สถาบันครอบครัว

family

สถาบันครอบครัว family institution เนื่องจากครอบครัวเป็นสถาบันแรก family institution ที่สมาชิกของสังคมมีส่วนผูกพันใกล้ชิด ครอบครัวมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดรูปแบบพฤติกรรมที่สมาชิกเหล่านั้นได้แสดงออก ไม่มีเด็กดนใดประพฤติผิดฝ่าฝืนกฎหมายมาตั้งแต่เกิด family institution สถาบันครอบครัวคืออะไร  ครอบครัวถือเป็นหน่วยทางสังคมหน่วยแรกที่มีผลต่อทิตทางที่เด็กเหล่านั้นจะได้รับและแสดงออก อาจเป็นด้วยเหตุนี้การค้นคว้าอาชญาวิทยาและนักวิชาการในศตวรรษนี้โดยเฉพาะ ค.ศ. 1930 เรื่อยมาได้เน้นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาชญากรรมและเด็กผู้กระทำผิดและสภาพครอบครัวแบบต่าง ๆ  รวมทั้งการอบรมเลี้ยงดูเด็กเหล่านั้นครอบครัวเป็นหน่วยของสังคมทำหน้าที่อบรมสั่งสอนเด็กให้ดำเนินชีวิตไปในแนวทางที่ถูกต้องตามครรลองของสังคม ในการเลี้ยงดูเด็กนี้ไม่มีศาสตร์แขนงใดที่จะกล่าวถึงการเลี้ยงดูเด็กให้ดีได้อย่างแน่นอน ขึ้นกับสภาพแวดล้อมของเด็กแต่ละคน งานเลี้ยงดูเด็กในสมัยก่อนเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบันจะค่อนข้างง่ายกว่า ในสมัยก่อนชีวิตความเป็นอยู่ของคนเป็นแบบง่าย ๆ วัฒนธรรมของสังคมมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  จึงเกิดดวามแน่นอนเละความมั่นดงซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาบุคลิกลักษ ณะของเด็กโดยปราศจากความยากลำบาก และไม่มีความขัดแย้งโดยที่สังคมสมัยใหม่เกิดความยากลำบากที่จะฝึกเด็กให้มีความมั่นคง บิดามารดาอยู่ในสังคมที่มีปัญหาการขัดแย้ง สภาพโรงเรียน ครู และวัฒนธรรมอื่น ๆ จะเป็นผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อบุตร ในสถานการณ์เช่นนี้ความกดดันเกิดขึ้นมากมาย  เช่น ในสังคมที่มีวัฒนธรรมหลากหลายจะเป็นความยากลำบากของบิดามารดาที่ไม่สามารถหาวัฒนธรรมมาสนับสนุนข้ออ้างของตนได้หรือมีผลกระทบต่อระบบนโยบายภายในครอบครัวได้ง่าย เนื่องจากสภาพการเปลี่ยนแปลงความไม่มั่นคงแน่นอนเหล่านี้จะมีผลต่อความเชื่อฟังที่เด็กจะมีผลต่อบิดามารดา บิดามารดาพบปัญหาการควบคุมดูแลเด็ก ยิ่งไปกว่านั้นความเชื่อฟัง การควบคุม เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียง เกียรติของบิดามารดาและมีผลต่อชุมชนและสังตมในที่สุด ดวามยากจน ลักษณะสรีรวิทยา การแข่งขัน ดวามสามารถภาษาและสถานภาพทางสังดมของบิดามารดา เมื่อเปรียบเทียบกับผู้อื่นผู้ซึ่งเด็กนั้นยอมรับ อาจทำลายเกียรติภูมิ ดวามเป็นบิดามารดา ซึ่งเป็นผลถึงแบบแผนพฤติกรรมในครอบครัวนั้นไร้ประสิทธิภาพ ครอบครัวซึ่งผู้กระทำผิดอยู่มักจะมีสภาพ ดังนี้  สมาชิกในครอบครัวมีพฤติกรรมอาชญากรรม, ฝ่าฝืนศีลธรรม … Read moreสถาบันครอบครัว

