จิตวิทยาของมนุษย์

Psychology

จิตวิทยาของมนุษย์ Psychology Psychology หรือ จิตวิทยา เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สลับซับซ้อน เกิดจากกลไกจิตใจของมนุษย์(mind) เป็นคำที่มาจากศัพท์ภาษากรีก 2 คำ คือ Psyche ซึ่งแปลว่า จิตใจ (ซึ่งเป็นชื่อเทพธิดาในเทพนิยายกรีก) และคำว่า Logos ซึ่งแปลว่าศาสตร์ จิตวิทยาถือได้ว่าเป็นวิทยาศาสตร์ที่เพิ่งจะก้าวหน้าเมื่อเทียบกับวิทยาศาสตร์แขนงอื่น ระยะหลังได้มีการค้นคว้าและงานวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยากว้างขวางขึ้น จึงเกิดแนวความคิด แนวการศึกษา และทฤษฎีต่าง ๆ มากมาย ที่จะใช้อธิบายถึงปรากฎการณ์ทางจิตวิทยา วิวัฒนาการของจิตวิทยาของมนุษย์ เป็นอย่างไร Psychology ความเป็นมาของจิตวิทยาเริ่มจาก ความคิดของคนเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณเป็นตัวกำเนิดมนุษย์ และเป็นผู้สั่งการให้มนุษย์มีพฤติกรรมต่าง ๆ ต่อมานักจิตวิทยาหันมาให้ความสนใจเรื่องจิต (mind) ว่ามนุษย์เราประกอบด้วยร่างกาย ซึ่งมีอวัยวะต่าง ๆ ได้แก่ ตา แขน ขา หัวใจ ฯลฯ กับอีกสวนหนึ่งคือ จิต (mind) ซึ่งจะประกอบด้วย ความคิด การรับรู้ ความรู้สึกใน เรื่องต่าง ๆ ฯลฯ … Read moreจิตวิทยาของมนุษย์

ความหลากหลายของภาษา

Variety languages

Variety languages ความหลากหลายของภาษา นักภาษาศาสตร์ มีความเชื่อว่า คนแต่ละคนพูดภาษาไม่เหมือนกัน ความหลากหลายของภาษานั้น Variety  languages  ทุกอย่างมีลักษณะแตกต่างกันไปบ้างตามปัจเจกบุคคล และในบางครั้ง ความแตกต่างนั้นเกิดจากอาณาเขต บางครั้งความแตกต่างก็มาจากระดับสังคม เราถือว่าแต่ละภาษาต่างก็เป็นภาษาถิ่น ฉะนั้นภาษาจะประกอบด้วยภาษาถิ่นหลายภาษาในทำนองเดียวกับสมุดประกอบด้วยกระดาษหลาย ๆ แผ่น กระดาษแผ่นเดียวไม่ถือว่าเป็นสมุด ฉะนั้นภาษาถิ่นภาษาเดียวก็ไม่ใช่ภาษาเช่นกัน ความหลากหลายของภาษา Variety  languages เป็นอย่างไร ตามที่เราทราบกันแล้วว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดกันทั่วโลก ในอังกฤษเอง ในอเมริกา ในออสเตรเลีย มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 แล้ว  และยิ่งสมัยการคมนาคมติดต่อสื่อสารไม่ดี ภาษาของคนพูดภาษาอังกฤษแต่ละกลุ่มจึงมีลักษณะผิดเพี้ยนกันไป ยิ่งอยู่ไกลกันมากยิ่งผิดเพี้ยนกันไปแต่ละถิ่น จึงเกิดเป็นภาษาถิ่นขึ้น แต่ก็ยังสามารถพูดกันเข้าใจได้ การที่เกิดลักษณะภาษาถิ่นขึ้นอาจเป็นเพราะโลกทัศน์ของคนต่างกันจึงเกิดคำที่ต่างกัน ทั้ง ๆ ที่เป็นสิ่งเดียวกันเมื่อใช้กันหลายชั่วคนเข้าก็กลายเป็นดวามแตกต่างขึ้น เส้นพรมแดนหรืออาณาเขตธรรมชาติ เช่น ภูเขา มหาสมุทร หรือระดับสังคม ผิว ศาสนา ก็มีส่วนให้เกิดภาษาถิ่นขึ้นได้ ฉะนั้นเมื่อไรก็ตามภาษาถิ่นสองภาษาถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องเลย เมื่อนั้นก็จะถือว่าเป็นคนละภาษา คต่างภาษาจวงทางตอนใต้ของประเทศน  แม้จะไม่ได้มีการติดต่อกับคนไทยมาเป็นเวลานาน เพราะมีความคล้ายกับภาษาเหนือของไทย ท่านจึงพูดกับเขาเป็นทำนองว่า เขาพูดภาษาไทยได้ … Read moreความหลากหลายของภาษา

