ปัญหาของพ่อแม่ การหย่าร้างสร้างปัญหาแก่บุตร

Divorce

ปัญหาของพ่อแม่ การหย่าร้างสร้างปัญหาแก่บุตร divorce สำหรับในสังคมปัจจุบันของทั่วโลกตอนนี้ มองเห็นปัญหาของชีวิตคู่ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ และจบด้วย การหย่าร้าง divorce ทันที เป็นเรื่องปกติของสังคมไปเสียแล้ว และมีจำนวนมากขึ้นทุกๆวัน โดยที่ปัญหานี้ได้รับการยอมรับมากขึ้นเพื่อชีวิตใหม่ที่สดใสกว่าดีกว่าทนทุกข์ทรมานจากการอยู่ด้วยกันหรือการตกนรกทั้งเป็น ก่อนตัดสินใจทำการสมรสใหม่ ควรพิจารณาดูให้รอบคอบ หากว่าไม่คิดให้รอบดอบแล้ว บางครั้งจะเป็นการพบความทุกข์ซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า และผู้ที่จะผิดหวังเสียใจมากที่สุด คือบุตร คนเราสามารถเป็นอดีตสามีหรือกรรยาของใครบางคน แต่บุตรก็ยังคงมีบิดามารดา ผู้ให้กำเนิด คนเดิม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้ เรื่องของการหย่าร้าง divorce ก่อให้เกิดปัญหาอะไรบ้างกับบุตรบ้าง เรื่องของปัญหานี้ เป็นปัญหาที่เป็นเหตุแล้วมีการส่งผลมาถึงบุตร ธิดา นั้น มีทั้งหมดหลากหลายรูปแบบด้วยกัน บางปัญหาส่งผลในระยะยาวและบางปัญหาแสดงผลออกในระยะเวลาใกล้ กับที่พ่อแม่หย่าร้างกัน ควรมีวิธีการปฏิบัติดังต่อไปนี้ เพื่อเด็กจะได้ไม่ประสบปัญหาสังคมต่าง ๆ ในอนาดต 1.อธิบายให้ บุตร ธิดา ได้ทราบถึงการหย่าร้างที่เกิดขึ้น เด็กเล็ก ๆ บางทีจะไม่เข้าใจว่าการหย่าร้างคืออะไร การไม่ได้ยู่บ้านเดียวกันของพ่อแม่ ลูก ๆ ดงไม่อยากเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันบ่อย ลูกคนนั้นต้องอยู่กับพ่อ คนนี้ต้องอยู่กับแม่ หรือพ่อหรือแม่ขอรับอุปการะแต่เพียงผู้เดียวหรือขอให้ศาลตัดสิน เข้าใจถึงความเสียใจความโกรธ ของเด็ก ๆ … Read moreปัญหาของพ่อแม่ การหย่าร้างสร้างปัญหาแก่บุตร

วิถีการกำเนิดของพืชมีดอก

flowering plants

วิถีการกำเนิดของพืชมีดอก The birth of flowering plants สำหรับในบรรดาสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืช นั้นนับว่ากลุ่มพืชมีดอก flowering plants หรือแองจิโอสเปริม์ มีจำนวนชนิดมากที่สุดและมีความหลากหลายของถิ่นที่อาศัยมากกว่าพืชกลุ่มอื่นๆ พืชมีดอกมีทั้งที่เป็นไม้ยืนต้น  ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุกหลายฤดู ไม้ลัมลุกฤดูเดียว และไม้เลื้อยที่มีเนื้อไม้ มีทั้งขนาดเล็กเพียง 1 มิลลิเมตร เช่น สกุลไข่น้ำ ไปจนถึงไม้ยื่นต้นขนาดมหึมา ทำความรู้จักกับลักษณะของพืชมีดอก flowering plants เป็นอย่างไร โดยแองจิโอสเปิร์มและจิมโนสเปิร์ม เป็นพืชที่สร้างเม็ด พืชสร้างเมล็ดสองกลุ่มนี้แตกต่างกันหลายประการที่สำคัญประการหนึ่งคือลักษณะของออวุล ในขณะที่เกิดการถ่ายละอองเกสร กล่าวคือ ออวุลของจิมโสนสเปิร์มในขณะที่มีการถ่ายละอองเกสรไม่มีโครงสร้างใดมาห่อหุ้มซึ่งตรงข้ามกับออวุลของพืชมีดอกที่มีรังไข่ห่อหุ้มไว้ นอกจากลักษณะของออวุลพืชมีดอกยังมีลักษณะเฉพาะตัวอย่างอื่นอีก ได้แก่ เนื้อเยื่อลำเลียงน้ำหรือไซเลม มีเซลล์เวสเซล เนื้อเยื่อลำเลียงอาหารหรือโฟลเอ็ม มีเซลล์หลอดตะแกรง และเซลล์ประกอบ ถุงเอ็มบริโอ มี 8 นิวเคลียส ได้แก่ ไข่ 1นิวเคลียส ซีเนอร์จิล 2 นิวเคลียส แอนไทพอดัล 3 นิวเคลียสและนิวเคลียสโพลาร์ อีก 2 … Read moreวิถีการกำเนิดของพืชมีดอก

