เรียนรู้เรื่อง ระบบสื่อมวลชน

Communication

ระบบสื่อมวลชน communication ในทุกประเทศสื่อมวลชน communication ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดความหลากหลาย มีแนวคิดที่แตกต่างกันออกไป แต่มีทฤษฎีหนึ่งอธิบายว่า สื่อมวลชนปฏิบัติหน้าที่ไปตามรูปแบบและสีสันของโครงสร้างทางสังคมและการเมือง ถ้าจะดูความแตกต่างระหว่างระบบสื่อมวลซนได้อย่างครบถ้วน จึงต้องดูที่ระบบสังคมที่สื่อมวลชนปฏิบัติหน้าที่ ในการมองความสัมพันธ์ที่แท้จริงของระบบสังคมกับสื่อมวลซน จำเป็นต้องดูถึงความเชื่อและลมมติฐานพื้นฐานของ การจำแนกระบบของสื่อมวลชน communication เป็นอย่างไร สามารถจำแนกตามเหตุผลหรือทฤษฎีทางปรัชญาและการเมืองได้เป็น 4 ทฤษฎีตามวิวัฒนาการของระบบสื่อมวลชนดังนี้ คือ อำนาจนิยม (The Authoritarian Theory) เสรีนิยม (The Libertarian Theory) ทฤษฎีโซเวียตคอมมิวนิสต์ (The Soviet Communist Theory) ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม (The Social Responsibility Theory) สื่อมวลชนตามทฤษฎีอำนาจนิยม เป็นทฤษฎีที่สื่อมวลชนนำมาใช้เก่าแก่มากที่สุด เกิดขึ้นมาภายใต้บรรยากาศอำนาจนิยมของช่วงท้ายในยุคการฟื้นฟูศิลปวิทยา(Renaissance) หลังกำเนิดของการประดิษฐ์การพิมพ์ สังคม นี้ความจริงไม่ได้ถูกกำหนดโดยมวลชน แต่ถูกกำหนดโดยคนฉลาดเพียงไม่กี่คนที่อยู่ในตำแหน่งที่จะนำและสั่งประชาชน ดังนั้น ความจริงจึงถูกจัดวางอยู่ใกล้ศูนย์กลางของอำนาจ การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนจึงเป็นการกระทำตามคำสังจากเบื้องบนลงสู่เบื้องล่าง ผู้ปกครองในยุคนั้น ใช้สื่อมวลซนเพื่อแจ้งในประซาชนทราบถึงความคิดของผู้ปกครองที่ประชาชนควรจะรู้ และนโยบายของผู้ปกครองที่ประชาชนควรจะสนับสนุน ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีเสรีนิยม โดยทฤษฎีนี้เกิดขึ้นหลังจากทฤษฎีอำนาจนิยม ประเทศต่าง 1 … Read moreเรียนรู้เรื่อง ระบบสื่อมวลชน

แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ

personality

แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ concept of personality สำหรับแนวคิดที่เกี่ยวกับในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ concept of personality นั้นมีหลากหลายแตกต่างกันไป แต่เพื่อความเข้าใจง่าย ได้มีการจัดกลุ่มแนวคิดไว้ 2 กลุ่ม โดยบทความนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับแนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพกัน concept of personality มีอะไรบ้าง ให้ความสนใจเกี่ยวกับแก่นของบุคลิกภาพ เน้นในเรื่องมรดกทางธรรมชาติของมนุษย์ ที่ปรากฏอยู่ในมนุษย์ทุกคน ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นส่วนที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก กลุ่มที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับสวนของบุคลิกภาพที่ได้จากการเสริมสร้าง ซึ่งได้มาจากพฤติกรรมที่คนเรียนรู้ และจะเป็นส่วนที่ทำให้แต่ละคนมีความแตกต่างกัน แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบของบุคลิกภาพ จากแนวคิดทั้ง 2 กลุ่มข้างต้น สามารถนำมากำหนดเป็นรูปแบบบุคลิกภาพได้ 3 รูปแบบคือ 1.รูปแบบบุคลิกภาพที่ขัดแย้ง กลุ่มนี้เชื่อว่า บุคคลจะมีแรงต่อต้านภายในที่ขัดแย้งกันซึ่งจะต้องแก้ไขประนีประนอม นักจิตวิทยาที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ Sigmund Freud ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดจิตวิเคราะห์ กลุ่มนี้เห็นว่าส่วนที่เป็นแก่นของบุคลิกภาพ แบบนี้จะให้ความสำคัญแก่ความพึงพอใจทางสัญชาตญาณ ขณะเดียวกันจะลดความสำคัญในเรื่องความรู้สึกถูกลงโทษและสำนึกผิด  สัญชาตญาณความเห็นแก่ตัวของมนุษย์จะต่อสู้ขัดแย้งกับกฎข้อห้ามของสังคม วัฒนธรรมของมนุษย์จึงเป็นสิ่งซึ่งสร้างสมขึ้นมาจากการที่มนุษย์รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม และการเสียสละความเป็นตัวเอง จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของบุคลิกภาพ วิธีการที่มนุษย์จะปกป้องตนเองจากความขับข้องใจและความวิตกกังวลก็ คือการสร้างกลไกการป้องกันตนเองโดยไม่รู้ตัว เช่น การเก็บกด การโยนความผิดให้ผู้อื่น การแสดงออกตรงข้ามกับความรู้สึกภายใน การทดแทนทำในสิ่งที่สังคมยอมรับ เป็นต้น … Read moreแนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ

การสืบพันธุ์ ของสิ่งมีชีวิต

Reproduction

การสืบพันธุ์ Reproduction ของสิ่งมีชีวิต ลักษณะและขั้นตอนของการสืบพันธุ์ Reproduction คือ การเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้น ๆ ให้มากขึ้นกว่าที่มี โดยหน่วยที่เกิดขึ้นมาใหม่จะมีรูปร่างลักษณะและการดำเนินชีวิตเหมือนกันกับบรรพบุรุษหรือผู้ที่ให้กำเนิดพวกมันขึ้นมา โดยบทความนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับการสืบพันธุ์กันว่ามีเนื้อหาเป็นอย่างไร Reproduction การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต คืออะไร โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต มักจะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่ 2 แบบ ใหญ่ ๆ คือการสืบพันธุ์ชนิดไม่อาศัยเพศ (ASEXUAL reproduction) และการสืบพันธุ์ชนิดอาศัยเพศ (SEXUAL reproduction) การสืบพันธุ์ชนิดไม่อาศัยเพศ นั้นเกิดจากการที่สิ่งมีชีวิตเพียงหน่วยเดียวทำการทวีจำนวนโดยวิธี fission, budding, sporulation หรือ fragmentation วิธีใดวิธีหนึ่งแล้วหน่วยใหม่ที่ได้จะมีลักษณะเหมือนกับหน่วยเดิมทุกประการ และในส่วนของการสืบพันธุ์ในแบบชนิดที่ต้องอาศัยเพศนั้น จะเกิดจากการที่เซลล์สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในเพศผู้ (sperm) มาทำการผสมหรือการปฏิสนธิ (fertilization) กับเซลล์สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเพศเมีย (egg)  และผลที่ได้ออกมานั้นจะเป็นไซโกต (zygote) ทั้งนี้ยกเว้นสิ่งมีชีวิตที่มีครบทั้งสองเพศอยู่ในตัวเดียวกัน(monoecious) ในการสืบพันธุ์ชนิดอาศัยเพศ นี้หน่วยใหม่ที่เกิดขึ้นจะรวมเอาลักษณะของพ่อและแม่มาไว้ด้วยกัน แบ่งเซลล์แบบ mitosis วิธีการแบ่งเซลล์แบบ mitosis เป็นการทวีจำนวนเซลล์เพื่อการเจริญเติบโตของร่างกาย การแบ่งเซลล์แบบนี้พบในสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วย … Read moreการสืบพันธุ์ ของสิ่งมีชีวิต

