควรทำความเข้าใจลักษณะสำคัญพื้นฐานเสียก่อน เพราะประโชชน์ของการเรียนรู้ในเรื่องนี้ก็คือ หากเราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกเขาเราจะสามารถทำตัวให้สอดคล้องกับสิ่งที่พวกเขาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน รามทั้งได้รับรู้ว่าสิ่งใดที่พวกเขาชอบสิ่งไหนไม่ชอบ เชื่อ/ไม่เชื่อ

ตัวอย่าง basic personality structure ของคนไทย

จะขอยกตัวอย่างในสังคมไทยของเรา  ก็คือ เราจะรู้สึกพออกพอใจยิ่งถ้าคนจากสังคมอื่นยกมือไหว้และทักทายด้วยคำว่าสวัสดีเมื่อแรกพบเห็นกัน จะไม่ลูบหัวตบไหล่ หรือใช้ชี้สิ่งของ ให้ความเคารพพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนไม่จาบจ้วงหรือใช้มือจับเศียรองค์พระพุทธรูป เป็นต้น

 อนึ่ง คนไทยนิยมชมชอบคนที่มีอัธยาศรัยไมตรีอันดี รู้จักสัมมาคารวะ รู้จักกาละเทศะ อีกทั้งชื่นชมคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใส หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ มีการยิ้มแย้มทักทายซึ่งกันและกันกับคนที่รู้จักและไม่รู้จัก ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การเรียนรู้คุณถักษณะของชนชาติอื่นย่อมให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสียอุปนิสัยประจำชาติหัวข้อเรื่องอุปนิสัยประจำชาติ หรืออาจเรียกว่า ลักษณะเอกลักษณ์ของชาติ หรือโครงสร้งบุคลิกภาพขั้นมูลฐาน ของคนในแต่ละสังคมได้รับความสนใจจากนักมานุษยวิทยาและนักจิตวิทยาสังคมที่ต้องการจะเรียนรู้ว่า คนในแต่ละสังคมนั้นมีแบบแผนคุณลักษณะทางบุคลิกภาพที่เด่น ๆ เป็นอย่างไร 

โดยคาดกันว่า ความรู้ดังกล่าวจะสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการติดต่อสื่อสารระหว่างคนต่งวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและมิตรภาพต่อกันในกรณีของนักมานุษยวิทขานั้น มีนักมานุษยวิทยาสตรีชาวอเมริกันสองคนคือ มาร์กาเรต มีด (Margaret Mead) ได้นำผลงานของเธอชื่อ Coming of Age in Samoa ออกพิมพ์ เผยแพร่ใบปี ค.ศ. 1928 และ รูธ เบนเบดิคท์ (Ruth Benedict) เสนอผลงาบเรื่อง Patterns of

Cultures ในปี ค.ศ. 1934

ศึกษาเรื่อง Patterns of Cultures 

ผลงานดังกล่าวได้สร้างความฮือชาให้วงวิชาการสาขามานุษยวิทยาอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่นักวิชาการทั้งสองได้ฉีกแนวการศึกษาด้านวัฒนธรรมจากการที่เคยใช้ทฤษฎีประวัติศาสตร์ ทฤษฎีวิวัฒนาการ และทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม มาเป็นแนวใหม่ นั่นคือ ทฤษฎีวัฒนธรรมกับบุคลิกภาพ

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง โดยสำหรับการนำปัจจัย ในเรื่องทางด้านจิตวิทยา มาใช้ในการศึกษาวัฒนธรรม สพหรับมาร์กาเรต มีด  ทำการวิจัยด้วยการ ไปอาศัยอยู่ร่วมกับชาวเกาะซามัวในช่วงเวลาหนึ่งและเน้นศึกษาความสัมพันธ์ของสมาชิกของสังคมนั้นในเรื่องแบบแผนการอบรมเลี้ยงดูเด็ก เช่น ฝึกการขับถ่าย การให้อาหาร และการรักษาความสะอาด ตลอดจนการอบรมสั่งสอนทาง วัฒนธรรม ของพ่อแม่