โครงสร้งบุคลิกภาพขั้นมูลฐาน

personality structure

โครงสร้งบุคลิกภาพขั้นมูลฐาน basic personality structure การที่จะรู้จักคนและวัฒนธรรมของสังคมใดสังคมหนึ่ง เราจำเป็นต้องเรียนรู้คุณลักษณะอุปนิสัยใจคอและบุคลิกภาพของชนชาติ basic personality structure นั้นให้ดี หรืออย่างน้อยควรทำความเข้าใจลักษณะสำคัญพื้นฐานเสียก่อน เพราะประโชชน์ของการเรียนรู้ในเรื่องนี้ก็คือ หากเราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกเขาเราจะสามารถทำตัวให้สอดคล้องกับสิ่งที่พวกเขาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน รามทั้งได้รับรู้ว่าสิ่งใดที่พวกเขาชอบสิ่งไหนไม่ชอบ เชื่อ/ไม่เชื่อ ตัวอย่าง basic personality structure ของคนไทย จะขอยกตัวอย่างในสังคมไทยของเรา  ก็คือ เราจะรู้สึกพออกพอใจยิ่งถ้าคนจากสังคมอื่นยกมือไหว้และทักทายด้วยคำว่าสวัสดีเมื่อแรกพบเห็นกัน จะไม่ลูบหัวตบไหล่ หรือใช้ชี้สิ่งของ ให้ความเคารพพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนไม่จาบจ้วงหรือใช้มือจับเศียรองค์พระพุทธรูป เป็นต้น  อนึ่ง คนไทยนิยมชมชอบคนที่มีอัธยาศรัยไมตรีอันดี รู้จักสัมมาคารวะ รู้จักกาละเทศะ อีกทั้งชื่นชมคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใส หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ มีการยิ้มแย้มทักทายซึ่งกันและกันกับคนที่รู้จักและไม่รู้จัก ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การเรียนรู้คุณถักษณะของชนชาติอื่นย่อมให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสียอุปนิสัยประจำชาติหัวข้อเรื่องอุปนิสัยประจำชาติ หรืออาจเรียกว่า ลักษณะเอกลักษณ์ของชาติ หรือโครงสร้งบุคลิกภาพขั้นมูลฐาน ของคนในแต่ละสังคมได้รับความสนใจจากนักมานุษยวิทยาและนักจิตวิทยาสังคมที่ต้องการจะเรียนรู้ว่า คนในแต่ละสังคมนั้นมีแบบแผนคุณลักษณะทางบุคลิกภาพที่เด่น ๆ เป็นอย่างไร  โดยคาดกันว่า ความรู้ดังกล่าวจะสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการติดต่อสื่อสารระหว่างคนต่งวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและมิตรภาพต่อกันในกรณีของนักมานุษยวิทขานั้น มีนักมานุษยวิทยาสตรีชาวอเมริกันสองคนคือ มาร์กาเรต มีด (Margaret Mead) ได้นำผลงานของเธอชื่อ … Read moreโครงสร้งบุคลิกภาพขั้นมูลฐาน