ทำความรู้จักเซลล์วิทยา

cytology

ทำความรู้จักเซลล์วิทยา cytology เบื้องต้น พืชและสัตว์ ทั้งหมดประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานและหน่วยทางสรีรวิทยา ในเรื่องของเซลล์วิทยา cytology ซึ่งเซลล์ มีความสามารถในการสร้างตัวเอง การหายใจ การตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการลำเลียงน้ำหรือสารอื่น ๆ จากภายในหรือภายนอกเซลล์รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตก็เป็นผลมาจากกระบวนการต่างๆ ภายในเซลล์ เซลล์วิทยา cytology เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไร ก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักกับเซลล์กันเสียก่อน เซลล์ หมายถึงหน่วยโครงสร้างพื้นฐานเล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตซึ่งสามารถแสดงออกถึงการมีชีวิตอยู่ได้อย่างสมบูรณ์ในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เซลล์นี้สามารถทำกิจกรรมต่างๆ และสร้างสารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้ทั้งหมด แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตที่มีหลายเซลล์ซึ่งจะมีการจัดเรียงตัวและแบ่งหน้าที่เฉพาะแตกต่างกันไป เช่น เซลล์คุมจะทำหน้าที่ควบคุมการปิดและ เปิดของปากใบ เซลล์ที่มีคลอโรฟิลล์ทำหน้าที่สังเคราะห์อาหาร หรือเซลล์บุผิวของรากทำหน้าที่ดูดน้ำและเกลือแร่ เป็นต้น จะพบว่าเซลล์แต่ละเซลล์มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว จึงมีรูปร่าง ขนาด และหน้าที่แตกต่างกันไปชนิดของเซลล์เซลล์ของสิ่งมีชีวิตสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ตามลักษณะโครงสร้าง ได้แก่ เซลล์โพรคาริโอติก (Prokaryotic Cell) พบในสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำพวกแบคที่เรียและสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเลียสและออร์แกเนลล์อื่นๆ เซลล์ประกอบด้วยสารพันธุกรรมกระจายตัวอยู่ในไซโทพลาซึม ไม่มีฮีสโตน ที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงไม่อยู่ในพลาสติด เซลล์ยูคาริโอติก (Eukaryotic Cell) ในส่วนของเซลล์ชนิดนี้ เราจะสามารถพบได้ในพืชส่วนใหญ่ที่อยู่ทั่ว ๆ ไป ส่วนของนิวเคลียสและออร์แกเนลล์อื่น … Read moreทำความรู้จักเซลล์วิทยา