ระบบสื่อมวลชน

MASS COMMUNICATION SYSTEMS

ระบบสื่อมวลชน MASS COMMUNICATION SYSTEMS ในทุกประเทศสื่อมวลชน MASS COMMUNICATION SYSTEMS ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดความหลากหลาย มีแนวคิดที่แตกต่างกันออกไป แต่มีทฤษฎีหนึ่งอธิบายว่า สื่อมวลชนปฏิบัติหน้าที่ไปตามรูปแบบและสีสันของโครงสร้างทางสังคมและการเมือง ถ้าจะดูความแตกต่างระหว่างระบบสื่อมวลซนได้อย่างครบถ้วน จึงต้องดูที่ระบบสังคมที่สื่อมวลชนปฏิบัติหน้าที่ ในการมองความสัมพันธ์ที่แท้จริงของระบบสังคมกับสื่อมวลซน จำเป็นต้องดูถึงความเชื่อและลมมติฐานพื้นฐานของ การจำแนกระบบของสื่อมวลชน MASS COMMUNICATION SYSTEMS ในโลกนี้ สามารถจำแนกตามเหตุผลหรือทฤษฎีทางปรัชญาและการเมืองได้เป็น 4 ทฤษฎีตามวิวัฒนาการของระบบสื่อมวลชนดังนี้ คือ อำนาจนิยม (The Authoritarian Theory) เสรีนิยม (The Libertarian Theory) ทฤษฎีโซเวียตคอมมิวนิสต์ (The Soviet Communist Theory) ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม (The Social Responsibility Theory) สื่อมวลชนตามทฤษฎีอำนาจนิยม เป็นทฤษฎีที่สื่อมวลชนนำมาใช้เก่าแก่มากที่สุด เกิดขึ้นมาภายใต้บรรยากาศอำนาจนิยมของช่วงท้ายในยุคการฟื้นฟูศิลปวิทยา(Renaissance) หลังกำเนิดของการประดิษฐ์การพิมพ์ สังคม นี้ความจริงไม่ได้ถูกกำหนดโดยมวลชน แต่ถูกกำหนดโดยคนฉลาดเพียงไม่กี่คนที่อยู่ในตำแหน่งที่จะนำและสั่งประชาชน  ดังนั้น ความจริงจึงถูกจัดวางอยู่ใกล้ศูนย์กลางของอำนาจ การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนจึงเป็นการกระทำตามคำสังจากเบื้องบนลงสู่เบื้องล่าง ผู้ปกครองในยุคนั้น … Read moreระบบสื่อมวลชน