ครอบครัวและการเปลี่ยนแปลง

family and change

ครอบครัวและการเปลี่ยนแปลง family and change เรื่องของครอบครัวและการเปลี่ยนแปลง family and change  เป็นประดิษฐกรรมหรือวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นมา โดยนักมานุษยวิทยาบางคน อาทิเชน Bronislow  Malinowski ให้ความเห็นว่า มนุษย์สร้างครอบครัวขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการสืบพันธุ์ของตนเอง จึงทำให้ครอบครัวดำรงอยู่จนทุกวันนี้ แต่วัฒนธรมต่าง ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาไม่มีวัฒนธรมใดที่อยู่คงที่ มันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครอบครัวที่มนุษย์สร้างขึ้นมาก็เช่นกัน ตั้งแต่อดีตกาลก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้าง และหน้าที่ เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางด้านต่าง ๆ มาจนถึงปัจจุบัน แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของครอบครัว family and change ในศตวรรษที่ 19 Lewis Henry Morgan (1818 – 1881 ) นักกฎหมายชาวอเมริกัน ซึ่งภายหลังได้กลายมาเป็นนักมานุษยวิทยาที่มีชื่อเสียงได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของรูปแบบครอบครัวตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน และได้เสนอผลงานของเขาในปี ค.ศ. 1870 ซึ่งชี้ให้เห็นว่ารูปแบบหรือโครงสร้างของครอบครัวจะมีการเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กับเทคโนโลยีการผลิตเพื่อหาเลี้ยงชีพของมนุษย์ จะเห็นว่า ครอบครัวที่มีขนาดเล็กหรือครอบครัวหน่วยกลางจะปรากฎใน 2ระบบ คือ ระบบที่มนุษย์ยังล้าหลังต้องล่าสัตว์และเก็บหาอาหารจากธรรมชาติเพื่อยังชีพ และในระบบที่มนุษย์มีความเจริญอย่างเต็มที่ คือ ระบบอุตสาหกรรมในสังคมล่าสัตว์และเก็บหาอาหาร ครอบครัวเล็กหรือครอบครัวหน่วยกลางเป็นรูปแบบพื้นฐานขององค์กรทางสังคม กลุ่มสังคมจะมีขนาดเล็กประกอบด้วยครอบครัวเล็ก 4 – … Read moreครอบครัวและการเปลี่ยนแปลง

ดนตรีไทย ประเภทเครื่องเป่า

musical instrument

ดนตรีไทย musical instrument ประเภทเครื่องเป่า เครื่องดนตรีไทย ประเภทเครื่องเป่า musical instrument คือ เครื่องที่เป่าให้บังเกิดเสียง ได้แก่ ขลุ่ย ปี่ แคน แตร และสังข์ โดยที่แต่ละชนิดยังแบ่งย่อยออกไป โดยในบทความนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเครื่องเป่านี้กัน  เรียนรู้เรื่อง musical instrument ประเภทเครื่องเป่า มีอะไรบ้าง ขลุ่ย  ถ้าพิจารณารูปร่างลัทษ ณะของขลุ่ยแล้ว น่าจะเป็นเครื่องตนตรีที่เก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่งจากหลักฐานที่พบขลุ่ยในหีบศพภรรยาเจ้าเมืองไทยที่ริมฝั่งแม่น้ำฮวงโห มีหลักฐานจารึกศักราชไว้ไม่ต่ำกว่า 2,000 ปี 21 แสดงว่าขลุ่ยต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีมาแล้ว ขลุ่ยเป็นเครื่องเป่าไม่มีลิ้นที่ทำจากไม้รวกปล้องยาว ๆ ด้าน น้าเจาะรูเรียงกัน 7 รู สำหรับนิ้วปิดเปิดเพื่อเปลี่ยนเสียง ขลุ่ยไม่มีลิ้น แต่มี ดาก ดากเป็นไม้ต่างหากอีกขึ้นหนึ่ง เหลา ให้เป็นท่อนกลม ๆ ยาวประมาณ 2 นิ้ว ใช้สอดลงไปอุดตอนปากของขลุ่ย แล้วบากด้านหนึ่งของดากจะมีช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่เรียกว่า … Read moreดนตรีไทย ประเภทเครื่องเป่า