สถาบันครอบครัว

family

สถาบันครอบครัว family institution เนื่องจากครอบครัวเป็นสถาบันแรก family institution ที่สมาชิกของสังคมมีส่วนผูกพันใกล้ชิด ครอบครัวมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดรูปแบบพฤติกรรมที่สมาชิกเหล่านั้นได้แสดงออก ไม่มีเด็กดนใดประพฤติผิดฝ่าฝืนกฎหมายมาตั้งแต่เกิด family institution สถาบันครอบครัวคืออะไร  ครอบครัวถือเป็นหน่วยทางสังคมหน่วยแรกที่มีผลต่อทิตทางที่เด็กเหล่านั้นจะได้รับและแสดงออก อาจเป็นด้วยเหตุนี้การค้นคว้าอาชญาวิทยาและนักวิชาการในศตวรรษนี้โดยเฉพาะ ค.ศ. 1930 เรื่อยมาได้เน้นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาชญากรรมและเด็กผู้กระทำผิดและสภาพครอบครัวแบบต่าง ๆ  รวมทั้งการอบรมเลี้ยงดูเด็กเหล่านั้นครอบครัวเป็นหน่วยของสังคมทำหน้าที่อบรมสั่งสอนเด็กให้ดำเนินชีวิตไปในแนวทางที่ถูกต้องตามครรลองของสังคม ในการเลี้ยงดูเด็กนี้ไม่มีศาสตร์แขนงใดที่จะกล่าวถึงการเลี้ยงดูเด็กให้ดีได้อย่างแน่นอน ขึ้นกับสภาพแวดล้อมของเด็กแต่ละคน งานเลี้ยงดูเด็กในสมัยก่อนเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบันจะค่อนข้างง่ายกว่า ในสมัยก่อนชีวิตความเป็นอยู่ของคนเป็นแบบง่าย ๆ วัฒนธรรมของสังคมมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  จึงเกิดดวามแน่นอนเละความมั่นดงซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาบุคลิกลักษ ณะของเด็กโดยปราศจากความยากลำบาก และไม่มีความขัดแย้งโดยที่สังคมสมัยใหม่เกิดความยากลำบากที่จะฝึกเด็กให้มีความมั่นคง บิดามารดาอยู่ในสังคมที่มีปัญหาการขัดแย้ง สภาพโรงเรียน ครู และวัฒนธรรมอื่น ๆ จะเป็นผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อบุตร ในสถานการณ์เช่นนี้ความกดดันเกิดขึ้นมากมาย  เช่น ในสังคมที่มีวัฒนธรรมหลากหลายจะเป็นความยากลำบากของบิดามารดาที่ไม่สามารถหาวัฒนธรรมมาสนับสนุนข้ออ้างของตนได้หรือมีผลกระทบต่อระบบนโยบายภายในครอบครัวได้ง่าย เนื่องจากสภาพการเปลี่ยนแปลงความไม่มั่นคงแน่นอนเหล่านี้จะมีผลต่อความเชื่อฟังที่เด็กจะมีผลต่อบิดามารดา บิดามารดาพบปัญหาการควบคุมดูแลเด็ก ยิ่งไปกว่านั้นความเชื่อฟัง การควบคุม เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียง เกียรติของบิดามารดาและมีผลต่อชุมชนและสังตมในที่สุด ดวามยากจน ลักษณะสรีรวิทยา การแข่งขัน ดวามสามารถภาษาและสถานภาพทางสังดมของบิดามารดา เมื่อเปรียบเทียบกับผู้อื่นผู้ซึ่งเด็กนั้นยอมรับ อาจทำลายเกียรติภูมิ ดวามเป็นบิดามารดา ซึ่งเป็นผลถึงแบบแผนพฤติกรรมในครอบครัวนั้นไร้ประสิทธิภาพ ครอบครัวซึ่งผู้กระทำผิดอยู่มักจะมีสภาพ ดังนี้  สมาชิกในครอบครัวมีพฤติกรรมอาชญากรรม, ฝ่าฝืนศีลธรรม … Read moreสถาบันครอบครัว

ปัญหาความยากจน

Poverty

ปัญหาความยากจน Poverty เดิมทีความยากจน Poverty ไม่ถือว่าเป็น ปัญหาสังคม แต่ถือว่าเป็นการลงโทษของพระเจ้า ที่บุคคลนั้นเคยประพฤติปฏิบัติ ในสิ่งที่ไม่ดีงามไม่เหมาะควร เช่น การลักขโมย การเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนผู้อื่นการคอรัปชั่น ทำให้บุคคลประสบความสำเร็จในชีวิตไม่เท่ากัน หรือบางคนเกิดมามีน้อย บางคนเกิดมามีพร้อมทุกอย่าง ทั้งทรัพย์สินเงินทอง รูปสมบัติในปัจจุบัน ความยากจนเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่เสมอภาดและโอกาสในการทำมาหาเลี้ยงชีพ Poverty ความยากจน หมายถึงอะไร หมายถึง ความรู้สึกไม่พอใจในสภาพความเป็นอยู่ของตน ความแร้นแค้น การกินอยู่อดอยาก การขาดแคลนปัจจัยขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ไม่มีความสุขสบายเท่าที่ควร ในฐานะที่เกิดมาเป็นสมาชิกของสังคมโลกเหมือนกับคนอื่น  การขาดแดลนและความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจทำให้เกิดความบกพร่องในการทำงาน ชีวิตความเป็นอยู่ ไม่สามารถใช้ความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพทางร่างกายและสมองให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่และไม่สามารถดำรงฐานะทางเศรษฐกิจในระดับเดียวกับคนอื่น ๆ เกณฑ์การวัดความยากจน เกณฑ์ที่ใช้วัดความยากจน ที่ได้รับดวามนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน คือ รายได้ประชาชาติต่อหัวต่อปี การวัดความยากจนจะวัดได้จาก รายได้และปัจจัย ที่มีต่อความจำเป็นในการดำรงชีวิตโดยรายได้ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดนั้นจะแตกต่างไปในแต่ละสถานที่และระยะเวลา3ธนาคารโลก  ในปี พ.ศ. 2513 กำหนดรายได้ต่อหัว ต่อปีของประชากรโลก เท่ากับ200 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 5,000.- บาท ถ้ามีรายใด้ต่อปีต่ำกว่านี้ถือว่ายากจนทางเศรษฐศาสตร์ มีเกณฑ์ว่า พิจารณาจากรายได้ที่เป็นตัวเงิน รายได้ต่ำกว่า … Read moreปัญหาความยากจน

