ชาวญวน

minority

ชาวญวน Vietnamese’s minority เนื้อหาที่ท่านจะได้ศึกษากันต่อไปนี้ เป็นเนื้อหาสำหรับชาวญวนที่ก่อให้เกิดปัญหาชนกลุ่มน้อย minority เป็นคนญวนที่อพยพหนีภัยสงครามเข้ามาในไทยระหว่างปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 2488-2489 เป็นสงครามกู้เอกราชต่อฝรั่งเศส เพื่อต้องการความเป็นเอกราชและเป็นไทยกับตนเอง อพยพเข้ามาประมาณ 75,000คน กระจายกันอยู่ในจังหวัด เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ เลย หนองดาย อุดรธานี สกลนคร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม สุรินทร์ ปราจีนบุรี และตราด The Vietnamese are a minority in Thailand ชาวญวน ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย ในช่วงของระยะแรกที่ชาวชนกลุ่มน้อยพวกนี้ ได้ทำการอพยพเข้ามาในประเทศไทยนั้น ทางรัฐบาลได้ทำการให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและให้ประกอบอาชีพอย่างอิสระเสรีทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย คนญวนที่อพยพเข้ามาส่วนใหญ่มาจากทางเหนือของประเทศไทย ที่ยังคงไว้ซึ่งความรักชาติและสนใจที่จะเกี่ยวข้องกับการเมืองและการปกครองตามแบบคอมมิวนิสต์ โดยพวกเขานั้นมักจะทำการเรี่ยไรเงินจากชาวไทยเพื่อส่งไปให้พวกพ้องเสมอ จึงนับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีและไม่สมควรทำกับประเทศไทยอย่างยิ่ง ชาวญวนอพยพในประเทศไทยอาจแบ่งได้ 3 พวก ได้แก่ นิยมคอมมิวนิสต์หรือผู้ที่เป็นหลักหรือตัวแทนของคอมมิวนิสต์ เป็นพวกซึมซับในลัทธิคอมมิวนิสต์ ปกติเป็นหัวหน้า และเจ้าหน้าที่หลักในการจัดการและสนับสนุนนโยบายคอมมิวนิสต์ พวกที่มีความชื่นชอบในวีรกรรมของโฮจิมินห์ แต่ลัทธิคอมมิวนิสต์ยังไม่ฝังใจเต็มที่เป็นผู้ที่เชื่อมันศรัทธาในตัวเองและวีรกรรมของโฮจิมินต์ … Read moreชาวญวน