การกำจัดกับของเสียอย่างมีระบบ

Waste management

การกำจัดกับของเสียอย่างมีระบบ Waste management เราได้เห็นแล้วว่า ไม่มีคำตอบใดที่สมบูรณ์ที่สุดในปัญหาที่เกี่ยวข้องกับของเสียการบำบัดของเสีย ก็ไม่ใช่วิธีการที่จะสามารถทำลายความเป็นพิษของของเสียได้โดยสิ้นเชิง (เศษที่หลงเหลืออยู่เป็นโลหะหนักสะสมใน sludge) ในการเผาของเสียหรือขยะจะลดปริมาณของของเสีย Waste management แต่จะปล่อยองค์ประกอบที่เป็นพิษบางชนิดออกมา ในเถ้าและในแก๊สที่ออกมานั่นเอง การกำจัดของเสียโดยการฝังกลบก่อให้เกิดปัญหาการถูกชะออกมาและเกิดแก๊สมีเทนตามมาอีกด้วย Waste management การกำจัดกับของเสียอย่างมีระบบ คืออะไร ในเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีที่จะทำการลดปริมาณของของเสียที่ผลิตออกมาจากอาคารบ้านเรือนและอุตสาหกรรมลง การนำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (recycle) หรือการนำกลับมาใช้อีก (re-use) จะเป็นวิธีการที่ชัดเจนที่สุดที่จะลดได้ และในปัจจุบันมีหลาย ๆประเทศที่ได้มีการกระตุ้นให้ทำองค์ประกอบมากมายในของเสียยังสามารนำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ หรือเรียกทั่วไปว่าการรีไซเคิล หรือ re-used  กระดาษ (Paper) ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของกระดาบรีไซเคิลมีอยู่ทั่ว ๆไปหลายประเทศ มากกว่า 40%ของกระดาษที่ทิ้งแล้วถูกนำมารีไซเคิลในประเทศเยอรมันนีและฮอลแลนด์ การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ของกระดายจะเกี่ยวข้องกับการแยกเอาสีหมึก กาว สารเคลือบและตัวเติมอื่น ๆออกจากของเสีย กระดาษรีไซเคิลสามารถนำมาย่อยเป็นเชื่อแทนการใช้เชื่อไม้เพื่อทำกระดาษใหม่ การรีไซเคิลกระดาษจะทำได้ดีที่สุดถ้าหากว่ามีการแยกกระดายออกเป็นเกรคต่าง ๆที่แหล่งผลิต กระดายเสียที่มีเกรดดี ๆสามารถใช้ทำกระดาษรีไซเคิลที่มีคุณภาพดี ของเสียผสมต้องจัดเป็นเกรดต่ำเละสามารถนำมาผลิตกระคายที่มีคุณภาพต่ำ เช่น กระดาษม้วนเพื่อการชำระและกระดาษที่กล่อง แก้ว (Glass) ภาชนะแก้วที่ใช้บรรจุอาหารและเครื่องดื่มสามารถเอามาบดให้ละเอียดเป็น “cullet ” ซึ่งสามารถนำมาหลอมเพื่อทำผลิตภัณฑ์ใหม่ของแก้วโดยปราศจากการปรับปรุงในกระบวนการธรรมชาติ แก้วรีไซเคิลจะมีรากาถูกกว่าแก้วใหม่ ประสิทธิภาพของ … Read moreการกำจัดกับของเสียอย่างมีระบบ

ระบบการขนส่ง Service Industry

Service Industry

ระบบการขนส่ง Service Industry การขนส่งถือได้ว่าเป็นอุดสามกรรมการบริการ Service Industry ประเภทหนึ่ง ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ชาติ หรือ อาจจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เป็นสิ่งที่จำเป็น การปฏิบัติภาระกิจต่างๆของมนุษย์เรา ทั้งนี้ เพราะมนุษย์เรามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการะนส่งมาทั้งแก่สมัยดึกดำบรรพ์ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของจากที่แห่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นการเคลื่อนย้ายของมนุษย์เอง หรืออาจจะเป็นสัตว์หรือสิ่งของต่างๆ ก็ตาม จะต้องอาศัยการขนส่งเป็นปัจจุบันในการเคลื่อนย้ายทั้งสิ้น วิชาระบบการขนส่ง Service Industry เป็นอย่างไร เรื่องของการขนส่งเป็นวิราแขนงหนึ่ง ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าวิชาการด้านอื่นๆเพราะการขนส่งนั้นจะเข้าไปเกี่ยวร้องและสัมพันธ์กับอุกสาหกรรม หรือกิจกรรมประเรทต่างๆแทบทั้งสิ้น เร่น สินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคต่างๆ ที่พวกเราทุกคนใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน  ก็จะมีค่าขนส่งรวมอยู่ในราคาสินค้าและบริการนั้นๆ ด้วย ราคาสินค้าและบริการต่างๆ ก็ได้ถูกรวมไว้เป็นทอกๆ เริ่มตั้งแต่จากแหล่งวัตถุบไปยัง หลงผลิต จากแหล่งผลิตไปยังพ่อค้าคนกลาง จากพ่อค้าคนกลางไปยังพ่อค้าส่ง จากพ่อค้าส่งไขยังพ่อค้าปลีก และจากพ่อค้าปลีก จึงจะถึงมีอบริโภค  ซึ่งในแต่ละของการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการเหล่านั้น ได้มีการรวมค่าขนส่งเว้าไปเป็นต้นทุนของสินค้าทุกหอกไป จึงเห็นได้ว่า การขนส่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญ และจำาเป็นอย่างยิ่งแก่การดำรงชีวิตประจำวันและควรที่จะได้ศึกษาไว้ เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในกิจการประเภทนี้พอสมควร    วัตถุประสงค์ของการขนส่ง เราได้ทราบกันมาแล้วว่า การขนส่งนั้นจะต้องประกอบด้วยลักษณะต่าง ฯ หลายประการ ซึ่งมีอยู่ลักษณะหนึ่งที่จะกล่าวถึงในที่นัก็คือ วัตถุประสงค์ในการขนส่ง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายออกไปต่าง … Read moreระบบการขนส่ง Service Industry