ปัญหาความยากจน

Poverty

ปัญหาความยากจน Poverty เดิมทีความยากจน Poverty ไม่ถือว่าเป็น ปัญหาสังคม แต่ถือว่าเป็นการลงโทษของพระเจ้า ที่บุคคลนั้นเคยประพฤติปฏิบัติ ในสิ่งที่ไม่ดีงามไม่เหมาะควร เช่น การลักขโมย การเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนผู้อื่นการคอรัปชั่น ทำให้บุคคลประสบความสำเร็จในชีวิตไม่เท่ากัน หรือบางคนเกิดมามีน้อย บางคนเกิดมามีพร้อมทุกอย่าง ทั้งทรัพย์สินเงินทอง รูปสมบัติในปัจจุบัน ความยากจนเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่เสมอภาดและโอกาสในการทำมาหาเลี้ยงชีพ Poverty ความยากจน หมายถึงอะไร หมายถึง ความรู้สึกไม่พอใจในสภาพความเป็นอยู่ของตน ความแร้นแค้น การกินอยู่อดอยาก การขาดแคลนปัจจัยขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ไม่มีความสุขสบายเท่าที่ควร ในฐานะที่เกิดมาเป็นสมาชิกของสังคมโลกเหมือนกับคนอื่น  การขาดแดลนและความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจทำให้เกิดความบกพร่องในการทำงาน ชีวิตความเป็นอยู่ ไม่สามารถใช้ความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพทางร่างกายและสมองให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่และไม่สามารถดำรงฐานะทางเศรษฐกิจในระดับเดียวกับคนอื่น ๆ เกณฑ์การวัดความยากจน เกณฑ์ที่ใช้วัดความยากจน ที่ได้รับดวามนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน คือ รายได้ประชาชาติต่อหัวต่อปี การวัดความยากจนจะวัดได้จาก รายได้และปัจจัย ที่มีต่อความจำเป็นในการดำรงชีวิตโดยรายได้ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดนั้นจะแตกต่างไปในแต่ละสถานที่และระยะเวลา3ธนาคารโลก  ในปี พ.ศ. 2513 กำหนดรายได้ต่อหัว ต่อปีของประชากรโลก เท่ากับ200 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 5,000.- บาท ถ้ามีรายใด้ต่อปีต่ำกว่านี้ถือว่ายากจนทางเศรษฐศาสตร์ มีเกณฑ์ว่า พิจารณาจากรายได้ที่เป็นตัวเงิน รายได้ต่ำกว่า … Read moreปัญหาความยากจน

ทำความรู้จัก ถั่วลิสง

Groundnut

ถั่วลิสง Groundnut จัดเป็นพืชที่จัดอยู่ในตระกูล Leguminous มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Arachis hypogaea มีชื่อสามัญในภาษาอังกฤษอยู่หลายชื่อ เช่น Pindar, peanut, earthnut, goober, monkeynut. ในประเทศไทยมีชื่อ เรียกทั่วไปว่า “ถั่วลิสง groundnut ” ในภาคเหนือเรียก “ถั่วดิน” ชาวภาคใต้เรียก “ปกใต้ดิน หรือ ถั่วใต้ดิบ” และที่จังหวัดประจวบคีรีขัน เรียก “ถั่วคุก” พืชใน genus Arachis มีอยู่ 19 species, พืชเหล่านี้มีถิ่นกำเนิดอยู่ในmวีปอเมริกาใต้ทั้งสิ้น เป็นพืชยืนต้น ถิ่นกำเนิดและการ แพร่กระจายของถั่วลิสง groundnut มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ แถบประเทศปารากวัย ต่อมาถั่วลิสงได้แพร่กระจายไปทั่วหวีปอเมริกาใต้ ได้มีการค้นพบซากในถ้ำของประเทศเปรูประมาณ 800 ปีก่อนคริตศักราช ต่อมาถั่วลิสง ได้มีการแพร่เข้าไปในทวีปอเมริกาเหนือ จากหลักฐานของซากถั่วลิสง  พบว่าในตอนต้นคริตศักราช พืชชนิดนี้ได้มีการแพร่ขึ้นไปถึงประเทศเม็กชิโกแล้ว และจากนั้นถั่วลิสงก็ได้เพร่ไปสู่ทั่วบริเวณตอนใต้ของทวีปอเมริกา และหมู่เกาะเวสอินดีส(West indies) ในคริตศตวรรษที่ 16 ชาวโปตุเกตได้นำถั่วลิสงจากประเทศทั่วโลก … Read moreทำความรู้จัก ถั่วลิสง