 มีคำกล่าวว่าแบบแผนดังกล่าวมีผลต่อการก่อตัวเป็นรูปแบบเฉพาะของบุคลิกภาพในวัยผู้ใหญ่ของสมาชิกของสังคมซามัว บุคลิกภาพของชนกลุ่มนี้จะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างไปจากสังคมอเมริกันที่ซึ่งสภาพของสังคมและแบบแผนการอบรมเลี้ยงดูที่ไม่เหมือนกัน ส่วน รูธ เบเนดิคท์ ได้ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของวัฒนธรรมของชนสามกลุ่ม คือ ชาวอินเดียนแดงเผ่าพิวโบล เผ่าควาคิตอล และชาวเกาะโดบู 

โดยเธอได้มีการพบว่าชนเผ่า พิวโบล มีวัฒนธรรมที่เน้นบูรณาการโดยมีการยอมรับ ชอมทำตาม ร่วมมือกันและมีเครื่องยึดเหนี่ยวให้เกิดความผูกพันทางสังคมต่อกัน รวมทั้งผู้คนต่างมีอุปนิสัยสงบเสงี่ยมเจียมตัว  ส่วนชนผ่าควาคิตอล มีบุคลิกที่เน้นปัจเจกชนนิยมสูง นิยมความก้าวร้าว ชอบก่อความรุนแรง ชอบจัดพิธีกรรมฉลองเพื่อแสดงความตื่นเต้นยินดี ความร่ำรวยและความเป็นหนึ่งในสังคม 

สำหรับชาวเกาะ โดบูนั้น มีบุคลิกภาพที่ชอบอิสระเสรี แต่ขี้ระแวงสงสัย ไม่ไว้ใงใคร ประดุจกับคนที่มีปัญหาทางจิตากรูปแบบบุคลิกภาพของชนทั้งสามกลุ่มที่ได้ศึกษา เบเนดิคที่จึงสรุปว่า ความแตกต่างในเรื่องค่นิยม การมองโลกและสภาพแวดล้อมทางสังคมเป็นปัจจัยสำคัญในการก่อให้เกิดรูปแบบทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชนแต่ละเผ่า เด็ก ๆ ของเผ่าควาคิตอล จะได้รับประสบการณ์ที่มีการอบรมสั่งสอนในสังคมของตนและจะตั้งเป้าหมายในการดำรงชีวิตที่แตกต่างไปจากเด็กของเผ่าพิวโบล และเผ่าโดบู

ดังนั้น กระบวนการของการอบรมสั่งสอนทงสังคมตั้งแต่เยาว์วัยจะมีผลให้แบบแผนของวัฒนธรมของคนในสังคมแต่ละสังคมแตกต่างกันออกไปอย่างไรก็ตาม การมองอุปนิสัยประจำชาติ (หรือของกลุ่มชน) นี้ใช่ว่าจะเป็นงานของนักมานุษยวิทยาเพียงสาขาเดียวเท่านั้น แต่โดยแท้จริงแล้ว คนทุกคนที่มี โอกาสไปเยี่ยมชมหรือศึกษาสังคมอื่นก็มักจะกลับมาเล่าเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับคนและ วัฒนธรรมให้คนใกล้ชิดและแก่คนในสังคมของตนฟัง อยู่สมอมิได้ขาด

และเมื่อมีการพูดถึงคุณลักษณะของคนในสังคมนั้น ๆ ไปในทิศทางเดียวกันบ่อยครั้ง ก็จะก่อให้เกิดเป็นรูปแบบบุคลิกภาพเฉพาะของคนในสังคมนั้น ๆ ได้ ดังเช่นมีคำกล่าวว่า คนอังกฤษเป็นคนเก็บตัว ไม่

ค่อยให้ความสนิทสนมกับคนแปลกหน้าง่าย ๆ  คนญี่ปุ่นมีลักษณะอ่อนนอกแข็งในประดุจดอกเบญจมาศและดาบซามูไร โดยจะดูเป็นคนอ่อนโยนสุภาพเมื่อดูจากภายนอก แต่ภายในจิตใจนั้นเป็นคนแข็งแกร่ง ดุดันและเอาจริงเอาจัง  ส่วนอุปนิสัยของคนเยอรมันเป็นคนนิยมอำนาจ เห็นชนชาติอื่นต่ำกว่าตน สำหรับคนไทยเป็นคนที่มีอัธยาศรัยไมตรีดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และรักความสนุกสนาน เป็นต้น

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่