ทำความรู้จักเซลล์วิทยา

cytology

ทำความรู้จักเซลล์วิทยา cytology เบื้องต้น พืชและสัตว์ ทั้งหมดประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานและหน่วยทางสรีรวิทยา ในเรื่องของเซลล์วิทยา cytology ซึ่งเซลล์ มีความสามารถในการสร้างตัวเอง การหายใจ การตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการลำเลียงน้ำหรือสารอื่น ๆ จากภายในหรือภายนอกเซลล์รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตก็เป็นผลมาจากกระบวนการต่างๆ ภายในเซลล์ เซลล์วิทยา cytology เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไร ก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักกับเซลล์กันเสียก่อน เซลล์ หมายถึงหน่วยโครงสร้างพื้นฐานเล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตซึ่งสามารถแสดงออกถึงการมีชีวิตอยู่ได้อย่างสมบูรณ์ในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เซลล์นี้สามารถทำกิจกรรมต่างๆ และสร้างสารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้ทั้งหมด แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตที่มีหลายเซลล์ซึ่งจะมีการจัดเรียงตัวและแบ่งหน้าที่เฉพาะแตกต่างกันไป เช่น เซลล์คุมจะทำหน้าที่ควบคุมการปิดและ เปิดของปากใบ เซลล์ที่มีคลอโรฟิลล์ทำหน้าที่สังเคราะห์อาหาร หรือเซลล์บุผิวของรากทำหน้าที่ดูดน้ำและเกลือแร่ เป็นต้น จะพบว่าเซลล์แต่ละเซลล์มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว จึงมีรูปร่าง ขนาด และหน้าที่แตกต่างกันไปชนิดของเซลล์เซลล์ของสิ่งมีชีวิตสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ตามลักษณะโครงสร้าง ได้แก่ เซลล์โพรคาริโอติก (Prokaryotic Cell) พบในสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำพวกแบคที่เรียและสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเลียสและออร์แกเนลล์อื่นๆ เซลล์ประกอบด้วยสารพันธุกรรมกระจายตัวอยู่ในไซโทพลาซึม ไม่มีฮีสโตน ที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงไม่อยู่ในพลาสติด เซลล์ยูคาริโอติก (Eukaryotic Cell) ในส่วนของเซลล์ชนิดนี้ เราจะสามารถพบได้ในพืชส่วนใหญ่ที่อยู่ทั่ว ๆ ไป ส่วนของนิวเคลียสและออร์แกเนลล์อื่น … Read moreทำความรู้จักเซลล์วิทยา