หลักการของการยศาสตร์ มีอะไรบ้าง

Ergonomics

หลักการของการยศาสตร์ Ergonomics มีอะไรบ้าง การยศาสตร์ Ergonomics เป็นเรื่องของความเกี่ยวข้องระหว่างคนกับเครื่องจักรและเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องอำนวยความสะดวกในการทำงานที่มีองค์ประกอบทั้งลักษณะท่าทางในการ ทำงานและขนาดรูปกร่างของคนงาน ลักษณะท่าทางการทำงานที่ดีตามหลัก Ergonomics เป็นอย่างไร ในการทำงานโดยทั่วไปนั้นร่างกายของคนที่ทำงานจำเป็นจะต้องอยู่ในลักษณะท่าทางที่มั่นคงและสบายไม่ขัดหรือฝืนไปในทางที่ไม่ปกติ โดยเฉพาะขณะที่มีการออกแรง ดังนั้น หากมีการคำนึงถึงการรักษาท่าทางของการเคลื่อนไหวในการทำงานให้มีมาตรฐานที่ดีได้ก็จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานลงได้ ความสำคัญของลักษณะท่าทางที่เหมาะสมกับการทำงานในแต่ละลักษณะงาน ได้แก่ การยืนทำงานบนพื้นที่มีความคงที่และมั่นคง ย่อมทำให้การออกแรงในการทำงานเป็นไปอย่างเหมาะสมสะดวกและมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกันข้ามหากการทำงานต้องยืนอยู่บนพื้นที่ไม่มีความมั่นคง ทำให้คนทำงานต้องกังวลกับการยืนและต้องพยายามรักษาสมดุลของร่างกายอยู่ตลอดเวลา ก็จะทำให้สูญเสียพลังงานของร่างกายไปโดยไม่จำเป็นและยังเป็นสาเหตุของการเกิดความผิดพลาด หรือประสิทธิภาพของ การทำงานลดลงได้ ลักษณะท่าทางการทำงานที่มีความเหมาะสมจะช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการใช้น้ำหนักของร่างกายเป็นหลักในการออกแรง คือวิธีการที่ร่างกายมีที่พิงในขณะออกแรง ท่าทาง การทำงานของร่างกายที่ดีนั้นต้องไม่ก่อให้เกิดการขัดขวางกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เช่น ระบบไหลเวียนโลหิตระบบหายใจ หรือระบบการย่อยอาหาร การทำงานของร่างกายที่ดีและเหมาะสมนั้น จะต้องช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างร่างกายและสิ่งแวดล้อมในการทำงานอย่างเหมาะสม โดยมีการขับเหงื่อที่เหมาะสมกับความหนักของงานหรือความร้อนที่เกิดจากงาน ในเรื่องของท่าทางจะต้องสัมพันธ์กับการมองเห็นของสายตา นั่นคือท่าทางการทำงานที่มั่นคง จะต้องให้มีการมองเห็นของสายตาในระดับราบเพื่อลดการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อคอและหลังส่วนใหญ่ท่าทางการทำงานนั้นมักถูกกำหนดโดยขนาดและข้อจำกัดของเครื่องจักร บริเวณของสถานที่ จุดควบคุมต่างๆ เป็นต้น หลักการจัดลักษณะท่าทางในการทำงานสำหรับบุคคลที่ยืนทำงาน ควรปรับระดับความสูงของพื้นที่การทำงานให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานที่มีความสูงแตกต่างกัน จัดให้มีที่วางพักทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับเปลี่ยนอิริยาบถได้หรือสับเปลี่ยนน้ำหนักในการยืนเป็นครั้งคราวเพื่อช่วยลดความเครียดที่บริเวณหลังและขา มีแผ่นปูรองพื้นที่เป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่น ไม่ลื่น สะอาดและได้ระดับ หรือจัดทำแท่นรองรับชิ้นงานหรือยกพื้นเครื่องมือและอุปกรณ์ควบคุม ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพของการทำงานเพื่อให้ได้ผลผลิตตามต้องการ จึงควรมีการออกแบบและเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความเหมาะสม ได้รับการออกแบบตามหลักการยศาสตร์ ข้อแนะนำ หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่มีคุณภาพ … Read moreหลักการของการยศาสตร์ มีอะไรบ้าง

