crime

ปัญหาอาชญากรรม

ปัญหาอาชญากรรม crime

อาชญากรรม crime ในแง่สังคมวิทยา นักสังคมวิทยาศึกษาสาเหตุแห่งการประกอบอาชญากรรมหรือการกระทำผิดต่างๆนั้นเนื่องมาจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม เป็นผลเนื่องมาจากอิทธิพลของกระบวนการและภาวะทางสังคม มีการศึกษาถึงกระบวนการที่ทำให้คนเราประกอบอาชญากรรมการตอบแทนบุญคุณ เกี่ยวข้องกับทฤษฎีแห่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นต้นว่า การเอาอย่าง การคบหาสมาคม  การอาศัยบาร มี และศึกษาถึงอัตราการประกอบอาชญากรรมของคนในสังคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพการณ์บางอย่าง ได้แก่ ความแออัดยัดเยียดของชุมชนเมืองการแข่งขันกันในการประกอบธุรกิจ หรือ การอพยพเข้ามาทำงานในกรุงเทพของคนต่างจังหวัด เป็นต้น

อาชญากรรม crime กับสังคม

  1. เป็นสิ่งที่มีคู่กันกับสังคมทุกสังคม เป็นปัญหาสังคมที่สำคัญคุกคามความสงบสุขของประชาชนและเป็นภัยต่อสังคม ทำลายชีวิตและทรัพย์สิน แสดงถึงความไม่สมบูรณ์และความบกพร่องของระเบียบสังคม
  2. การศึกษาอาชญากรรมในแวดวงสังคมวิทยาจะเป็นการศึกษาถึง พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนของบุดคลต่อสังคม วิเคราะห์หาสาเหตุแห่งความขัดแย้ง ทำไมคนที่ประกอบอาชญากรรมจึงมีพฤติกรรมเช่นนี้
  3. ในอดีตปัญหาอาชญากรรมยังไม่เกิดมีมากนัก เนื่องจากว่าสังคมแบบเดิมเป็นสังคมที่มีจารีตประเพ ณีกำหนดไว้แน่นอน ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามแบบแผนการคำเนินชีวิตวัฒนธรรมและสังคมของตนอย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนจะเป็นที่รังเกียจของสังคม ต่อมาเมื่อสังคมมนุษย์มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ก็ต้องมีการตรากฎหมายและระเบียบปฏิบัติเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตามทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของทุก ๆ คน
  4. พฤติกรรมของคนเราจะแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม แต่จะมีความคิดเห็นสอดดล้องกันเกี่ยวกับการกระทำบางอย่างที่เห็นว่าดีและสมควรให้ปฏิบัติ ถ้าใดรไม่ปฏิบัติตามก็ไม่เสียหายในสังคมที่เจริญก้าวหน้ามติต่าง ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่ต้องการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติจะออกมาในรูปบทบัญญัติทางกฎหมาย ผู้ใดฝ่าฝืนทำให้สังคมปราศจากความปกติสุขกระทบกระเทือนสวัสดิภาพและสิทธิของผู้อื่น ผู้นั้นก็จะต้องได้รับโทษ

สถิติอาชญากรรมในประเทศไทย

ในรอบปี 2529 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ เป็นคดีที่เกิดขึ้นมากที่สุด 8,968 คดี ทุก 1 ชั่วโมงประชาชนชาวกทม. จะถูกขโมยทรัพย์สิน 1 ราย รองลงมาคือ คดีประทุษร้ายต่อร่างกายและเพศ เกิดขึ้น 2,526 คดีใน 1 วัน เกิดขึ้น 8 รายคดีอาชญากรรมเกิดขึ้น 12,063 คดี จับกุมได้ 6,653 คดี คิดเป็นร้อยละ 55.15

ทฤษฎีทางสังคมวิทยาเกี่ยวกับสาเหตุแห่งอาชญากรรม

มีนักสังคมวิทยาที่มีความเห็นว่า ผู้ที่ประกอบการกระทำผิดนั้นเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมผลักดันให้ประกอบการกระทำผิด บางคนไม่อาจปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ ปัจจัยที่ส่งเสริมการกระทำผิด นักสังคมวิทยาให้ทฤษฎีเกี่ยวกับอาชญากรรมในสวนที่เกี่ยวกับโครงสร้างของสังคมและสถาบันสังคม รวมทั้งทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม

นักสังคมวิทยาบางคนมีความคิดเห็นว่าการประกอบอาชญากรรม เนื่องมาจากสภาพแวดล้อมในสังคมที่ตนอยู่ เป็นผลของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น การขยายตัวจากเมืองเล็กเป็นเมืองใหญ่ การแออัดของประชากร ทำให้เกิดปัญหาแหล่งเสื่อมโทรมขึ้น

 โดยที่ผู้ประกอบอาชญากรรมก็มักจะเกิดสาเหตุทางสภาพแวดล้อมผลักดัน คนในเมืองใหญ่ ๆ จะไม่ค่อยมีการติดต่อสัมพันธ์ กัน มีความแออัดยัดเยียด มีช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยต่างกันมากเมื่อประกอบการกระทำผิดแล้วจะมีผู้ทราบได้ยาก มีโอกาสหลบหนีได้ง่าย

 โดยทั่วไปแล้วในเขตที่ใกล้ชิดกับใจกลางเมือง ใกล้กับที่ทางทำมาหากินเป็นที่อยู่ของผู้มีรายได้น้อย มีลักษณะเป็นสลัม ยากจนซึ่งจะเป็นบ่อเกิดของอาชญากรรมได้ง่าย เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่ผิด ๆ จนอาจจะเห็นเป็นของธรรมดา เช่น การโจรกรรม พ่อแม่ญาติพี่น้องกระทำ ดังนั้นจึงควรที่จะทำได้ด้วยไม่ใช่สิ่งผิดปกติ

 

และความรุนแรงของการประกอบอาชญากรรม ขึ้นอยู่กับการฝืนระเบียบของสังคมที่ผู้กระทำผิดยกตนออกมาจากการควบคุมของระเบียบสังดมมากน้อยแค่ไหน และดวามมากน้อยของระเบียบสังคมไม่อาจสนองความต้องการของผู้กระทำผิด อาจจำแนกประเภทของอาชญากรตามความแตกต่างของบุคคลที่ไม่สามารถประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของสังคมออกได้เป็น 9 ประเภท นับแต่ผู้กระทำผิดเป็นครั้งคราวถึงอาชญากรอาชีพ

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่