เรียนรู้เรื่องแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต

Habitat

เรียนรู้เรื่องแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต Habitat โดยแหล่งที่อยู่อาศัยสำกรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็ตาม จะมีความผูกพันอย่างใกล้ชิดกับสภาพแวดล้อมที่เป็นที่อยู่อาศัย Habitat กล่าวได้ว่าสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลอย่างยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งต่อการมีชีวิตและการดำรงชีวิต ที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต Habitat คืออะไร สำหรับความหมายของคำว่า สิ่งแวดล้อม นั้น มีหมายความถึง สิ่งที่อยู่ภายนอกร่างกายหรือไม่ได้เป็นองค์ประกอบขลงร่างกาย รวมทั้งสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต วิชาที่เกี่ยวกับการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรียกว่าวิชา “นิเวศวิทยา” หรือ”Ecology ” ในทางชีววิทยาแบ่งสิ่งแวดล้อมออกเป็นสองประการคือ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical environment) ได้แก่ น้ำ ดิน อากาศ แสงสว่าง อุณหภูมิ และสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (Biological environment) ได้แก่ พืช และสัตว์ที่อาศัยร่วมในบริเวณเดียวกันปรกติแล้วพืชและสัตว์ย่อมมีแหล่งที่อยู่อาศัยซึ่งเหมาะสมแก่การดำรงชีวิตอยู่เฉพาะตัว แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละแห่งจะมีลักษณะเป็นเอกเทศทั้งในเรื่องของแสงสว่าง อุณหภูมิ ความชื้นและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ  แหล่งที่อยู่อาศัยเฉพาะเขตของสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งนั้น เรียกว่าแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญ ของสิ่งมีชีวิต ได้แก่แหล่งอาศัยที่เป็นน้ำเต็ม Oceanic แหล่งอาศัยที่เป็นน้ำจืด Freshwater และแหล่งอาศัยบนพื้นดิน Terrestrial แหล่งอาศัยที่เป็นน้ำเค็ม The Oceanic และแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีลักษระของน้ำเค็มนั้น … Read moreเรียนรู้เรื่องแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต

รู้ทันพิษภัยของบุหรี่

cigarette

รู้ทันพิษภัยของบุหรี่  cigarette บุหรี่ cigarette มีนิโคตินที่เป็นเพียงสารที่ทำให้คนติดบุหรี่แล้วเลิกยากเท่านั้น แต่สารที่เป็นอันตรายจริง ๆหรือ โทษของบุหรี่จริงๆ กลับเป็นสารอื่นๆ ในบุหรี่ที่มีมากกว่า 7,000 ชนิด ซึ่งกว่า70 ชนิดในนั้นเป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง และยังเร่งให้ผู้ที่สูบบุหรี่แก่ก่อนวัยอีกด้วย    สารนิโคติน ทดแทนที่ช่วยลดความอยากบุหรี่ cigarette จะช่วยให้คุณปลอดภัยจากสารอื่นๆที่มีในบุหรี่ดังนี้   อะซิโตน : สารไวไฟที่ใช้ในน้ำยาล้างเล็บ สารหนู : ยาพิษชนิดหนึ่งที่ใช้ฆ่าสัตว์ น้ำมันเบนซิน : พบในกาวยาง ฟอร์มาลดีไฮด์ : สารประกอบหลักในน้ำยาดองศพ สารตะกั่ว : ใช้ในแบตเตอรี่ ทาร์ : ส่วนประกอบที่ใช้ในการปูถนน อันตรายแก่ปอดและเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย   ทาร์ หรือ น้ำมันดิน จากการสูบบุหรี่จะจับตัวอยู่ที่ปอด ก่อให้เกิดสารที่ชื่อว่าคาร์ซิโนเจน ซึ่งเป็นสารกระตุ้นให้เกิดเซลล์มะเร็งในร่างกายได้ เมื่อได้รับสารเคมีเข้าไปหลายชนิด เช่น เบนซิน ฟอร์มาลดีไฮด์ สารเหล่านี้เป็นสารก่อมะเร็งได้หลายชนิด เช่น … Read moreรู้ทันพิษภัยของบุหรี่