สถาบันครอบครัว

family

สถาบันครอบครัว family institution เนื่องจากครอบครัวเป็นสถาบันแรก family institution ที่สมาชิกของสังคมมีส่วนผูกพันใกล้ชิด ครอบครัวมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดรูปแบบพฤติกรรมที่สมาชิกเหล่านั้นได้แสดงออก ไม่มีเด็กดนใดประพฤติผิดฝ่าฝืนกฎหมายมาตั้งแต่เกิด family institution สถาบันครอบครัวคืออะไร  ครอบครัวถือเป็นหน่วยทางสังคมหน่วยแรกที่มีผลต่อทิตทางที่เด็กเหล่านั้นจะได้รับและแสดงออก อาจเป็นด้วยเหตุนี้การค้นคว้าอาชญาวิทยาและนักวิชาการในศตวรรษนี้โดยเฉพาะ ค.ศ. 1930 เรื่อยมาได้เน้นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาชญากรรมและเด็กผู้กระทำผิดและสภาพครอบครัวแบบต่าง ๆ  รวมทั้งการอบรมเลี้ยงดูเด็กเหล่านั้นครอบครัวเป็นหน่วยของสังคมทำหน้าที่อบรมสั่งสอนเด็กให้ดำเนินชีวิตไปในแนวทางที่ถูกต้องตามครรลองของสังคม ในการเลี้ยงดูเด็กนี้ไม่มีศาสตร์แขนงใดที่จะกล่าวถึงการเลี้ยงดูเด็กให้ดีได้อย่างแน่นอน ขึ้นกับสภาพแวดล้อมของเด็กแต่ละคน งานเลี้ยงดูเด็กในสมัยก่อนเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบันจะค่อนข้างง่ายกว่า ในสมัยก่อนชีวิตความเป็นอยู่ของคนเป็นแบบง่าย ๆ วัฒนธรรมของสังคมมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  จึงเกิดดวามแน่นอนเละความมั่นดงซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาบุคลิกลักษ ณะของเด็กโดยปราศจากความยากลำบาก และไม่มีความขัดแย้งโดยที่สังคมสมัยใหม่เกิดความยากลำบากที่จะฝึกเด็กให้มีความมั่นคง บิดามารดาอยู่ในสังคมที่มีปัญหาการขัดแย้ง สภาพโรงเรียน ครู และวัฒนธรรมอื่น ๆ จะเป็นผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อบุตร ในสถานการณ์เช่นนี้ความกดดันเกิดขึ้นมากมาย  เช่น ในสังคมที่มีวัฒนธรรมหลากหลายจะเป็นความยากลำบากของบิดามารดาที่ไม่สามารถหาวัฒนธรรมมาสนับสนุนข้ออ้างของตนได้หรือมีผลกระทบต่อระบบนโยบายภายในครอบครัวได้ง่าย เนื่องจากสภาพการเปลี่ยนแปลงความไม่มั่นคงแน่นอนเหล่านี้จะมีผลต่อความเชื่อฟังที่เด็กจะมีผลต่อบิดามารดา บิดามารดาพบปัญหาการควบคุมดูแลเด็ก ยิ่งไปกว่านั้นความเชื่อฟัง การควบคุม เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียง เกียรติของบิดามารดาและมีผลต่อชุมชนและสังตมในที่สุด ดวามยากจน ลักษณะสรีรวิทยา การแข่งขัน ดวามสามารถภาษาและสถานภาพทางสังดมของบิดามารดา เมื่อเปรียบเทียบกับผู้อื่นผู้ซึ่งเด็กนั้นยอมรับ อาจทำลายเกียรติภูมิ ดวามเป็นบิดามารดา ซึ่งเป็นผลถึงแบบแผนพฤติกรรมในครอบครัวนั้นไร้ประสิทธิภาพ ครอบครัวซึ่งผู้กระทำผิดอยู่มักจะมีสภาพ ดังนี้  สมาชิกในครอบครัวมีพฤติกรรมอาชญากรรม, ฝ่าฝืนศีลธรรม … Read moreสถาบันครอบครัว

ปัญหาอาชญากรรม

crime

ปัญหาอาชญากรรม crime อาชญากรรม crime ในแง่สังคมวิทยา นักสังคมวิทยาศึกษาสาเหตุแห่งการประกอบอาชญากรรมหรือการกระทำผิดต่างๆนั้นเนื่องมาจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม เป็นผลเนื่องมาจากอิทธิพลของกระบวนการและภาวะทางสังคม มีการศึกษาถึงกระบวนการที่ทำให้คนเราประกอบอาชญากรรมการตอบแทนบุญคุณ เกี่ยวข้องกับทฤษฎีแห่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นต้นว่า การเอาอย่าง การคบหาสมาคม  การอาศัยบาร มี และศึกษาถึงอัตราการประกอบอาชญากรรมของคนในสังคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพการณ์บางอย่าง ได้แก่ ความแออัดยัดเยียดของชุมชนเมืองการแข่งขันกันในการประกอบธุรกิจ หรือ การอพยพเข้ามาทำงานในกรุงเทพของคนต่างจังหวัด เป็นต้น อาชญากรรม crime กับสังคม เป็นสิ่งที่มีคู่กันกับสังคมทุกสังคม เป็นปัญหาสังคมที่สำคัญคุกคามความสงบสุขของประชาชนและเป็นภัยต่อสังคม ทำลายชีวิตและทรัพย์สิน แสดงถึงความไม่สมบูรณ์และความบกพร่องของระเบียบสังคม การศึกษาอาชญากรรมในแวดวงสังคมวิทยาจะเป็นการศึกษาถึง พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนของบุดคลต่อสังคม วิเคราะห์หาสาเหตุแห่งความขัดแย้ง ทำไมคนที่ประกอบอาชญากรรมจึงมีพฤติกรรมเช่นนี้ ในอดีตปัญหาอาชญากรรมยังไม่เกิดมีมากนัก เนื่องจากว่าสังคมแบบเดิมเป็นสังคมที่มีจารีตประเพ ณีกำหนดไว้แน่นอน ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามแบบแผนการคำเนินชีวิตวัฒนธรรมและสังคมของตนอย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนจะเป็นที่รังเกียจของสังคม ต่อมาเมื่อสังคมมนุษย์มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ก็ต้องมีการตรากฎหมายและระเบียบปฏิบัติเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตามทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของทุก ๆ คน พฤติกรรมของคนเราจะแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม แต่จะมีความคิดเห็นสอดดล้องกันเกี่ยวกับการกระทำบางอย่างที่เห็นว่าดีและสมควรให้ปฏิบัติ ถ้าใดรไม่ปฏิบัติตามก็ไม่เสียหายในสังคมที่เจริญก้าวหน้ามติต่าง ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่ต้องการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติจะออกมาในรูปบทบัญญัติทางกฎหมาย ผู้ใดฝ่าฝืนทำให้สังคมปราศจากความปกติสุขกระทบกระเทือนสวัสดิภาพและสิทธิของผู้อื่น ผู้นั้นก็จะต้องได้รับโทษ สถิติอาชญากรรมในประเทศไทย ในรอบปี 2529 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ เป็นคดีที่เกิดขึ้นมากที่สุด … Read moreปัญหาอาชญากรรม