ทำความรู้จัก ถั่วลิสง

Groundnut

ถั่วลิสง Groundnut จัดเป็นพืชที่จัดอยู่ในตระกูล Leguminous มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Arachis hypogaea มีชื่อสามัญในภาษาอังกฤษอยู่หลายชื่อ เช่น Pindar, peanut, earthnut, goober, monkeynut. ในประเทศไทยมีชื่อ เรียกทั่วไปว่า “ถั่วลิสง groundnut ” ในภาคเหนือเรียก “ถั่วดิน” ชาวภาคใต้เรียก “ปกใต้ดิน หรือ ถั่วใต้ดิบ” และที่จังหวัดประจวบคีรีขัน เรียก “ถั่วคุก” พืชใน genus Arachis มีอยู่ 19 species, พืชเหล่านี้มีถิ่นกำเนิดอยู่ในmวีปอเมริกาใต้ทั้งสิ้น เป็นพืชยืนต้น ถิ่นกำเนิดและการ แพร่กระจายของถั่วลิสง groundnut มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ แถบประเทศปารากวัย ต่อมาถั่วลิสงได้แพร่กระจายไปทั่วหวีปอเมริกาใต้ ได้มีการค้นพบซากในถ้ำของประเทศเปรูประมาณ 800 ปีก่อนคริตศักราช ต่อมาถั่วลิสง ได้มีการแพร่เข้าไปในทวีปอเมริกาเหนือ จากหลักฐานของซากถั่วลิสง  พบว่าในตอนต้นคริตศักราช พืชชนิดนี้ได้มีการแพร่ขึ้นไปถึงประเทศเม็กชิโกแล้ว และจากนั้นถั่วลิสงก็ได้เพร่ไปสู่ทั่วบริเวณตอนใต้ของทวีปอเมริกา และหมู่เกาะเวสอินดีส(West indies) ในคริตศตวรรษที่ 16 ชาวโปตุเกตได้นำถั่วลิสงจากประเทศทั่วโลก … Read moreทำความรู้จัก ถั่วลิสง