แก่นของบุคลิกภาพและลักษณะความเป็นไพรเมทของมนุยษ์

Primate

แก่นของบุคลิกภาพและลักษณะความเป็นไพรเมท Primate ของมนุยษ์ เพื่อให้เข้าใจในเรื่องแก่นของบุคลิกภาพ  Primate  นักมานุษยวิทยาได้ให้ความสนใจศึกษาลักษณะของไพรเมท ซึ่งเป็นขั้นที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นมนุษย์นั่นเอง ลักษณะของไพรเมท Primate เป็นสัตว์ในตระกูลเลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ซึ่งได้แก่ มนุษย์ กลุ่มลิงหรือวานร เป็นต้น เป็นสัตว์ที่มีมือและเท้า ซึ่งมี 5 นิ้ว ไว้กำและยึดเกาะ สามารถใช้ประโยชน์กับการอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีต้นไม้ปกคลุม นอกจากนั้นยังสามารถใช้มือและเท้าหยิบจับและค้นหาสิ่งต่าง ๆ ได้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นประโยซน์อย่างยิ่งกับกลุ่มลิงคือตอนแรกเกิด ลูกลิงจะมีความสามารถเกาะตัวแม่ไว้ ซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบสนองแบบหนึ่ง โดยที่แม้แม่ลิงจะเคลื่อนไหวปีนป้ายไปได้โดยไม่ต้องจับลูกอ่อน) ความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกอ่อนจะใกล้ซิดกันเป็นเวลายาวนานกว่าสัตว์สายสกุล (species) อื่น ตัวเมียจะให้นมลูกอ่อนซึ่งจะทำให้เกิดใยสัมพันธ์ระหว่างกันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ในพวกไพรเมทจะมีระยะเวลาใกล้ชิดลูกยาวนานกว่าสัตว์ในตระกูลเลี้ยงลูกด้วยนมด้วยกัน เนื่องจากระบบประสาทที่ซับซ้อนและการพัฒนาการทางสมองของไพรเมทนั้นต้องการเวลาในการประสานงานกันลูกอ่อนที่แรกเกิดของสัตว์ไพรเมทจะอยู่ในสภาพที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ทำให้ต้องพึ่งพิงแม่ ต้องอยู่กับแม่เป็นอาทิตย์ หรือเป็นเดือน ก่อนที่จะไปไหนมาไหนได้เอง จะเห็นจากกรณีศึกษาของ Jane van  Lawick-Goodall ได้สังเกตพฤติกรรมของชิมแปนซี (chimpanzee)ในป่าของแทนซาเนีย เธอใช้ความพยายามที่ทำให้ชิมแปนซีคุ้นเคยกับเธอจนสามารถเฝ้าดูพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของชิมแปนซีได้อย่างใกล้ชิด และได้จดบันทึกพฤติกรรมของลูกชิมแปนซีกำพร้าแม่ 4 ตัว อายุประมาณ 3 ปี (ชิมแปนซีจะเติบโตเร็วกว่ามนุษย์เมื่อเทียบอายุขวบปีเท่ากัน) แม้ว่าทั้ง 4 ตัวจะได้รับการเลี้ยงดูจากชิมแปนซีตัวอื่นที่เป็นเครือญาติกันก็ตาม แต่ทั้ง … Read moreแก่นของบุคลิกภาพและลักษณะความเป็นไพรเมทของมนุยษ์