การดูแลผู้สูงอายุ

elderly

การดูแลผู้สูงอายุ elderly การดูแลสภาพจิตใจและร่างกายของผู้สูงอายุนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย คนเราไม่มีใครเคยแก่จนกว่าจะได้แก่ โดยบทความนี้เราจึงได้ทำการรวบรวมข้อมูลแนวทางการป้องกันปัญหาทางร่างกายและจิตใจสำหรับผู้สูงอายุ elderly สามารถดูแลได้ตามเนื้อหาต่อไปนี้ วิธีชะลอความสูงอายุหรือความชรา elderly ทำจิตใจให้สบายโดยอาศัยธรรมะ ใช้ยาช่วยโดยอาศัยวิตามินและฮอร์โมน ใช้หลักโภชนาการ รับประทานอาหารดีมีคุณด่าในปริมาณที่พอดี งดเว้น หรือลดการเสพสุรา บุหรี่ กาม อย่าหักโหมในการทำงาน การเล่นกีฬา บำรุงร่างกาย อกกำลังกายให้พอเหมาะ พักผ่อนให้เพียงพอในแต่ละวัน ควรทำงาน 8 ชั่วโมง พักผ่อน 8 ชั่วโมง นอน 8 ชั่วโมง ควรเดินเร็ว ๆ วันละครึ่งชั่วโมง ขี่จักรยานช้า 1 โยนโบว์ลิ่ง เล่นแบดมินตัน วอลเล่ย์บอล โดยไม่มีการแข่งขัน ผลแห่งการชะลอความชราจะทำให้ แก่ช้าลง มีสมรรถภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น รักษาโรคท้องผูกเรื้อรัง เมื่อยเคล็ดยอก ป้องกันโรคข้อพิการ ต่ออายุให้ยืนยาว มีเวลาทำงานให้มากขึ้น เพิ่มกำลังใจ แก้ความหดหู่ แนวทางการป้องกันปัญหาทางร่างกายและจิตใจสำหรับผู้สูงอายุ วิธีการทำให้อายุยืน อย่ากินอาหารมากเกินไป ควรรับประทานอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกาย ดื่มน้ำและน้ำผลไม้มาก … Read moreการดูแลผู้สูงอายุ