การบริหารลูกหนี้

debtor

การบริหารลูกหนี้ debtor management ลูกหนี้ debtor คือสินทรัพย์อย่างหนึ่งของธุรกิจ บัญชีลูกหนี้จะเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าธุรกิจมีสินทรัพย์ประเภทนี้อยู่มากน้อยเพียงใด ตามปกติธุรกิจที่ขายสินค้าหรือบริการเป็นเงินเชื่อย่อมมีลูกหนี้เกิดขึ้น ลูกหนี้ประเภทนี้เรียกว่าลูกหนี้การค้า ลูกหนี้ debtor คืออะไร คำว่าลูกหนี้นั้น จัดเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องน้อยกว่าเงินสด การที่ธุรกิจมีบัญชีลูกหนี้อยู่เป็นจำนวนมากย่อมมีความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดหนี้สูญได้มากขึ้นด้วย แต่อย่างไรก็ตามธุรกิจส่วนมากไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ได้ เพราะธรรมดาของการขายสินค้าและบริการนั้น ถ้าจะขายให้ได้ยอดขายสูง ๆ ก็จำเป็นต้องขายทั้งที่เป็นเงินสดและเงินเชื่อด้วย แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายประเภทหนี้สูญเกิดขึ้นกี่ตาม แต่ธุรกิจก็จะได้รับผลกำไรเพิ่มขึ้นจาก กการใช้นโยบายการขายแบบนี้ บัญชีลูกหนี้จึงเปรียบเสมือนหนึ่งเป็นเครื่องมือทางการตลาดในการส่งเสริมการขายเพียงเพื่อจะได้ทำให้ธุรกิจได้กำไรเพิ่มขึ้น วัตถุประสงค์ของนโยบายเกี่ยวกับลูกหนี้ของธุรกิจจึงเท่ากับว่าเป็นการสนับสนุนการขายโดยให้เครดิตแก่ลูกค้า ซึ่งจะทำให้ธุรกิจได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นการที่ธุรกิจใช้นโยบายในการขายสินค้าและบริการเป็นเงินเชื่อก็เพื่อที่จะได้บรรลุวัตถุประสงค์พื้นฐาน 3 ประการ วัตถุประสงค์พื้นฐาน 3 ประการคือ เพื่อเพิ่มยอดขาย การที่ธุรกิจขายสินค้าเป็นเงินเชื่อย่อมจะทำให้ได้ถูกค้าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีราคาด่อนข้างสูงเช่น บ้านจัดสรร รถยนต์ เครื่องเรือน ฯลฯ ถ้าจะขายเป็นเงินสดอย่างเดียวแล้วจะหาลูกค้าที่มีกำลังเงินดีพอที่จะซื้อสินค้าประเภทนี้ได้ยาก ธุรกิจจึงต้องสนับสนุนการขายสินค้าโดยการให้เครดิตแก่ถูกค้าของตนอันจะมีผลทำให้ยอดขายสินค้าเพิ่มขึ้น เพิ่มผลกำไร เป็นผลสืบเนื่องมาจากข้อ 1 ที่ว่าเมื่อยอดขายได้เพิ่มขึ้นแล้ว หากค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าก็จะทำให้ธุรกิจได้กำไรเพิ่มขึ้น ถ้าหากธุรกิจไม่เห็นความสำคัญของนโยบายการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อแล้ว ธุรกิจก็คงจ จะขายสินค้าเป็นเงินสดแค่เพียงอย่างเดียว ซึ่งจะมีผลทำให้กำไรของธุรกิจนั้นไม่มากเท่าที่ควร ผลทางด้านการแข่งขันทางการค้าเนื่องจากในวงการธุรกิจย่อมมีการแข่งขันเพื่อจะดึงลูกค้ามาซื้อสินค้าของตนให้มากที่สุด การให้เครดิตก็เป็นนโยบายอันหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถดึงลูกค้าให้มาสนใจซื้อสินค้าของตนให้มากขึ้น อย่างไรก็ตามในธุรกิจที่ประกอบการค้าประเภทเดียวกันก็มักจะกำหนดเงื่อนไขการให้เครดิตที่คล้ายกลึงกันหรือเหมือนกัน ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการดึงดูดลูกค้ำให้มาซื้อสินค้าแล้วยังเป็นการป้องกันมิให้ตนต้องเสียลูกค้าเก่าอีกด้วย ธุรกิจมีลูกหนี้การค้าจะต้องเสียค่าใช้ง่ายต่าง ๆ … Read moreการบริหารลูกหนี้

สถานภาพและบทบาทของสังคม

Status

สถานภาพและบทบาทของสังคม Status and roles คำกล่าวของเชคสเปียร์  ที่ว่า “โลกนี้คือเวทีละคร หญิงและชายต่างเป็นผู้แสดง” ซึ่งก็มีนัยว่าในแต่ละสังคมยุคคลจะมีตำแหน่งและบทบาทเฉพาะของตน ตามแนวคิดทางสังคมวิทยาอธิบายด้วยคำว่า สถานภาพ และบทบาท Status and roles   คำว่าสถานภาพ status หมายถึงอะไร สิทธิและหน้าที่ทั้งหมดที่บุคคลมีอยู่ขณะที่บุคคลต้องเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและสังคมส่วนรวม สิทธิ หมายถึง สิ่งที่บุคคลคาดหวังว่าตนควรจะได้รับเมื่อมีการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่เรียกร้องเอาจากสังคมได้ เช่น ภรรยาได้รับการยกย่องและได้รับเกียรติ สตรีได้รับไอกาสรับการศึกษาที่ดี เป็นต้น จะเป็นสิ่งกำหนดว่าบุคคลนั้นมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไรรวมทั้งต้องมีความรับผิดชอบอย่างไรต่อผู้อื่นและสังคม หน้าที่จึงเป็นสิ่งที่บุคคลต้องทำเป็นความรับผิดชอบ เป็นสิ่งที่สังคมเรียกร้องจากบุคคล ความสัมพันธ์ของบุคคลเป็นไปตามสถานภาพคือ บุคคลต้องรู้จักสถานภาพกันและกันก่อนจึงจะแสดงความสัมพันธ์กันได้ บุคคลจะมีสถานภาพมากกว่าหนึ่งสถานภาพ เป็นต้นว่า สถานภาพทางครอบครัว เช่น เป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง สถานภาพทางอาชีพ เช่น เป็นหมอ เป็นครู เป็นวิศวกร เป็นต้น สถานภาพมี 2 แบบ คือ ascribed  สถานภาพที่ติดตัว achieved สถานภาพสัมฤทธิ์ … Read moreสถานภาพและบทบาทของสังคม