สิ่งมีชีวิตมีกระบวนการสร้างและสลาย

Living Things Metabolize

สิ่งมีชีวิตมีกระบวนการสร้างและสลาย Living Metabolize ในการดำรงสภาวะของการมีชีวิต จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี กระบวนการสร้างและสลาย Living Metabolize มีการเจริญเติบโต แล ละมีการสืบต่อเผ่าพันธุ์ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจำเป็นต้องไต้รับสารอาหารและพลังงาน ที่ได้มาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว  Living  Metabolize กระบวนการนี้เป็นอย่างไร สารอาหารและพลังงานที่รับเข้าไปจะถูกเปลี่ยนแปลงโดยกระบวนการทางเคมีแบบต่าง ๆ ปรากฏการณ์แปรรูปสารอาหาร และพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสิ่งมีชีวิตนี้ เรียกว่า กระบวนการสร้างและสลาย หรือเมแทบอลิซึม (Metabolism)สารเคมีที่มาประกอบเป็นสารอาหารนั้น  เป็นสสารที่วนเวียนอยู่ในระบบนิเวศ ส่วนแหล่งกำเนิดของพลังงนนั้น คือดวงอาทิตย์ พืชและสิ่งมีชีวิตบางชนิตจะยึดเก็บเอาพลังงานบางส่วนจากแสงแดดมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสง (photosynthesis) และเก็บสะสมพลังงาน นั้นไว้โดยการแปรโมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์กับโมเลกุลของน้ำ ให้เกิดเป็นโมเลกุลของน้ำตาลที่มีพลังงานมาก สัตว์ไม่มีความสามารถที่จะสังเคราะห์อาหารได้อย่างพืช ดังนั้น จึงกินพืชเป็นอาหารและอาจเป็นอาหารของสัตว์ชนิดอื่นอีก ต่อ ๆ กันไป ภาวะธำรงตุล Homeostasis คืออะไร เพื่อที่จะให้กระบวนการสร้างและสลายตำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะยังผลให้เกิดสภาวะการดำรงชีพ สิ่งมีชีวิตจำเป็นที่จะทำให้ตัวเองมีความคงที่ในเรื่องเกี่ยวกับอุณหภูมิ ระดับความขึ้นภาวะความเป็นกรด-ด่าง และปัจจัยอื่น ( ทางสรีรวิทยา การจัดการให้สภาวะภายในร่างกายมีความคงที่สม่ำเสมอกันอย่างต่อเนื่องนี้ เรียกว่า ภาวะปกติสุข หรือภาวะธำรงดูล (Homeostasis) … Read moreสิ่งมีชีวิตมีกระบวนการสร้างและสลาย

