family

สถาบันครอบครัว

สถาบันครอบครัว family institution

เนื่องจากครอบครัวเป็นสถาบันแรก family institution ที่สมาชิกของสังคมมีส่วนผูกพันใกล้ชิด ครอบครัวมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดรูปแบบพฤติกรรมที่สมาชิกเหล่านั้นได้แสดงออก ไม่มีเด็กดนใดประพฤติผิดฝ่าฝืนกฎหมายมาตั้งแต่เกิด

family institution สถาบันครอบครัวคืออะไร

 ครอบครัวถือเป็นหน่วยทางสังคมหน่วยแรกที่มีผลต่อทิตทางที่เด็กเหล่านั้นจะได้รับและแสดงออก อาจเป็นด้วยเหตุนี้การค้นคว้าอาชญาวิทยาและนักวิชาการในศตวรรษนี้โดยเฉพาะ ค.ศ. 1930 เรื่อยมาได้เน้นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาชญากรรมและเด็กผู้กระทำผิดและสภาพครอบครัวแบบต่าง ๆ

 รวมทั้งการอบรมเลี้ยงดูเด็กเหล่านั้นครอบครัวเป็นหน่วยของสังคมทำหน้าที่อบรมสั่งสอนเด็กให้ดำเนินชีวิตไปในแนวทางที่ถูกต้องตามครรลองของสังคม ในการเลี้ยงดูเด็กนี้ไม่มีศาสตร์แขนงใดที่จะกล่าวถึงการเลี้ยงดูเด็กให้ดีได้อย่างแน่นอน ขึ้นกับสภาพแวดล้อมของเด็กแต่ละคน งานเลี้ยงดูเด็กในสมัยก่อนเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบันจะค่อนข้างง่ายกว่า ในสมัยก่อนชีวิตความเป็นอยู่ของคนเป็นแบบง่าย ๆ วัฒนธรรมของสังคมมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

จึงเกิดดวามแน่นอนเละความมั่นดงซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาบุคลิกลักษ ณะของเด็กโดยปราศจากความยากลำบาก และไม่มีความขัดแย้งโดยที่สังคมสมัยใหม่เกิดความยากลำบากที่จะฝึกเด็กให้มีความมั่นคง บิดามารดาอยู่ในสังคมที่มีปัญหาการขัดแย้ง สภาพโรงเรียน ครู และวัฒนธรรมอื่น ๆ จะเป็นผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อบุตร ในสถานการณ์เช่นนี้ความกดดันเกิดขึ้นมากมาย 

เช่น ในสังคมที่มีวัฒนธรรมหลากหลายจะเป็นความยากลำบากของบิดามารดาที่ไม่สามารถหาวัฒนธรรมมาสนับสนุนข้ออ้างของตนได้หรือมีผลกระทบต่อระบบนโยบายภายในครอบครัวได้ง่าย เนื่องจากสภาพการเปลี่ยนแปลงความไม่มั่นคงแน่นอนเหล่านี้จะมีผลต่อความเชื่อฟังที่เด็กจะมีผลต่อบิดามารดา บิดามารดาพบปัญหาการควบคุมดูแลเด็ก

ยิ่งไปกว่านั้นความเชื่อฟัง การควบคุม เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียง เกียรติของบิดามารดาและมีผลต่อชุมชนและสังตมในที่สุด ดวามยากจน ลักษณะสรีรวิทยา การแข่งขัน ดวามสามารถภาษาและสถานภาพทางสังดมของบิดามารดา เมื่อเปรียบเทียบกับผู้อื่นผู้ซึ่งเด็กนั้นยอมรับ อาจทำลายเกียรติภูมิ ดวามเป็นบิดามารดา ซึ่งเป็นผลถึงแบบแผนพฤติกรรมในครอบครัวนั้นไร้ประสิทธิภาพ

ครอบครัวซึ่งผู้กระทำผิดอยู่มักจะมีสภาพ ดังนี้ 

  • สมาชิกในครอบครัวมีพฤติกรรมอาชญากรรม, ฝ่าฝืนศีลธรรม ติดสุรา 
  • การขาดบิดา หรือ มารดา หรือทั้งบิดามารดา โดยเป็นผลจากการตายหรือการหย่าร้าง 
  • ขาดการควบคุมจากบิดามารดา เนื่องจากความพิการ ป่วย ครอบครัวขาดความอบอุ่น อันเนื่องจากถูกครอบงำโดยคนใดคนหนึ่งในดรอบครัวอิจฉาริษยา ถูกทอดทิ้ง หรือสภาพครอบดรัวที่มีคนจำนวนมากหรือขาดการสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
  • แตกต่างในเชื้อชาติ ศาสนา หรือมาตรฐานทั่วไปในการดำเนินชีวิตบ้าน
  • ความบีบคั้นทางเศรษฐกิจ เช่นการว่างงาน รายได้ไม่พอใช้จ่าย มารดาออกไปทำงานนอกบ้าน

 

สภาพครอบครัวมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเบี่ยงเบนได้ จะประกอบด้วยคุณลักษณะ คือสภาพความเป็นบิดามารดา หมายถึงการแสดงบทบาทของแต่ละบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อการยอมรับของเด็ก มอบความต้องการให้เด็กอย่างเสมอ  หมายถึงความรักความอบอุ่นตลอดจนการเลี้ยงดูให้เป็นปกติสุข และที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือ คอยเป็นที่ปรึกษาแนะนำ  บิดามารดาจะต้องทำหน้าที่นี้โดยสมบูรณ์ให้ความเป็นเพื่อนและช่วยแนะนำสั่งสอนไปพร้อม ๆ กัน

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่