ทำความรู้จัก การพัฒนาชุมชนตามสภาพภูมิศาสตร์

Geography

ทำความรู้จัก การพัฒนาชุมชนตามสภาพภูมิศาสตร์ geography หากต้องพูดถึงเรื่องในเรื่องการพัฒนาชุมชนค่อนข้างจะสับสนและยุ่งยาก เมื่อนำวิธีการพัฒนาชุมชนไปปฏิบัติตามสภาพภูมิศาสตร์ geography ที่แตกต่างกันออกไป จึงทำให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาชุมชนถือเอาการตัดสินใจจาก ประชาชนเป็นหลักในการดำเนินงาน เพราะฉะนั้น นักสังคมวิทยาจึงขยายจุดสนใจต่อไปอีก ดังต่อไปนี้ พัฒนาชุมชนตามสภาพภูมิศาสตร์ geography  ในระดับชุมชน มีจุดกำเนิดการ เป็นอย่างไร สำหรับการพัฒนาและปฏิบัติการในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ซึ่งชุมชนนั้นจะเป็นผู้ควบคุมวินิจฉัยสั่งการการปฏิบัติกิจกรรมหรือโครงการที่ทำในหมู่บ้าน กิจกรรมหรือโครงการที่ทำในหมู่ท้านหรือชุมชนนั่นอาจจะมีสกษณะเป็นเอกฉันท์ หรืออาจจะเป็นการนำเอาโดรงการที่ได้ปฏิบัติได้ผลดีมาแล้วในห้องถิ่นอื่น ๆ มาปรับใช้กับห้องที่ของตน และในขณะเดียวกันกับเป็นโครงการที่ประชาชนยอมรับในการที่จะนำมาปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในท้องที่ของเขา และอยู่ภายใต้ขีดความสามารถและพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้น ผู้นำท้องถิ่นจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ และเป็นผู้รับผิดชอบต่อกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ผู้ที่ทำหนำที่เป็นที่ปรึกษา อาจมีบทบาทเป็นเพียงตัวเชื่อมประสานเท่านั้น วัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือต้องการช่วยเหลือชุมชนนั้นโดยเฉพาะ การพัฒนาในระดับภาค เป็นอย่างไร จุดเน้นอยู่ที่ปัญหาซึ่งมีผลกระทบกระเทือนต่อชุมชน และเหนือความสามารถที่ชุมชนจะดำเนินการแก้ไขใด้ ก็จะต้องมีการกระจายบริการสังคมไปให้ถึงมือประชาชนในชนบท ตัวอย่างเช่น บริการทางด้านการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ และโภชนาการ ในขณะเดียวกันก็จะส่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาเข้าไปช่วยการแก้ไขปัญหาให้กำชุมชนด้วย การบริการต่าง ๆ ที่นำไปให้กับชุมชนนั้นจะต้องเป็นความต้องการของชุมชนด้วย ในกรณีนี้จะต้องพัฒนาผู้นำท้องถิ่นขึ้นมา เพื่อจะเป็นผู้คอยช่วยเหลือในการติดต่อขอความร่วมมือจากภายนอก และเน้นการผลิตบุคลากรในระดับต่างๆให้เพียงพอกับความต้องการของท้องถิ่น การพัฒนาในระดับประเทศ เป็นอย่างไร ในด้านของจุดเน้นอยู่ที่รัฐบาลจะเป็นผู้วางแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดงบประมาณ … Read moreทำความรู้จัก การพัฒนาชุมชนตามสภาพภูมิศาสตร์