ประเภทและพันธุ์สัตว์ของโค

Type

ประเภทและพันธุ์สัตว์ของโค Type of cow ความหมายประเภทของโค type of cow หมายถึง รูปทรงของสัตว์ที่แสดงถึงการให้ประโยชน์ของสัตว์พันธุ์สัตว์ breed หมายถึง กลุ่มสัตว์ที่มีลักษณะเหมือนกันมากในทางพันธุกรรม ทำให้สามารถแบ่งแยกจากกลุ่มอื่นที่อยู่ในชนิดเดียวกัน และสามารถถ่ายทอดจากชั่วหนึ่งไปยังอีกชั่วหนึ่งได้ เมื่อนำมาผสมพันธุ์กันเองจะให้ถูกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่อย่างสม่ำเสมอ  Type of cow พันธุ์เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญและถูกพัฒนาตามความต้องการของมนุษย์ สัตว์พันธุ์ดีจะทำให้ประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์มสูง เนื่องจากสัตว์พันธ์ดีจะมีสมรรถภาพในการสืบพันธ์ดี มีอัตราการเจริญเติบโตสูง มีประสิทธิภาพการใช้อาหารดี ให้ผลผลิตสูง ตลอดจนมีคุณภาพซากดี ตัวอย่างประเภทและพันธุ์โค เป็นสัตว์สี่กระเพาะอยู่ในตระกูล (family) Bovidae มีก็บคู่ เขากลวง และเคี้ยวเอื้องเคี้ยวเอื้อง หมายถึง กินอาหารหญ้าแล้วสำรอกออกมาเคี้ยวใหม่อีกครั้งหนึ่ง) จึงเรียกว่า สัตว์เคี้ยวเอื้อง มีความสามารถในการเปลี่ยนอาหารหยาบที่มีราคาถูกและคุณค่าทางอาหารต่ำให้เป็นเนื้อหรือนมที่มีคุณค่าทางอาหารสูง จัดอยู่ในเผ่า (genus) ชื่อ Bos แบ่งออกเป็นหลายชนิด speciesสามารถจัดแบ่งผ่าตามความคล้ายคถึงกันของโครงร่างและกำเนิดออกเป็น 4 หมู่ คือ Taurine ได้แก่ โคยุโรป (Bos taurus) และโคอินเดีย (Bos indicus) … Read moreประเภทและพันธุ์สัตว์ของโค

ความหลากหลายของภาษา

Variety languages

Variety languages ความหลากหลายของภาษา นักภาษาศาสตร์ มีความเชื่อว่า คนแต่ละคนพูดภาษาไม่เหมือนกัน ความหลากหลายของภาษานั้น Variety  languages  ทุกอย่างมีลักษณะแตกต่างกันไปบ้างตามปัจเจกบุคคล และในบางครั้ง ความแตกต่างนั้นเกิดจากอาณาเขต บางครั้งความแตกต่างก็มาจากระดับสังคม เราถือว่าแต่ละภาษาต่างก็เป็นภาษาถิ่น ฉะนั้นภาษาจะประกอบด้วยภาษาถิ่นหลายภาษาในทำนองเดียวกับสมุดประกอบด้วยกระดาษหลาย ๆ แผ่น กระดาษแผ่นเดียวไม่ถือว่าเป็นสมุด ฉะนั้นภาษาถิ่นภาษาเดียวก็ไม่ใช่ภาษาเช่นกัน ความหลากหลายของภาษา Variety  languages เป็นอย่างไร ตามที่เราทราบกันแล้วว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดกันทั่วโลก ในอังกฤษเอง ในอเมริกา ในออสเตรเลีย มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 แล้ว  และยิ่งสมัยการคมนาคมติดต่อสื่อสารไม่ดี ภาษาของคนพูดภาษาอังกฤษแต่ละกลุ่มจึงมีลักษณะผิดเพี้ยนกันไป ยิ่งอยู่ไกลกันมากยิ่งผิดเพี้ยนกันไปแต่ละถิ่น จึงเกิดเป็นภาษาถิ่นขึ้น แต่ก็ยังสามารถพูดกันเข้าใจได้ การที่เกิดลักษณะภาษาถิ่นขึ้นอาจเป็นเพราะโลกทัศน์ของคนต่างกันจึงเกิดคำที่ต่างกัน ทั้ง ๆ ที่เป็นสิ่งเดียวกันเมื่อใช้กันหลายชั่วคนเข้าก็กลายเป็นดวามแตกต่างขึ้น เส้นพรมแดนหรืออาณาเขตธรรมชาติ เช่น ภูเขา มหาสมุทร หรือระดับสังคม ผิว ศาสนา ก็มีส่วนให้เกิดภาษาถิ่นขึ้นได้ ฉะนั้นเมื่อไรก็ตามภาษาถิ่นสองภาษาถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องเลย เมื่อนั้นก็จะถือว่าเป็นคนละภาษา คต่างภาษาจวงทางตอนใต้ของประเทศน  แม้จะไม่ได้มีการติดต่อกับคนไทยมาเป็นเวลานาน เพราะมีความคล้ายกับภาษาเหนือของไทย ท่านจึงพูดกับเขาเป็นทำนองว่า เขาพูดภาษาไทยได้ … Read moreความหลากหลายของภาษา