หลักการของการยศาสตร์ มีอะไรบ้าง

Ergonomics

หลักการของการยศาสตร์ Ergonomics มีอะไรบ้าง การยศาสตร์ Ergonomics เป็นเรื่องของความเกี่ยวข้องระหว่างคนกับเครื่องจักรและเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องอำนวยความสะดวกในการทำงานที่มีองค์ประกอบทั้งลักษณะท่าทางในการ ทำงานและขนาดรูปกร่างของคนงาน ลักษณะท่าทางการทำงานที่ดีตามหลัก Ergonomics เป็นอย่างไร ในการทำงานโดยทั่วไปนั้นร่างกายของคนที่ทำงานจำเป็นจะต้องอยู่ในลักษณะท่าทางที่มั่นคงและสบายไม่ขัดหรือฝืนไปในทางที่ไม่ปกติ โดยเฉพาะขณะที่มีการออกแรง ดังนั้น หากมีการคำนึงถึงการรักษาท่าทางของการเคลื่อนไหวในการทำงานให้มีมาตรฐานที่ดีได้ก็จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานลงได้ ความสำคัญของลักษณะท่าทางที่เหมาะสมกับการทำงานในแต่ละลักษณะงาน ได้แก่ การยืนทำงานบนพื้นที่มีความคงที่และมั่นคง ย่อมทำให้การออกแรงในการทำงานเป็นไปอย่างเหมาะสมสะดวกและมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกันข้ามหากการทำงานต้องยืนอยู่บนพื้นที่ไม่มีความมั่นคง ทำให้คนทำงานต้องกังวลกับการยืนและต้องพยายามรักษาสมดุลของร่างกายอยู่ตลอดเวลา ก็จะทำให้สูญเสียพลังงานของร่างกายไปโดยไม่จำเป็นและยังเป็นสาเหตุของการเกิดความผิดพลาด หรือประสิทธิภาพของ การทำงานลดลงได้ ลักษณะท่าทางการทำงานที่มีความเหมาะสมจะช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการใช้น้ำหนักของร่างกายเป็นหลักในการออกแรง คือวิธีการที่ร่างกายมีที่พิงในขณะออกแรง ท่าทาง การทำงานของร่างกายที่ดีนั้นต้องไม่ก่อให้เกิดการขัดขวางกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เช่น ระบบไหลเวียนโลหิตระบบหายใจ หรือระบบการย่อยอาหาร การทำงานของร่างกายที่ดีและเหมาะสมนั้น จะต้องช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างร่างกายและสิ่งแวดล้อมในการทำงานอย่างเหมาะสม โดยมีการขับเหงื่อที่เหมาะสมกับความหนักของงานหรือความร้อนที่เกิดจากงาน ในเรื่องของท่าทางจะต้องสัมพันธ์กับการมองเห็นของสายตา นั่นคือท่าทางการทำงานที่มั่นคง จะต้องให้มีการมองเห็นของสายตาในระดับราบเพื่อลดการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อคอและหลังส่วนใหญ่ท่าทางการทำงานนั้นมักถูกกำหนดโดยขนาดและข้อจำกัดของเครื่องจักร บริเวณของสถานที่ จุดควบคุมต่างๆ เป็นต้น หลักการจัดลักษณะท่าทางในการทำงานสำหรับบุคคลที่ยืนทำงาน ควรปรับระดับความสูงของพื้นที่การทำงานให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานที่มีความสูงแตกต่างกัน จัดให้มีที่วางพักทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับเปลี่ยนอิริยาบถได้หรือสับเปลี่ยนน้ำหนักในการยืนเป็นครั้งคราวเพื่อช่วยลดความเครียดที่บริเวณหลังและขา มีแผ่นปูรองพื้นที่เป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่น ไม่ลื่น สะอาดและได้ระดับ หรือจัดทำแท่นรองรับชิ้นงานหรือยกพื้นเครื่องมือและอุปกรณ์ควบคุม ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพของการทำงานเพื่อให้ได้ผลผลิตตามต้องการ จึงควรมีการออกแบบและเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความเหมาะสม ได้รับการออกแบบตามหลักการยศาสตร์ ข้อแนะนำ หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่มีคุณภาพ … Read moreหลักการของการยศาสตร์ มีอะไรบ้าง