ชาวญวน

minority

ชาวญวน Vietnamese’s minority เนื้อหาที่ท่านจะได้ศึกษากันต่อไปนี้ เป็นเนื้อหาสำหรับชาวญวนที่ก่อให้เกิดปัญหาชนกลุ่มน้อย minority เป็นคนญวนที่อพยพหนีภัยสงครามเข้ามาในไทยระหว่างปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 2488-2489 เป็นสงครามกู้เอกราชต่อฝรั่งเศส เพื่อต้องการความเป็นเอกราชและเป็นไทยกับตนเอง อพยพเข้ามาประมาณ 75,000คน กระจายกันอยู่ในจังหวัด เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ เลย หนองดาย อุดรธานี สกลนคร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม สุรินทร์ ปราจีนบุรี และตราด The Vietnamese are a minority in Thailand ชาวญวน ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย ในช่วงของระยะแรกที่ชาวชนกลุ่มน้อยพวกนี้ ได้ทำการอพยพเข้ามาในประเทศไทยนั้น ทางรัฐบาลได้ทำการให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและให้ประกอบอาชีพอย่างอิสระเสรีทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย คนญวนที่อพยพเข้ามาส่วนใหญ่มาจากทางเหนือของประเทศไทย ที่ยังคงไว้ซึ่งความรักชาติและสนใจที่จะเกี่ยวข้องกับการเมืองและการปกครองตามแบบคอมมิวนิสต์ โดยพวกเขานั้นมักจะทำการเรี่ยไรเงินจากชาวไทยเพื่อส่งไปให้พวกพ้องเสมอ จึงนับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีและไม่สมควรทำกับประเทศไทยอย่างยิ่ง ชาวญวนอพยพในประเทศไทยอาจแบ่งได้ 3 พวก ได้แก่ นิยมคอมมิวนิสต์หรือผู้ที่เป็นหลักหรือตัวแทนของคอมมิวนิสต์ เป็นพวกซึมซับในลัทธิคอมมิวนิสต์ ปกติเป็นหัวหน้า และเจ้าหน้าที่หลักในการจัดการและสนับสนุนนโยบายคอมมิวนิสต์ พวกที่มีความชื่นชอบในวีรกรรมของโฮจิมินห์ แต่ลัทธิคอมมิวนิสต์ยังไม่ฝังใจเต็มที่เป็นผู้ที่เชื่อมันศรัทธาในตัวเองและวีรกรรมของโฮจิมินต์ … Read moreชาวญวน