ปัญหาความยากจน

Poverty

ปัญหาความยากจน Poverty เดิมทีความยากจน Poverty ไม่ถือว่าเป็น ปัญหาสังคม แต่ถือว่าเป็นการลงโทษของพระเจ้า ที่บุคคลนั้นเคยประพฤติปฏิบัติ ในสิ่งที่ไม่ดีงามไม่เหมาะควร เช่น การลักขโมย การเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนผู้อื่นการคอรัปชั่น ทำให้บุคคลประสบความสำเร็จในชีวิตไม่เท่ากัน หรือบางคนเกิดมามีน้อย บางคนเกิดมามีพร้อมทุกอย่าง ทั้งทรัพย์สินเงินทอง รูปสมบัติในปัจจุบัน ความยากจนเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่เสมอภาดและโอกาสในการทำมาหาเลี้ยงชีพ Poverty ความยากจน หมายถึงอะไร หมายถึง ความรู้สึกไม่พอใจในสภาพความเป็นอยู่ของตน ความแร้นแค้น การกินอยู่อดอยาก การขาดแคลนปัจจัยขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ไม่มีความสุขสบายเท่าที่ควร ในฐานะที่เกิดมาเป็นสมาชิกของสังคมโลกเหมือนกับคนอื่น  การขาดแดลนและความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจทำให้เกิดความบกพร่องในการทำงาน ชีวิตความเป็นอยู่ ไม่สามารถใช้ความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพทางร่างกายและสมองให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่และไม่สามารถดำรงฐานะทางเศรษฐกิจในระดับเดียวกับคนอื่น ๆ เกณฑ์การวัดความยากจน เกณฑ์ที่ใช้วัดความยากจน ที่ได้รับดวามนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน คือ รายได้ประชาชาติต่อหัวต่อปี การวัดความยากจนจะวัดได้จาก รายได้และปัจจัย ที่มีต่อความจำเป็นในการดำรงชีวิตโดยรายได้ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดนั้นจะแตกต่างไปในแต่ละสถานที่และระยะเวลา3ธนาคารโลก  ในปี พ.ศ. 2513 กำหนดรายได้ต่อหัว ต่อปีของประชากรโลก เท่ากับ200 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 5,000.- บาท ถ้ามีรายใด้ต่อปีต่ำกว่านี้ถือว่ายากจนทางเศรษฐศาสตร์ มีเกณฑ์ว่า พิจารณาจากรายได้ที่เป็นตัวเงิน รายได้ต่ำกว่า … Read moreปัญหาความยากจน

ความเชื่อ

belief

ความเชื่อ  Belief ท่านอยากจะได้เงินใช้สัก 200,000 บาท ฟรี ๆ หรือไม่ และเพื่อที่จะให้ได้เงินจำนวน 200,000 บาท นั้นมา ท่านจะต้องยอมรับพนันกับข้าพเจ้าว่า เมื่อหากท่านทำการโยนไข่ฟองหนึ่งลงไปบนพื้นคอนกรีตไข่จะต้องไม่แตก แต่ถ้าหากท่านทำไข่แตก ท่านจะต้องจ่ายเงินให้แก่ข้าพเจ้าแทนเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท จากการคาดคะเนแล้วท่านมีโอกาสเพียง 1 ใน 100 เท่านั้นเองที่ไข่จะไม่แตก ท่านจะยอมรับพนันไหม ?  ถ้าท่านไม่ยอมรับ ท่านมีเหตุผลอย่างไร และแน่นอนที่สุดที่ท่านคงไม่ยอมให้ความอยากได้เงิน 200,000 บาทนี้ มามีอิทธิพลจูงใจท่านจนยอมรับพนันกับข้าพเจ้า ทั้งนี้เพราะท่านมีความเชื่อพื้นฐาน belief orientation ซึ่งได้จากประสบการณ์องตนเองว่า เปลือกของไข่นั้นทั้งเปราะทั้งบาง หากเพียงแค่กระทบกับของแข็งเพียงเบา ๆ ก็อาจจะแตกได้แล้ว จากความเชื่อนี้ทำให้ท่านไม่กล้าพนันนั่นเอง ความเชื่อ belief คืออะไร เป็นเรื่องของความเชื่อที่มีต่อการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง และยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะมองข้ามไปไม่ได้ ระบบความเชื่อสามารถอธิบายได้ในลักษณะที่เป็นความเชื่ออย่างมีระบบ สิ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะโดยมีข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขอบเขตความเชื่อที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น ประชาชน การเป็นผู้นำ การศึกษา เป็นต้น ตัวอย่างเช่น เมื่อพิจารณากลุ่มของระบบความเชื่อที่ประกอบกันขึ้นเป็นระบบความเชื่อทางศาสนา … Read moreความเชื่อ