รู้วิธีของการอ่านยังไง ให้เข้าใจภาษาอังกฤษ

Reading

รู้วิธีของการอ่านยังไง ให้เข้าใจภาษาอังกฤษ Reading English สำหรับวิธีการอ่าน Reading English ภาษาอังกฤษระดับสูงทำอย่างไร ถึงจะสามารถอ่านเข้าใจเนื้อหาได้อย่างดีที่สุด ทั้งนี้การอ่านเพื่อเข้าใจ การอ่านเพื่อตีความและการอ่านเพื่อเป็นกการศึกษาข้อเท็จจริง มีวิธีการอ่านอย่างไร ในบทความนี้มีคำตอบมาบอกทุกคนกัน สาเหตุของการอ่าน Reading English ภาษาอังกฤษแล้วไม่เข้าใจ เกิดจากเหตุใด? มีอยู่หลากคนนักที่มีความสามารถในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดี แต่ก็ยังไม่สามารถอ่านแล้วเข้าใจเนื้อหาได้ทั้งหมด โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดความไม่เข้าใจเหล่านั้นก็คือ ไม่รู้ความหมายของศัพท์ ไม่รู้หลักการเดาคำศัพท์ ความเชี่ยวชาญในเรื่องของประโยคพื้นฐานมีน้อย Thought unit ติดนิสัยแปลความหมายของศัพท์ทีละตัว โดยไม่แปลทีละประโยค ติดนิสัยยึดความหมายเพียงแค่ที่ตนเคยรู้ แต่ลืมไปว่าศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นดิ้นได้ สามารถแปลเป็นได้หลากหลายความหมาย วิธีการแก้ไข ให้การอ่านของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ฝึกแก้ไขในส่วนที่ตนเองยังไม่เคยรู้หรือส่วนที่ตนเองมีความบกพร่องอยู่ ไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของการที่ไม่รู้คำศัพท์ หรือ ในเรื่องที่ไม่รู้หลักของการสร้างประโยค ทำความเข้าใจต่อรูปแบบของงานเขียน เช่น งานเขียนที่มีการลำดับเรื่องราว,งานเขียนแบบเปรียบเทียบ,การเขียนแบบขัดแย้ง เป็นต้น งานเขียนทุกชนิดที่มีการจัดทำขึ้นมาก็เพื่อเป็นการมุ่งเน้นให้ผู้อ่านได้รับรึ้งในสิ่งที่ผู้เขียนถ่ายทอดออกมา โดยผู้อ่านก็จะต้องจำเป็นที่จะต้องมีจุดมุ่งหมายในการอ่านเช่นเดียวกัน จุดมุ่งหมายในการอ่านก็มีอยู่ทั้งหมด 5 ประการ 1.อ่านเพื่อเป็นการรับข่าวสาร ในการอ่านในลักษณะนี้ เรียกว่า เป็นหลักการอ่านเพื่อให้ได้รับรู้ถึงข่าวสารที่เราต้องการทราบ โดยมีวิธีการอ่านแบบพอให้รู้เรื่อง โดยจะอ่านที่หัวข้อหลัก หัวข้อสำคัญ หรือบทนำเป็นต้น … Read moreรู้วิธีของการอ่านยังไง ให้เข้าใจภาษาอังกฤษ

ทำความรู้จักกับยุง

Mosquito

ทำความรู้จักกับยุง Mosquito สำหรับแมลงตัวจิ๋วอย่าง ยุง  Mosquito จัดเป็นแมลงที่สร้างความน่าลำคานให้แก่มนุษย์อย่างเราเป็นจำนวนมาก จากหลักฐานทางฟอสซิลสามารถสันนิษฐานได้ว่า ยุงได้ถือกำเนิดขึ้นในโลกตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เมื่อประมาณ 38-54 ล้านปีมาแล้ว โดยบทความนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับแมลงชนิดนี้กัน ยุง Mosquito มีความเป็นมาเป็นอย่างไร โดยปกติแล้ว  ในโลกเรานี้มี ยุง ประมาณ 3000 ชนิด ในประเทศไทยมีชื่อเรียกของแมลงนี้ต่าง ๆ กันว่า ยุงลาย ,ยุงรำคาญ ยุงก้นปล่อง,ยุงเสือหรือยุงลายเสือ ยุงยักษ์หรือยุงช้าง ซึ่งไม่ครอบคลุมสกุลของยุงทั้งหมดที่มีอยู่ ส่วน “ ยุงดำ ” ที่ปรากฏในตำราเรียนของกระทรวงศึกษานั้นไม่สามารถระบุได้ว่าหมายถึงยุงอะไรจึงควรตัดออกโดยจัดเป็นแมลงที่มีขนาดเล็กโดยทั่วไปมีขนาดลำตัวยาว 4-6 มม . บางชนิดมีขนาดเล็กมาก 2-3 มม . และบางชนิดอาจยาวมากกว่า 10 มม . แมลงชนิดนี้จัดเป็นแมลงที่อันตราย อย่าคิดว่าตัวเล็กและมีวงจรชีวิตที่ระยะสั้นนักจะไม่สามารถสร้างอันตรายแก่มนุษย์ได้ ในยุงนั้นสามารก่อให้เกิดโรคอันตรายในมนุษย์ได้หลากหลายโรค เช่น โรงไข้เลือดออก โรคมาลาเลีย เป็นต้น ซึ่งโรคพวกนี้ก็เป็นหนึ่งในโรคที่สามารถคร่าชีวิตของมนุษย์ได้ตายได้เลยทีเดียวหากทำการรักษาไม่ทัน การวางไข่ของยุงตัวเมีย เป็นแบบไหน? ตัวเมียจะสามารถวางไข่ได้ครั้งละประมาณหลายร้อยฟอง ขึ้นอยู่กับชนิดและสายพันธุ์ของยุงและปริมาณอาหารของยุงหรือเลือดที่กินเข้าไป ไข่จะมีสีขาวหรือครีมเมื่อออกมาใหม่ … Read moreทำความรู้จักกับยุง

วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ

Culture and Personality

วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ Culture and Personality สำหรับผู้ที่ศึกษาทางด้านมานุษยวิทยาวัฒนธรรมหรือนักมานุษยวิทยาจะให้ความสนใจในเรื่องวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมต่าง ๆ แต่นักจิตวิทยาจะศึกษาวิเคราะห์ถึงบุคลิกภาพของคน Culture and Personality เพื่อเกิดความเข้าใจว่าทำไมปัจเจกบุคคลจึงแตกต่างกัน Culture and Personality มีวิธีการเรียนรู้อย่างไร โดยทางทฤษฎีแล้ว นักมานุษยวิทยาศึกษาเรื่องราวต่าง  โดยวิธีการสังเกตการณ์ (observation)และจากการสัมภาษณ์ (interviewing)ทำการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมและการจัดองค์กรทางสังคม แต่ถ้าเป็นการศึกษาทางด้านวัฒนธรรมและบุคลิกภาพจะให้ความสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคลิกภาพของคนเพื่อพิจารณาว่า โครงสร้างทางวัฒนธรรมและโครงสร้างทางบุคลิกภาพเกี่ยวข้องกันอย่างไรในสังคมนั้น และสิ่งที่น่าสังเกตประการหนึ่ง คือ นักมานุษยวิทยามักไม่ใช้กลุ่มทดลองที่ควบคุมได้ (controlled experiments) และจะเข้าไปศึกษาในสังคมที่ไม่รู้หนังสือ (nonliterate societies) ซึ่งต่างจากนักจิตวิทยาที่จะทดลองกับกลุ่มควบคุม ความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพของคนส่วนใหญ่ได้มาจากจิตแพทย์ (psychiatrists)และนักจิตวิเคราะห์ (psychoanalysis) แม้ว่าความรู้ดังกล่าวจะมีคุณค่า แต่ก็มีข้อจำกัดอยู่ 2 ประการ คือ ประการแรก เป็นข้อมูลที่ได้มาจากบุคคลที่มีความทุกข์และปัญหาจนต้องไปหาจิตแพทย์ให้ช่วย ซึ่งก็จะกลายเป็นข้อมูลที่ค่อนช้างจะมีอคติสำหรับการเอาไปอ้างใช้กับบุคคลทั่ว ๆ ไป ประการที่สอง คนไข้ที่มีปัญหาทางจิตส่วนใหญ่จะเป็นชาวตะวันตก ได้แก่ ชาวอเมริกันและยุโรป ซึ่งมีวัฒนธรรมต่างจากชาวตะวันออก แต่ในความเป็นจริง การศึกษาในเรื่องดังกล่าวไม่สามารถจะจำกัดอยู่แค่นั้น เราต้องการศึกษาบุคลิกภาพของคนทั่วไปที่ชีวิตประสบความสำเร็จ ไม่ได้ป่วยด้วยโรคจิต โรคประสาท และขอบข่ายของการศึกษาก็ไม่ใช่ศึกษาเฉพาะในสังคมยุโรปและอเมริกันเท่านั้น … Read moreวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