Living Things Metabolize

สิ่งมีชีวิตมีกระบวนการสร้างและสลาย

สิ่งมีชีวิตมีกระบวนการสร้างและสลาย Living Metabolize

ในการดำรงสภาวะของการมีชีวิต จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี กระบวนการสร้างและสลาย Living Metabolize มีการเจริญเติบโต แล ละมีการสืบต่อเผ่าพันธุ์ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจำเป็นต้องไต้รับสารอาหารและพลังงาน ที่ได้มาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว 

Living  Metabolize กระบวนการนี้เป็นอย่างไร

สารอาหารและพลังงานที่รับเข้าไปจะถูกเปลี่ยนแปลงโดยกระบวนการทางเคมีแบบต่าง ๆ ปรากฏการณ์แปรรูปสารอาหาร และพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสิ่งมีชีวิตนี้ เรียกว่า กระบวนการสร้างและสลาย หรือเมแทบอลิซึม (Metabolism)สารเคมีที่มาประกอบเป็นสารอาหารนั้น

 เป็นสสารที่วนเวียนอยู่ในระบบนิเวศ ส่วนแหล่งกำเนิดของพลังงนนั้น คือดวงอาทิตย์ พืชและสิ่งมีชีวิตบางชนิตจะยึดเก็บเอาพลังงานบางส่วนจากแสงแดดมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสง (photosynthesis) และเก็บสะสมพลังงาน นั้นไว้โดยการแปรโมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์กับโมเลกุลของน้ำ ให้เกิดเป็นโมเลกุลของน้ำตาลที่มีพลังงานมาก สัตว์ไม่มีความสามารถที่จะสังเคราะห์อาหารได้อย่างพืช ดังนั้น จึงกินพืชเป็นอาหารและอาจเป็นอาหารของสัตว์ชนิดอื่นอีก ต่อ ๆ กันไป

ภาวะธำรงตุล Homeostasis คืออะไร

เพื่อที่จะให้กระบวนการสร้างและสลายตำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะยังผลให้เกิดสภาวะการดำรงชีพ สิ่งมีชีวิตจำเป็นที่จะทำให้ตัวเองมีความคงที่ในเรื่องเกี่ยวกับอุณหภูมิ ระดับความขึ้นภาวะความเป็นกรด-ด่าง และปัจจัยอื่น ( ทางสรีรวิทยา การจัดการให้สภาวะภายในร่างกายมีความคงที่สม่ำเสมอกันอย่างต่อเนื่องนี้ เรียกว่า ภาวะปกติสุข หรือภาวะธำรงดูล (Homeostasis)

สิ่งมีชีวิตบางชนิดมีวิธีปรับสภาวะภายในร่างกายโดยอาศัยพฤติกรรม เช่น กิ้งก่าบางชนิดเพิ่มอุณหภูมิภายในตัวโดยการคลานเกาะเอาท้องแนบกับหน้าแผ่นหินที่ถูกแดดส่องจนร้อน หากอุณหภูมิในตัวสูงเกินต้องการก็จะรีบคลานหลบเข้าไปอยู่ในบริเวณที่เป็นเงาร่มแต่สิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดที่มีการปรับกลกการควบคุมสภาวะภายในร่างกายได้โดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อเราทำงานอย่างต่อเนื่องติดพันจนเลยเวลารับประทานอหารไปมาก ตับจะปล่อยน้ำตาลที่เก็บสะสมไว้ ระบายเช้าสู่กระแสเลือตเพื่อให้เลือดมีปริมาณน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ปกติ หรือการที่ฮอร์โมนบางชนิดทำหน้าที่ควบคุมการสะสมและการระบายปลดปล่อยน้ำตาลภายในร่างกาย แต่ภาวะธำรงดุลบางลักษณะจะถูกควบคุมโดยระบบประสาท

สิ่งมีชีวิตมีการตอบสนอง Living Things Respond

สิ่งมีชีวิตแสวงหาพลังงานและอาหารโดยเข้าไปมีความเกี่ยวข้องกับสรรพสิ่งแวดล้อมรอบตัว ตัวอย่างที่เห็นได้ ได้แก่ นกที่บินวนเสาะหาเหยื่อ หรือฝูงนกที่บินอพยพหนีความหนาวมาหากินใน เมืองไทย เป็นต้น ความสามารถในการตอบสนองแสดงออกโดยการเคลื่อนไหว เช่น ใบไม้ แผ่กางใบออก รับแสงแดด หรือสัตว์เคลื่อนที่ข้าไปหลบตัวในที่กำบัง ความสามารถในการตอบสนองนี้จะช่วยให้ สิ่งมีชีวิตทั้งหลายมีชีวิตอยู่รอด และสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนได้เราเรียกการกระทำ อบสนองของสิ่งมีชีวิตว่า พฤติกรรมการตอบสนอง

การปรับตัว Living Things have Adaptations

สิ่งมีชีวิตอาจจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อจุดประสงค์ให้การดำรงชีวิตดำเนินไปอย่างราบรื่นและ ลคดภัย เช่น การปรับเปลี่ยนสีผิวหนังของจิ้งจกหรือกบให้กลมกลืนเข้ากับพื้นผิวแวดล้อม ความอวบน้ำของพืชที่อยู่ในเขตทะเลทราย เป็นต้น

 

การปรับเปลี่ยนที่ดำเนินไปโดยใช้เวลายาวนานมาก เรียกว่า วิวัฒนาการ (evolution) ความเปลี่ยนแปลงในลักษณะวิวัฒนาการนี้ จะปรากฎในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน หากสมาชิกหน่วยใด ในชนิดนั้นสามารถถ่ายทอดหน่วยพันธุกรรมที่ปรับเปลี่ยนไปแล้ว ก่อให้เกิดความเหมาะสมในการดำรงชีวิตได้ ลูกหลานของสิ่งมีชีวิตหน่วยนั้นก็จะมีโอกาสขยายเผ่าพันธุ์ได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่