กฎต่างๆของการใช้ไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษ

grammar

กฎต่างๆของการใช้ไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษ Grammar in English ในการใช้ไวยากรณ์ Grammar ในภาษาอังกฤษนั้น เรียกได้ว่ามีหลักการใช้อยู่อย่างมากมายเลยทีเดียว ที่จะใช้อย่างไรให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ต่าง ๆ แล้ว โดยผู้คนที่เรียนในเรื่องของภาษาอังกฤษนั้นต่างก็บอกว่า เรียนยิ่งลึกก็ยิ่งสื่อถึงความยากออกมา ดังนั้นในบทนี้เราเราจะพาทุกคนไปทความรู้จักกับหลักการใช้ไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษที่เราทำการยกตัวอย่างมานั้น ว่าเป็นอย่างไร Grammar In English มีหลักการใช้อย่างไรบ้าง? การใช้ “There is” กับนามเอกพจน์ที่ตามมา และ “There are” กับนามที่เป็นพหูพจน์หรือนามที่เป็นเอกพจน์หลายๆคำที่ตามมา ยกตัวอย่างเช่น ผิด in the corner there is a table and a lamp. ถูก in the corner there are a table and a lamp. แปลว่า ที่มุมตัวนั้นมีโต๊ะตัวหนึ่งและตะเกียง โดยถ้าประโยมีการขึ้นต้นด้วย here หรือ … Read moreกฎต่างๆของการใช้ไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกาแฟ

coffee

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกาแฟ Coffee กาแฟ Coffee เป็นเครื่องดื่มที่ผู้คนทั่วโลกที่อยู่ในวัยทำงานจะต้องชอบและรักในการดื่มมันกัน ไม่ว่าจะด้วยฤทธิ์ของกาแฟที่สามารถช่วยให้เรารู้สึกตื่นตัวขึ้นได้ในขณะเรากำลังจะหมดพลังงาน โดยบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มชนิดนี้กัน ว่าเป็นอย่างไร Coffee มีความลับอะไรที่เรายังไม่เคยรู้บ้าง คำว่ากาแฟ แท้จริงแล้วมีรากศัพท์มาจากภาษาเตอร์กิช ซึ่งคำศัพท์นี้มีความเกี่ยวข้องกับคำว่า “Kaffe” โดยเป็นชื่อเรียกที่บริเวณในประเทศเอธิโอเปีย ซึ่งเป็นที่มีการค้นพบการทำกาแฟเป็นแห่งแรกของโลกใบนี้นั่นเอง พืชกาแฟ เรียกได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่มีการเพาะปลูกอยู่ทั่วทุกประเทศทั่วโลกใบนี้ และเป็นสินค้าที่มีการซื้อขายเป็นอย่างมากในตลาดโลก เป็นอันดับที่2 รองจากการซื้อขายน้ำมันปิโตรเลียมที่เป็นที่1ของโลกนั่นเอง มีกันอยู่หลากหลายสายพันธุ์นั่นเองของกาแฟ แต่สายพันธุ์ของพืชชนิดนี้ ที่นิยมเพาะปลูกมากที่สุด  เพื่อสำหรับการจำหน่าย มีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิดด้วยกัน  นั้นคือ  1.พันธุ์ Robusta  2.พันธุ์ Arabica  โดยพันธุ์ Robusta เป็นกาแฟที่มีคุณภาพรอง มักจะนิยมใช้ในการผลิตกาแฟสำเร็จรูปนั่นเอง ส่วนกาแฟพันธุ์ Arabica ได้รับการยอมรับว่าเป็นกาแฟคุณภาพเยี่ยมที่สุดในโลก  สถานที่และบริเวณที่เหมาะสมกับการปลูกกาแฟพันธุ์ Arabica ก็คือ บริเวณที่พื้นที่ที่อยู่ในระดับสูงเกือบจะที่สุดในดินแดนแถบเส้นศูนย์สูตรของแผนที่โลก การเพาะปลูกกาแฟที่ระดับความสูงระหว่าง 500-1900 เมตร นับจากความสูงของระดับน้ำทะเล จะทำให้กาแฟค่อยๆ สุกช้าๆ และมีประสิทธิภาพมากอีกด้วย พื้นที่ในการใช้ปลูกพืชอย่างกาแฟส่วนใหญ่นั้น มักจะอยู่ระหว่างเส้นศูนย์สูตรที่ 23 … Read moreเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกาแฟ

โรคที่เด็กมักจะเป็น

baby

โรคที่เด็กมักจะเป็น Baby ในปัจจุบันนี้ ยุคที่มีเทคโนโลยีต่างๆ มามาย และสามารถเข้าถึงเด็กได้อย่างง่าย พ่อแม่บางคนอาจจะให้เทคโนโลยีเหล่านี้ทำการเลี้ยงดูบุตรแทนพวกเขาด้วยซ้ำ โรคที่มักจะเกิดในเด็ก baby ณ ปัจจุบันนี้มีเด็กไทยที่เป็น โรคสมาธิสั้น อยู่ มากกว่า สี่แสนคน โดยเกิดขึ้นในเด็กชายเป็นมากกว่าเด็กหญิงถึง 4 เท่า โดยบทความนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับโรคสมาธิสั้นนี้กัน ว่าเป็นอย่างไร และส่งผลกระทบต่อครอยครัวมากน้อยแค่ไหนในชีวิตประจำวัย โรคสมาธิสั้นในเด็ก baby คืออะไร? โรคนี้มักมีสาเหตุเกิดการสารในสมองของเด็กเกิดความไม่สมดุลกัน สมองไม่มีประสิทธิภาพที่เท่า ๆ กัน ซึ่งสมองถือเป็นอวัยวะที่คอยทำหน้าที่ควบคุม พฤติกรรม สมาธิ ความจำ การเรียนรู้ ความตั้งใจ การวางแผน การยับยั้งชั่งใจ การคิดคำนวน และการตัดสินใจ เมื่อเกิดความผิดปกติและไม่สมดุลของสารเคมีของสมองในส่วนนี้ จะเกิดการส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเด็กและพ่อแม่ผู้ปกครอง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ ขาดสมาธิ วอกแวก ขี้ลืม ซุกซนเกินเหตุ ไม่อยู่นิ่ง พูดมาก หุนหันพลันแล่น ใจร้อน วู่วาม วิธีการที่แพทย์จะให้ประเมิณเด็กว่าเป็นโรคนี้หรือไม่ ได้แก่ … Read moreโรคที่เด็กมักจะเป็น

punctuations

รู้หลักการใช้เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ punctuations ความรู้เรื่องหลักการใช้เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ punctuations เป็นอีกปัจจัยที่มีความสำคัญมากต่อการใช้ภาษาอังกฤษในรูปแบบของการเขียน และยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้อ่านไม่เกินความสับสนต่อการอ่านภาษาอังกฤษอีกด้วย เป็นสิ่งที่ช่วยแบ่งข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกันออกจากกัน โดยบทความนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับการใช้เครื่องหมายเหล่านี้กันว่ามีการใช้อย่าไรบ้าง เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ punctuations คืออะไร? เครื่องหมายเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถแบ่งข้อความที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันออกจากกันได้ และยังเป็นสิ่งที่ช่วยบอกให้ผู้อ่านได้ทราบอีกด้วยว่าข้อความใดเป็นส่วนขยายของข้อความใด เกี่ยวข้องเรื่องอะไร  โดยในบางคนที่ยังไม่สามารถอ่านได้อย่างดีนั่น ก็อาจมีผลเนื่องจากยังไม่เข้าใจหลักการใช้งานเครื่องหมายในภาษาอังกฤษอย่างดีพอ เพราะในภาษาไทยไม่มีการใช้หลักการใช้เครื่องหมายอย่างนี้นั่นเอง  เครื่องหมายวรรคตอนเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากต่อการอ่านและการเขียนในภาษาอังกฤษ มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญที่สามารถทำให้ความหมายของประโยคเปลี่ยนแปลงได้เลยทีเดียว โดยผู้เขียนสามารถที่จจะใช้เครื่องหมายต่าง ๆ เป็นตัวที่ช่วยกำหนดความหมายของประโยคให้มีความแน่นอนและตายตัวได้ตามความต้องการของผู้เขียน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมาย . , ; ? หรือ เครื่องหมายอื่นๆก็เช่นเดียวกัน ทุกเครื่องหมายล้วนมีความสำคัญในตัวของมันสำหรับภาษาอังกฤษ การใช้เครื่องหมาย ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง เครื่องหมายจุลภาพ หรือ comma (,) ใช้กับข้อความอย่างไร ตัวอย่างเช่น  1.Sam the plumber is here แซมช่างประปาอยู่ที่นี่ 2.Sam, the plumber is here คุณแซมคะ ช่างประปาอยู่ที่นี่ค่ะ “……” กับข้อความ ตัวอย่างเช่น  1.Kik … Read more