สถาบันครอบครัว

family

สถาบันครอบครัว family institution เนื่องจากครอบครัวเป็นสถาบันแรก family institution ที่สมาชิกของสังคมมีส่วนผูกพันใกล้ชิด ครอบครัวมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดรูปแบบพฤติกรรมที่สมาชิกเหล่านั้นได้แสดงออก ไม่มีเด็กดนใดประพฤติผิดฝ่าฝืนกฎหมายมาตั้งแต่เกิด family institution สถาบันครอบครัวคืออะไร  ครอบครัวถือเป็นหน่วยทางสังคมหน่วยแรกที่มีผลต่อทิตทางที่เด็กเหล่านั้นจะได้รับและแสดงออก อาจเป็นด้วยเหตุนี้การค้นคว้าอาชญาวิทยาและนักวิชาการในศตวรรษนี้โดยเฉพาะ ค.ศ. 1930 เรื่อยมาได้เน้นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาชญากรรมและเด็กผู้กระทำผิดและสภาพครอบครัวแบบต่าง ๆ  รวมทั้งการอบรมเลี้ยงดูเด็กเหล่านั้นครอบครัวเป็นหน่วยของสังคมทำหน้าที่อบรมสั่งสอนเด็กให้ดำเนินชีวิตไปในแนวทางที่ถูกต้องตามครรลองของสังคม ในการเลี้ยงดูเด็กนี้ไม่มีศาสตร์แขนงใดที่จะกล่าวถึงการเลี้ยงดูเด็กให้ดีได้อย่างแน่นอน ขึ้นกับสภาพแวดล้อมของเด็กแต่ละคน งานเลี้ยงดูเด็กในสมัยก่อนเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบันจะค่อนข้างง่ายกว่า ในสมัยก่อนชีวิตความเป็นอยู่ของคนเป็นแบบง่าย ๆ วัฒนธรรมของสังคมมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  จึงเกิดดวามแน่นอนเละความมั่นดงซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาบุคลิกลักษ ณะของเด็กโดยปราศจากความยากลำบาก และไม่มีความขัดแย้งโดยที่สังคมสมัยใหม่เกิดความยากลำบากที่จะฝึกเด็กให้มีความมั่นคง บิดามารดาอยู่ในสังคมที่มีปัญหาการขัดแย้ง สภาพโรงเรียน ครู และวัฒนธรรมอื่น ๆ จะเป็นผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อบุตร ในสถานการณ์เช่นนี้ความกดดันเกิดขึ้นมากมาย  เช่น ในสังคมที่มีวัฒนธรรมหลากหลายจะเป็นความยากลำบากของบิดามารดาที่ไม่สามารถหาวัฒนธรรมมาสนับสนุนข้ออ้างของตนได้หรือมีผลกระทบต่อระบบนโยบายภายในครอบครัวได้ง่าย เนื่องจากสภาพการเปลี่ยนแปลงความไม่มั่นคงแน่นอนเหล่านี้จะมีผลต่อความเชื่อฟังที่เด็กจะมีผลต่อบิดามารดา บิดามารดาพบปัญหาการควบคุมดูแลเด็ก ยิ่งไปกว่านั้นความเชื่อฟัง การควบคุม เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียง เกียรติของบิดามารดาและมีผลต่อชุมชนและสังตมในที่สุด ดวามยากจน ลักษณะสรีรวิทยา การแข่งขัน ดวามสามารถภาษาและสถานภาพทางสังดมของบิดามารดา เมื่อเปรียบเทียบกับผู้อื่นผู้ซึ่งเด็กนั้นยอมรับ อาจทำลายเกียรติภูมิ ดวามเป็นบิดามารดา ซึ่งเป็นผลถึงแบบแผนพฤติกรรมในครอบครัวนั้นไร้ประสิทธิภาพ ครอบครัวซึ่งผู้กระทำผิดอยู่มักจะมีสภาพ ดังนี้  สมาชิกในครอบครัวมีพฤติกรรมอาชญากรรม, ฝ่าฝืนศีลธรรม … Read moreสถาบันครอบครัว

ปัญหาอาชญากรรม

crime

ปัญหาอาชญากรรม crime อาชญากรรม crime ในแง่สังคมวิทยา นักสังคมวิทยาศึกษาสาเหตุแห่งการประกอบอาชญากรรมหรือการกระทำผิดต่างๆนั้นเนื่องมาจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม เป็นผลเนื่องมาจากอิทธิพลของกระบวนการและภาวะทางสังคม มีการศึกษาถึงกระบวนการที่ทำให้คนเราประกอบอาชญากรรมการตอบแทนบุญคุณ เกี่ยวข้องกับทฤษฎีแห่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นต้นว่า การเอาอย่าง การคบหาสมาคม  การอาศัยบาร มี และศึกษาถึงอัตราการประกอบอาชญากรรมของคนในสังคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพการณ์บางอย่าง ได้แก่ ความแออัดยัดเยียดของชุมชนเมืองการแข่งขันกันในการประกอบธุรกิจ หรือ การอพยพเข้ามาทำงานในกรุงเทพของคนต่างจังหวัด เป็นต้น อาชญากรรม crime กับสังคม เป็นสิ่งที่มีคู่กันกับสังคมทุกสังคม เป็นปัญหาสังคมที่สำคัญคุกคามความสงบสุขของประชาชนและเป็นภัยต่อสังคม ทำลายชีวิตและทรัพย์สิน แสดงถึงความไม่สมบูรณ์และความบกพร่องของระเบียบสังคม การศึกษาอาชญากรรมในแวดวงสังคมวิทยาจะเป็นการศึกษาถึง พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนของบุดคลต่อสังคม วิเคราะห์หาสาเหตุแห่งความขัดแย้ง ทำไมคนที่ประกอบอาชญากรรมจึงมีพฤติกรรมเช่นนี้ ในอดีตปัญหาอาชญากรรมยังไม่เกิดมีมากนัก เนื่องจากว่าสังคมแบบเดิมเป็นสังคมที่มีจารีตประเพ ณีกำหนดไว้แน่นอน ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามแบบแผนการคำเนินชีวิตวัฒนธรรมและสังคมของตนอย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนจะเป็นที่รังเกียจของสังคม ต่อมาเมื่อสังคมมนุษย์มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ก็ต้องมีการตรากฎหมายและระเบียบปฏิบัติเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตามทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของทุก ๆ คน พฤติกรรมของคนเราจะแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม แต่จะมีความคิดเห็นสอดดล้องกันเกี่ยวกับการกระทำบางอย่างที่เห็นว่าดีและสมควรให้ปฏิบัติ ถ้าใดรไม่ปฏิบัติตามก็ไม่เสียหายในสังคมที่เจริญก้าวหน้ามติต่าง ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่ต้องการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติจะออกมาในรูปบทบัญญัติทางกฎหมาย ผู้ใดฝ่าฝืนทำให้สังคมปราศจากความปกติสุขกระทบกระเทือนสวัสดิภาพและสิทธิของผู้อื่น ผู้นั้นก็จะต้องได้รับโทษ สถิติอาชญากรรมในประเทศไทย ในรอบปี 2529 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ เป็นคดีที่เกิดขึ้นมากที่สุด … Read moreปัญหาอาชญากรรม

