library

ห้องสมุด

ห้องสมุด library

ความหมายและวัตถุประสงค์ของห้องสมุด ห้องสมุด library หมายถึงสถานที่รวบรวมสรรพวิทยาการซึ่งได้บันทึกไว้ในหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์ วัสดุย่อส่วน สื่อโสตทัศน์และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์อย่างกว้างขวาง มีบรรณารักษ์ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เป็นผู้บริหารและจัดคำเนินการตามระบบสากลอย่างมีระเบียบเพื่อบริการผู้ใช้โดยมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และความจรรโลงใจตามความต้องการของผู้ใช้แต่ละบุคคล

ห้องสมุดไทย library ทั่วไปมีวัตถุประสงค์ 5 ประการ คือ

 • education เพื่อการศึกษา ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางเพื่อบริการการศึกษา แก่ประชาชนโดยไม่เลือกเพศ วัย และพื้นฐานความรู้ เป็นตลาดวิชาที่ผู้สนใจสามารถเลือกสรรใช้ใด้ทุกเวลาและ ไอกาส
 • information เพื่อข่าวสารความรู้ ห้องสมุดเป็นแหง่งรวบรวมวัสดุดีพิมพ์และวัสดุไม่ดีพิมพ์ที่ให้ความรู้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง และบริการข่าวสารทันสมัยแก่ผู้ใช้ประสงค์ให้ผู้ใช้ใด้รับสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการด้วยบริการที่สะดวกและรวดเร็ว
 • research เพื่อการค้นคว้าวิจัย ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางของการค้นคว้า วิจัยในแขนงวิชาต่าง ๆ ให้แตกฉานลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อความก้าวหน้าของวิทยาการสาขาวิชานั้น ๆ
 • Inspiration เพื่อความจรรโลงใจ ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางของการอ่านที่ให้ ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน ก่อให้เกิดแรงบันตาลใจในทางสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามแก่ชีวิต ซึ่งมีผลสะท้อนถึงสังคมส่วนรวม
 • Recreation เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ หมายถึง ห้องสมุดเป็นแหล่งพักใจให้คลายอาการความกังวล ความเคร่งเครียด และเพื่อหาความรื่นรมย์ในยามว่าง

บทบาทและความสำคัญของห้องสมุด

 • สำหรับห้องสมุดเป็นสถานที่เพื่อสงวนรักษาและถ่ายทอดวัฒนธรรม ห้องสมุดเป็นแหล่งสะสมวิวัฒนาการของมนุษยชาติตั้งแต่อดีตสืบมาจนถึงปัจจุบัน ถ้าไม่มีแหล่งคั่นคว้าประเภทห้องสมุดเป็นศูนย์กลางเพื่อรวบรวมวัสดุทรัพยากรสารสนเทศ สำหรับศึกษาหาความรู้แล้ว ความรู้ต่าง ๆ ยางสูญหายหรือกระจัดกระจายไปตามที่ต่าง ๆ ยากแก่คนรุ่นหลังที่จะติดตาม แสวงหาความรู้เหล่านั้นได้ ห้องสมุดจึงเป็นสถานที่เพื่อสงวนรักษาและถ่ายทอดวัฒนธรรมของมนุษยชาติ
 • เป็นสถานที่เพื่อการศึกข่า นคว้าและวิจัย ห้องสมุดทำหน้าที่ให้การศึกษาแก่ประชาชนทุกรูปแบบ ทั้งในและนอกระบบการศึกษา ด้วยการเปิดไอกาสให้ศึกษาต้นดว้าด้วยตนเองตามความสนไจและดวามถนัด อันเป็นบันไดขั้นแรกของการสร้างทักพะของการเรียนรูที่ดี เพื่อความเจริญก้าวหน้าของแต่ละบุตคล เริ่มจากการศึกพาขั้นพื้นฐาน จนถึงการศึกษาในระดับสูงที่เรียกว่า การศึกพาค้นคว้าและวิจัย
 • คือ สถานที่สร้างเสริมความหิดสร้างสรรค์และดวามจรรโลงใจ ห้องสมุดมีหน้าที่รวบรวม และเลือกสรรวัสสารสนเทศเพื่อบริการแก่ผู้ใช้ วัสดุเหล่านี้หรืออีกนัยหนึ่งทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุด เป็นสิ่งที่มีคุณค่า ผู้ใช้ได้ความคิดสร้างสรรค์ ความจรรโลงใจนานาประการ ให้เกิดความคิดสร้างสิ่งที่มีประโยชน์แก่ตนเองและสังคมต่อไป
 • เป็นสถานที่ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ห้องสมุดมีบริการและกิจกรรมหลายอย่างที่เชิญชวน และกระตุ้นให้บุคคลสนใจในการอ่านและรักการอ่านขนเป็นนิสัย หากผู้ใดสามารถสร้างคุณลักษณะดังกล่าวได้ ย่อมมีความสนใจที่จะเรียนรู้ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทั้งนี้เป็นที่เชื่อถือได้ว่าชีวิตของบุคคลนั้นย่อมพัฒนาขึ้นเป็นลำคับ ก่อประโยชน์แก่ตนเองและสังคมตามสติปัญญาและความสามารถของแต่ละบุตคล
 • ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห้องสมุดเป็นสถานที่รวบรวมวัสดุสารสนเทศทุกประเภทเพื่อบริการแค่ผู้ใช้ตามความสนใจ จะอ่านการอ่านเพื่อฆ่าเวลา อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน หรือ อ่านเพื่อสาระบันเทิงได้ทั้งสิ้น นับเป็นการพักผ่อนหย่อนใจวิธีหนึ่งช่วยให้เวลาว่างผ่านไปอย่างมีความหมายและได้ประโยชน์
 • ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ห้องสมุดเป็นสาธารณสมบัติ มีส่วนส่งเสริมให้บุคคลรู้จักสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง กล่าวคือ เมื่อมีสิทธิในการใช้ก็ย่อมมีสิทธิในการบำรุงรักพา ดังนั้น จึงเป็นหน้ที่ของทุกคนที่จะต้องดูแลรักมาหัยงสมุดในฐานะที่เป็นเข้าของร่วมกัน และให้ความร่วมมือกับห้องสมุดด้วยการปฏิบัติตามระเบียบ แบบแผนของห้องสมุดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม

นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยการรวบรวมวัสสารสนเทศและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพของประชาชน การดำเนินกิจการห้องสมุดก็เป็นส่วนกระตุ้นให้มีการพัฒนาการผลิต การจำหน่ายจ่ายแจกและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า

และในส่วนของบทบาทและหน้าที่ของห้องสมุดประชาชน มี 3 ประเกท คือ หน้าที่ทางการศึกษา ห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งให้การศึกษานอกระบบโรงเรียน มีหน้าที่ให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย และทุกระดับการศึกมา เพื่อแพร่ข่าวสาร ความรู้ และส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน และการศึกพาค้นคว้าตลอดชีวิต หน้าที่ทางวัฒนธรรม ห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งสะสมมรดกทางปัญญาของมนุษย์ที่ถ่ายทอดเป็นวัฒนธรรมท้ยงถิ่นที่ห้องสมุดตั้งอยู่ และ หน้าที่ทางสังคม ห้องสมุดประชาชนเป็นสถาบันสังคม ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และท้องถิ่นมาคำเนินกิจการ จึงมีหน้ำาที่แสวงหาข่าวสารข้อมูลที่มีประโยชน์มาบริการประชาชน ตั้งแต่เรื่องสุขภาพอนามัย การงาน อาชีพ การเมือง การปกครองและอื่น ๆ เป็นต้น

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่