ระบบสื่อมวลชน

MASS COMMUNICATION SYSTEMS

ระบบสื่อมวลชน MASS COMMUNICATION SYSTEMS ในทุกประเทศสื่อมวลชน MASS COMMUNICATION SYSTEMS ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดความหลากหลาย มีแนวคิดที่แตกต่างกันออกไป แต่มีทฤษฎีหนึ่งอธิบายว่า สื่อมวลชนปฏิบัติหน้าที่ไปตามรูปแบบและสีสันของโครงสร้างทางสังคมและการเมือง ถ้าจะดูความแตกต่างระหว่างระบบสื่อมวลซนได้อย่างครบถ้วน จึงต้องดูที่ระบบสังคมที่สื่อมวลชนปฏิบัติหน้าที่ ในการมองความสัมพันธ์ที่แท้จริงของระบบสังคมกับสื่อมวลซน จำเป็นต้องดูถึงความเชื่อและลมมติฐานพื้นฐานของ การจำแนกระบบของสื่อมวลชน MASS COMMUNICATION SYSTEMS ในโลกนี้ สามารถจำแนกตามเหตุผลหรือทฤษฎีทางปรัชญาและการเมืองได้เป็น 4 ทฤษฎีตามวิวัฒนาการของระบบสื่อมวลชนดังนี้ คือ อำนาจนิยม (The Authoritarian Theory) เสรีนิยม (The Libertarian Theory) ทฤษฎีโซเวียตคอมมิวนิสต์ (The Soviet Communist Theory) ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม (The Social Responsibility Theory) สื่อมวลชนตามทฤษฎีอำนาจนิยม เป็นทฤษฎีที่สื่อมวลชนนำมาใช้เก่าแก่มากที่สุด เกิดขึ้นมาภายใต้บรรยากาศอำนาจนิยมของช่วงท้ายในยุคการฟื้นฟูศิลปวิทยา(Renaissance) หลังกำเนิดของการประดิษฐ์การพิมพ์ สังคม นี้ความจริงไม่ได้ถูกกำหนดโดยมวลชน แต่ถูกกำหนดโดยคนฉลาดเพียงไม่กี่คนที่อยู่ในตำแหน่งที่จะนำและสั่งประชาชน  ดังนั้น ความจริงจึงถูกจัดวางอยู่ใกล้ศูนย์กลางของอำนาจ การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนจึงเป็นการกระทำตามคำสังจากเบื้องบนลงสู่เบื้องล่าง ผู้ปกครองในยุคนั้น … Read moreระบบสื่อมวลชน

การกำจัดกับของเสียอย่างมีระบบ

Waste management

การกำจัดกับของเสียอย่างมีระบบ Waste management เราได้เห็นแล้วว่า ไม่มีคำตอบใดที่สมบูรณ์ที่สุดในปัญหาที่เกี่ยวข้องกับของเสียการบำบัดของเสีย ก็ไม่ใช่วิธีการที่จะสามารถทำลายความเป็นพิษของของเสียได้โดยสิ้นเชิง (เศษที่หลงเหลืออยู่เป็นโลหะหนักสะสมใน sludge) ในการเผาของเสียหรือขยะจะลดปริมาณของของเสีย Waste management แต่จะปล่อยองค์ประกอบที่เป็นพิษบางชนิดออกมา ในเถ้าและในแก๊สที่ออกมานั่นเอง การกำจัดของเสียโดยการฝังกลบก่อให้เกิดปัญหาการถูกชะออกมาและเกิดแก๊สมีเทนตามมาอีกด้วย Waste management การกำจัดกับของเสียอย่างมีระบบ คืออะไร ในเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีที่จะทำการลดปริมาณของของเสียที่ผลิตออกมาจากอาคารบ้านเรือนและอุตสาหกรรมลง การนำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (recycle) หรือการนำกลับมาใช้อีก (re-use) จะเป็นวิธีการที่ชัดเจนที่สุดที่จะลดได้ และในปัจจุบันมีหลาย ๆประเทศที่ได้มีการกระตุ้นให้ทำองค์ประกอบมากมายในของเสียยังสามารนำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ หรือเรียกทั่วไปว่าการรีไซเคิล หรือ re-used  กระดาษ (Paper) ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของกระดาบรีไซเคิลมีอยู่ทั่ว ๆไปหลายประเทศ มากกว่า 40%ของกระดาษที่ทิ้งแล้วถูกนำมารีไซเคิลในประเทศเยอรมันนีและฮอลแลนด์ การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ของกระดายจะเกี่ยวข้องกับการแยกเอาสีหมึก กาว สารเคลือบและตัวเติมอื่น ๆออกจากของเสีย กระดาษรีไซเคิลสามารถนำมาย่อยเป็นเชื่อแทนการใช้เชื่อไม้เพื่อทำกระดาษใหม่ การรีไซเคิลกระดาษจะทำได้ดีที่สุดถ้าหากว่ามีการแยกกระดายออกเป็นเกรคต่าง ๆที่แหล่งผลิต กระดายเสียที่มีเกรดดี ๆสามารถใช้ทำกระดาษรีไซเคิลที่มีคุณภาพดี ของเสียผสมต้องจัดเป็นเกรดต่ำเละสามารถนำมาผลิตกระคายที่มีคุณภาพต่ำ เช่น กระดาษม้วนเพื่อการชำระและกระดาษที่กล่อง แก้ว (Glass) ภาชนะแก้วที่ใช้บรรจุอาหารและเครื่องดื่มสามารถเอามาบดให้ละเอียดเป็น “cullet ” ซึ่งสามารถนำมาหลอมเพื่อทำผลิตภัณฑ์ใหม่ของแก้วโดยปราศจากการปรับปรุงในกระบวนการธรรมชาติ แก้วรีไซเคิลจะมีรากาถูกกว่าแก้วใหม่ ประสิทธิภาพของ … Read moreการกำจัดกับของเสียอย่างมีระบบ