การดูแลผู้สูงอายุ

elderly

การดูแลผู้สูงอายุ elderly การดูแลสภาพจิตใจและร่างกายของผู้สูงอายุนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย คนเราไม่มีใครเคยแก่จนกว่าจะได้แก่ โดยบทความนี้เราจึงได้ทำการรวบรวมข้อมูลแนวทางการป้องกันปัญหาทางร่างกายและจิตใจสำหรับผู้สูงอายุ elderly สามารถดูแลได้ตามเนื้อหาต่อไปนี้ วิธีชะลอความสูงอายุหรือความชรา elderly ทำจิตใจให้สบายโดยอาศัยธรรมะ ใช้ยาช่วยโดยอาศัยวิตามินและฮอร์โมน ใช้หลักโภชนาการ รับประทานอาหารดีมีคุณด่าในปริมาณที่พอดี งดเว้น หรือลดการเสพสุรา บุหรี่ กาม อย่าหักโหมในการทำงาน การเล่นกีฬา บำรุงร่างกาย อกกำลังกายให้พอเหมาะ พักผ่อนให้เพียงพอในแต่ละวัน ควรทำงาน 8 ชั่วโมง พักผ่อน 8 ชั่วโมง นอน 8 ชั่วโมง ควรเดินเร็ว ๆ วันละครึ่งชั่วโมง ขี่จักรยานช้า 1 โยนโบว์ลิ่ง เล่นแบดมินตัน วอลเล่ย์บอล โดยไม่มีการแข่งขัน ผลแห่งการชะลอความชราจะทำให้ แก่ช้าลง มีสมรรถภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น รักษาโรคท้องผูกเรื้อรัง เมื่อยเคล็ดยอก ป้องกันโรคข้อพิการ ต่ออายุให้ยืนยาว มีเวลาทำงานให้มากขึ้น เพิ่มกำลังใจ แก้ความหดหู่ แนวทางการป้องกันปัญหาทางร่างกายและจิตใจสำหรับผู้สูงอายุ วิธีการทำให้อายุยืน อย่ากินอาหารมากเกินไป ควรรับประทานอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกาย ดื่มน้ำและน้ำผลไม้มาก … Read moreการดูแลผู้สูงอายุ

