belief

ความเชื่อ

ความเชื่อ  Belief

ท่านอยากจะได้เงินใช้สัก 200,000 บาท ฟรี ๆ หรือไม่ และเพื่อที่จะให้ได้เงินจำนวน 200,000 บาท นั้นมา ท่านจะต้องยอมรับพนันกับข้าพเจ้าว่า เมื่อหากท่านทำการโยนไข่ฟองหนึ่งลงไปบนพื้นคอนกรีตไข่จะต้องไม่แตก แต่ถ้าหากท่านทำไข่แตก ท่านจะต้องจ่ายเงินให้แก่ข้าพเจ้าแทนเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท จากการคาดคะเนแล้วท่านมีโอกาสเพียง 1 ใน 100 เท่านั้นเองที่ไข่จะไม่แตก ท่านจะยอมรับพนันไหม ?  ถ้าท่านไม่ยอมรับ ท่านมีเหตุผลอย่างไร และแน่นอนที่สุดที่ท่านคงไม่ยอมให้ความอยากได้เงิน 200,000 บาทนี้ มามีอิทธิพลจูงใจท่านจนยอมรับพนันกับข้าพเจ้า ทั้งนี้เพราะท่านมีความเชื่อพื้นฐาน belief orientation ซึ่งได้จากประสบการณ์องตนเองว่า เปลือกของไข่นั้นทั้งเปราะทั้งบาง หากเพียงแค่กระทบกับของแข็งเพียงเบา ๆ ก็อาจจะแตกได้แล้ว จากความเชื่อนี้ทำให้ท่านไม่กล้าพนันนั่นเอง

ความเชื่อ belief คืออะไร

เป็นเรื่องของความเชื่อที่มีต่อการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง และยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะมองข้ามไปไม่ได้ ระบบความเชื่อสามารถอธิบายได้ในลักษณะที่เป็นความเชื่ออย่างมีระบบ สิ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะโดยมีข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขอบเขตความเชื่อที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น ประชาชน การเป็นผู้นำ การศึกษา เป็นต้น

ตัวอย่างเช่น เมื่อพิจารณากลุ่มของระบบความเชื่อที่ประกอบกันขึ้นเป็นระบบความเชื่อทางศาสนา หลักของศาสนาจะต้องมีลักษณะเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องพระเจ้าสร้างโลก และสรรพสิ่งต่าง ๆ ในโลก ยกเว้นศาสนาพุทธ ซึ่งไม่มีหลักความเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลก แต่เชื่อว่ากรรมเป็นผู้สร้างโลกและสรรพสิ่งต่าง ๆ ความเชื่อที่แตกต่างกัน จะนำไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวความคิดของธรรมชาติของมนุษย์ ค่านิยมและเป้าหมายแตกต่างกันไปด้วย

ระบบความเชื่อที่จำเป็นจะต้องพิจารณา มีอะไรบ้าง

ได้แก่ ระบบเศรษฐกิจ และระบบการเมืองและการปกครอง ประชาธิปไตย คอมมิวนิสต์ ฟานชิสต์ และราชาธิปไตย เป็นแนวความคิดที่อธิบายถึงระบบการเมือง การปกครอง ระบบนายทุน ระบบสังคมนิยม ระบบศักดิบา และระบบเกษตรกรรม หมายถึงระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับระบบการเมืองโดยเฉพาะ 

ระบบแต่ละระบบเหล่านี้ประกอบด้วย หน่วยของความเชื่อ ซึ่งสนับสนุนพฤติกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับวิถีทางที่มนุษย์ถูกปกครอง และวิธีการซึ่งเขามีปฏิสัมพันธ์ต่อบุคคลอื่น ๆ ในสังคม ระบบความเชื่อเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจเหล่านี้จะหล่อหลอมบุคคลในชาติให้มีพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากบุคคลในสังคมอื่น ๆ ที่มีระบบความเชื่อแตกต่างกันออกไป

หรืออีกนัยหนึ่ง ระบบปรัชญา มุ่งเน้นไปยังคำถามที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของมนุษย์และลักษณะของชีวิต ความลึกลับ ลัทธิความจริงแห้ ลัทธิการถือปฏิบัติ และลัทธิการเกิดมีขึ้น เป็นตัวแทนของแนวความคิดทางปรัชญาที่แตกต่างกันโดยที่ระบบปรัชญาแต่ละชนิดก็จะมีหน่วยของความเชื่อสนับสนุนอยู่

 

และถ้าหากใครที่ได้ศึกษาในวิชาพฤติกรรมศาสตร์ มีทฤษฎีที่แสดงให้เห็นระบบความเชื่อที่ต่างกัน ทฤษฎีเหล่านี้จะเชื่อมโยงกับบุคคลโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ศาสตร์ ทฤษฎีสังคมนิยม ทฤษฎีวิวัฒนาการ ทฤษฎีการกระตุ้นและการตอบสนอง ทฤษฎีอาณาเขต ทฤษฎีความสัมพันธ์ของคนในสังคม (interpersonal relation theory) ทฤษฎีพัฒนาการ (development theory) ทฤษฎีมีโครงสร้าง หน้าที่ประโยชน์ (structural-functionalism theory) เป็นต้น

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่