แก่นของบุคลิกภาพและลักษณะความเป็นไพรเมทของมนุยษ์

Primate

แก่นของบุคลิกภาพและลักษณะความเป็นไพรเมท Primate ของมนุยษ์ เพื่อให้เข้าใจในเรื่องแก่นของบุคลิกภาพ  Primate  นักมานุษยวิทยาได้ให้ความสนใจศึกษาลักษณะของไพรเมท ซึ่งเป็นขั้นที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นมนุษย์นั่นเอง ลักษณะของไพรเมท Primate เป็นสัตว์ในตระกูลเลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ซึ่งได้แก่ มนุษย์ กลุ่มลิงหรือวานร เป็นต้น เป็นสัตว์ที่มีมือและเท้า ซึ่งมี 5 นิ้ว ไว้กำและยึดเกาะ สามารถใช้ประโยชน์กับการอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีต้นไม้ปกคลุม นอกจากนั้นยังสามารถใช้มือและเท้าหยิบจับและค้นหาสิ่งต่าง ๆ ได้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นประโยซน์อย่างยิ่งกับกลุ่มลิงคือตอนแรกเกิด ลูกลิงจะมีความสามารถเกาะตัวแม่ไว้ ซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบสนองแบบหนึ่ง โดยที่แม้แม่ลิงจะเคลื่อนไหวปีนป้ายไปได้โดยไม่ต้องจับลูกอ่อน) ความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกอ่อนจะใกล้ซิดกันเป็นเวลายาวนานกว่าสัตว์สายสกุล (species) อื่น ตัวเมียจะให้นมลูกอ่อนซึ่งจะทำให้เกิดใยสัมพันธ์ระหว่างกันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ในพวกไพรเมทจะมีระยะเวลาใกล้ชิดลูกยาวนานกว่าสัตว์ในตระกูลเลี้ยงลูกด้วยนมด้วยกัน เนื่องจากระบบประสาทที่ซับซ้อนและการพัฒนาการทางสมองของไพรเมทนั้นต้องการเวลาในการประสานงานกันลูกอ่อนที่แรกเกิดของสัตว์ไพรเมทจะอยู่ในสภาพที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ทำให้ต้องพึ่งพิงแม่ ต้องอยู่กับแม่เป็นอาทิตย์ หรือเป็นเดือน ก่อนที่จะไปไหนมาไหนได้เอง จะเห็นจากกรณีศึกษาของ Jane van  Lawick-Goodall ได้สังเกตพฤติกรรมของชิมแปนซี (chimpanzee)ในป่าของแทนซาเนีย เธอใช้ความพยายามที่ทำให้ชิมแปนซีคุ้นเคยกับเธอจนสามารถเฝ้าดูพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของชิมแปนซีได้อย่างใกล้ชิด และได้จดบันทึกพฤติกรรมของลูกชิมแปนซีกำพร้าแม่ 4 ตัว อายุประมาณ 3 ปี (ชิมแปนซีจะเติบโตเร็วกว่ามนุษย์เมื่อเทียบอายุขวบปีเท่ากัน) แม้ว่าทั้ง 4 ตัวจะได้รับการเลี้ยงดูจากชิมแปนซีตัวอื่นที่เป็นเครือญาติกันก็ตาม แต่ทั้ง … Read moreแก่นของบุคลิกภาพและลักษณะความเป็นไพรเมทของมนุยษ์

ประเภทและพันธุ์สัตว์ของโค

Type

ประเภทและพันธุ์สัตว์ของโค Type of cow ความหมายประเภทของโค type of cow หมายถึง รูปทรงของสัตว์ที่แสดงถึงการให้ประโยชน์ของสัตว์พันธุ์สัตว์ breed หมายถึง กลุ่มสัตว์ที่มีลักษณะเหมือนกันมากในทางพันธุกรรม ทำให้สามารถแบ่งแยกจากกลุ่มอื่นที่อยู่ในชนิดเดียวกัน และสามารถถ่ายทอดจากชั่วหนึ่งไปยังอีกชั่วหนึ่งได้ เมื่อนำมาผสมพันธุ์กันเองจะให้ถูกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่อย่างสม่ำเสมอ  Type of cow พันธุ์เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญและถูกพัฒนาตามความต้องการของมนุษย์ สัตว์พันธุ์ดีจะทำให้ประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์มสูง เนื่องจากสัตว์พันธ์ดีจะมีสมรรถภาพในการสืบพันธ์ดี มีอัตราการเจริญเติบโตสูง มีประสิทธิภาพการใช้อาหารดี ให้ผลผลิตสูง ตลอดจนมีคุณภาพซากดี ตัวอย่างประเภทและพันธุ์โค เป็นสัตว์สี่กระเพาะอยู่ในตระกูล (family) Bovidae มีก็บคู่ เขากลวง และเคี้ยวเอื้องเคี้ยวเอื้อง หมายถึง กินอาหารหญ้าแล้วสำรอกออกมาเคี้ยวใหม่อีกครั้งหนึ่ง) จึงเรียกว่า สัตว์เคี้ยวเอื้อง มีความสามารถในการเปลี่ยนอาหารหยาบที่มีราคาถูกและคุณค่าทางอาหารต่ำให้เป็นเนื้อหรือนมที่มีคุณค่าทางอาหารสูง จัดอยู่ในเผ่า (genus) ชื่อ Bos แบ่งออกเป็นหลายชนิด speciesสามารถจัดแบ่งผ่าตามความคล้ายคถึงกันของโครงร่างและกำเนิดออกเป็น 4 หมู่ คือ Taurine ได้แก่ โคยุโรป (Bos taurus) และโคอินเดีย (Bos indicus) … Read moreประเภทและพันธุ์สัตว์ของโค