ปัญหาความยากจน

Poverty

ปัญหาความยากจน Poverty เดิมทีความยากจน Poverty ไม่ถือว่าเป็น ปัญหาสังคม แต่ถือว่าเป็นการลงโทษของพระเจ้า ที่บุคคลนั้นเคยประพฤติปฏิบัติ ในสิ่งที่ไม่ดีงามไม่เหมาะควร เช่น การลักขโมย การเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนผู้อื่นการคอรัปชั่น ทำให้บุคคลประสบความสำเร็จในชีวิตไม่เท่ากัน หรือบางคนเกิดมามีน้อย บางคนเกิดมามีพร้อมทุกอย่าง ทั้งทรัพย์สินเงินทอง รูปสมบัติในปัจจุบัน ความยากจนเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่เสมอภาดและโอกาสในการทำมาหาเลี้ยงชีพ Poverty ความยากจน หมายถึงอะไร หมายถึง ความรู้สึกไม่พอใจในสภาพความเป็นอยู่ของตน ความแร้นแค้น การกินอยู่อดอยาก การขาดแคลนปัจจัยขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ไม่มีความสุขสบายเท่าที่ควร ในฐานะที่เกิดมาเป็นสมาชิกของสังคมโลกเหมือนกับคนอื่น  การขาดแดลนและความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจทำให้เกิดความบกพร่องในการทำงาน ชีวิตความเป็นอยู่ ไม่สามารถใช้ความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพทางร่างกายและสมองให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่และไม่สามารถดำรงฐานะทางเศรษฐกิจในระดับเดียวกับคนอื่น ๆ เกณฑ์การวัดความยากจน เกณฑ์ที่ใช้วัดความยากจน ที่ได้รับดวามนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน คือ รายได้ประชาชาติต่อหัวต่อปี การวัดความยากจนจะวัดได้จาก รายได้และปัจจัย ที่มีต่อความจำเป็นในการดำรงชีวิตโดยรายได้ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดนั้นจะแตกต่างไปในแต่ละสถานที่และระยะเวลา3ธนาคารโลก  ในปี พ.ศ. 2513 กำหนดรายได้ต่อหัว ต่อปีของประชากรโลก เท่ากับ200 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 5,000.- บาท ถ้ามีรายใด้ต่อปีต่ำกว่านี้ถือว่ายากจนทางเศรษฐศาสตร์ มีเกณฑ์ว่า พิจารณาจากรายได้ที่เป็นตัวเงิน รายได้ต่ำกว่า … Read moreปัญหาความยากจน

ความเชื่อ

belief

ความเชื่อ  Belief ท่านอยากจะได้เงินใช้สัก 200,000 บาท ฟรี ๆ หรือไม่ และเพื่อที่จะให้ได้เงินจำนวน 200,000 บาท นั้นมา ท่านจะต้องยอมรับพนันกับข้าพเจ้าว่า เมื่อหากท่านทำการโยนไข่ฟองหนึ่งลงไปบนพื้นคอนกรีตไข่จะต้องไม่แตก แต่ถ้าหากท่านทำไข่แตก ท่านจะต้องจ่ายเงินให้แก่ข้าพเจ้าแทนเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท จากการคาดคะเนแล้วท่านมีโอกาสเพียง 1 ใน 100 เท่านั้นเองที่ไข่จะไม่แตก ท่านจะยอมรับพนันไหม ?  ถ้าท่านไม่ยอมรับ ท่านมีเหตุผลอย่างไร และแน่นอนที่สุดที่ท่านคงไม่ยอมให้ความอยากได้เงิน 200,000 บาทนี้ มามีอิทธิพลจูงใจท่านจนยอมรับพนันกับข้าพเจ้า ทั้งนี้เพราะท่านมีความเชื่อพื้นฐาน belief orientation ซึ่งได้จากประสบการณ์องตนเองว่า เปลือกของไข่นั้นทั้งเปราะทั้งบาง หากเพียงแค่กระทบกับของแข็งเพียงเบา ๆ ก็อาจจะแตกได้แล้ว จากความเชื่อนี้ทำให้ท่านไม่กล้าพนันนั่นเอง ความเชื่อ belief คืออะไร เป็นเรื่องของความเชื่อที่มีต่อการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง และยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะมองข้ามไปไม่ได้ ระบบความเชื่อสามารถอธิบายได้ในลักษณะที่เป็นความเชื่ออย่างมีระบบ สิ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะโดยมีข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขอบเขตความเชื่อที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น ประชาชน การเป็นผู้นำ การศึกษา เป็นต้น ตัวอย่างเช่น เมื่อพิจารณากลุ่มของระบบความเชื่อที่ประกอบกันขึ้นเป็นระบบความเชื่อทางศาสนา … Read moreความเชื่อ