ระบบการขนส่ง Service Industry

Service Industry

ระบบการขนส่ง Service Industry การขนส่งถือได้ว่าเป็นอุดสามกรรมการบริการ Service Industry ประเภทหนึ่ง ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ชาติ หรือ อาจจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เป็นสิ่งที่จำเป็น การปฏิบัติภาระกิจต่างๆของมนุษย์เรา ทั้งนี้ เพราะมนุษย์เรามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการะนส่งมาทั้งแก่สมัยดึกดำบรรพ์ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของจากที่แห่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นการเคลื่อนย้ายของมนุษย์เอง หรืออาจจะเป็นสัตว์หรือสิ่งของต่างๆ ก็ตาม จะต้องอาศัยการขนส่งเป็นปัจจุบันในการเคลื่อนย้ายทั้งสิ้น วิชาระบบการขนส่ง Service Industry เป็นอย่างไร เรื่องของการขนส่งเป็นวิราแขนงหนึ่ง ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าวิชาการด้านอื่นๆเพราะการขนส่งนั้นจะเข้าไปเกี่ยวร้องและสัมพันธ์กับอุกสาหกรรม หรือกิจกรรมประเรทต่างๆแทบทั้งสิ้น เร่น สินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคต่างๆ ที่พวกเราทุกคนใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน  ก็จะมีค่าขนส่งรวมอยู่ในราคาสินค้าและบริการนั้นๆ ด้วย ราคาสินค้าและบริการต่างๆ ก็ได้ถูกรวมไว้เป็นทอกๆ เริ่มตั้งแต่จากแหล่งวัตถุบไปยัง หลงผลิต จากแหล่งผลิตไปยังพ่อค้าคนกลาง จากพ่อค้าคนกลางไปยังพ่อค้าส่ง จากพ่อค้าส่งไขยังพ่อค้าปลีก และจากพ่อค้าปลีก จึงจะถึงมีอบริโภค  ซึ่งในแต่ละของการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการเหล่านั้น ได้มีการรวมค่าขนส่งเว้าไปเป็นต้นทุนของสินค้าทุกหอกไป จึงเห็นได้ว่า การขนส่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญ และจำาเป็นอย่างยิ่งแก่การดำรงชีวิตประจำวันและควรที่จะได้ศึกษาไว้ เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในกิจการประเภทนี้พอสมควร    วัตถุประสงค์ของการขนส่ง เราได้ทราบกันมาแล้วว่า การขนส่งนั้นจะต้องประกอบด้วยลักษณะต่าง ฯ หลายประการ ซึ่งมีอยู่ลักษณะหนึ่งที่จะกล่าวถึงในที่นัก็คือ วัตถุประสงค์ในการขนส่ง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายออกไปต่าง … Read moreระบบการขนส่ง Service Industry