ทำความรู้จัก ถั่วลิสง

Groundnut

ถั่วลิสง Groundnut จัดเป็นพืชที่จัดอยู่ในตระกูล Leguminous มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Arachis hypogaea มีชื่อสามัญในภาษาอังกฤษอยู่หลายชื่อ เช่น Pindar, peanut, earthnut, goober, monkeynut. ในประเทศไทยมีชื่อ เรียกทั่วไปว่า “ถั่วลิสง groundnut ” ในภาคเหนือเรียก “ถั่วดิน” ชาวภาคใต้เรียก “ปกใต้ดิน หรือ ถั่วใต้ดิบ” และที่จังหวัดประจวบคีรีขัน เรียก “ถั่วคุก” พืชใน genus Arachis มีอยู่ 19 species, พืชเหล่านี้มีถิ่นกำเนิดอยู่ในmวีปอเมริกาใต้ทั้งสิ้น เป็นพืชยืนต้น ถิ่นกำเนิดและการ แพร่กระจายของถั่วลิสง groundnut มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ แถบประเทศปารากวัย ต่อมาถั่วลิสงได้แพร่กระจายไปทั่วหวีปอเมริกาใต้ ได้มีการค้นพบซากในถ้ำของประเทศเปรูประมาณ 800 ปีก่อนคริตศักราช ต่อมาถั่วลิสง ได้มีการแพร่เข้าไปในทวีปอเมริกาเหนือ จากหลักฐานของซากถั่วลิสง  พบว่าในตอนต้นคริตศักราช พืชชนิดนี้ได้มีการแพร่ขึ้นไปถึงประเทศเม็กชิโกแล้ว และจากนั้นถั่วลิสงก็ได้เพร่ไปสู่ทั่วบริเวณตอนใต้ของทวีปอเมริกา และหมู่เกาะเวสอินดีส(West indies) ในคริตศตวรรษที่ 16 ชาวโปตุเกตได้นำถั่วลิสงจากประเทศทั่วโลก … Read moreทำความรู้จัก ถั่วลิสง

หลักการของการยศาสตร์ มีอะไรบ้าง

Ergonomics

หลักการของการยศาสตร์ Ergonomics มีอะไรบ้าง การยศาสตร์ Ergonomics เป็นเรื่องของความเกี่ยวข้องระหว่างคนกับเครื่องจักรและเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องอำนวยความสะดวกในการทำงานที่มีองค์ประกอบทั้งลักษณะท่าทางในการ ทำงานและขนาดรูปกร่างของคนงาน ลักษณะท่าทางการทำงานที่ดีตามหลัก Ergonomics เป็นอย่างไร ในการทำงานโดยทั่วไปนั้นร่างกายของคนที่ทำงานจำเป็นจะต้องอยู่ในลักษณะท่าทางที่มั่นคงและสบายไม่ขัดหรือฝืนไปในทางที่ไม่ปกติ โดยเฉพาะขณะที่มีการออกแรง ดังนั้น หากมีการคำนึงถึงการรักษาท่าทางของการเคลื่อนไหวในการทำงานให้มีมาตรฐานที่ดีได้ก็จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานลงได้ ความสำคัญของลักษณะท่าทางที่เหมาะสมกับการทำงานในแต่ละลักษณะงาน ได้แก่ การยืนทำงานบนพื้นที่มีความคงที่และมั่นคง ย่อมทำให้การออกแรงในการทำงานเป็นไปอย่างเหมาะสมสะดวกและมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกันข้ามหากการทำงานต้องยืนอยู่บนพื้นที่ไม่มีความมั่นคง ทำให้คนทำงานต้องกังวลกับการยืนและต้องพยายามรักษาสมดุลของร่างกายอยู่ตลอดเวลา ก็จะทำให้สูญเสียพลังงานของร่างกายไปโดยไม่จำเป็นและยังเป็นสาเหตุของการเกิดความผิดพลาด หรือประสิทธิภาพของ การทำงานลดลงได้ ลักษณะท่าทางการทำงานที่มีความเหมาะสมจะช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการใช้น้ำหนักของร่างกายเป็นหลักในการออกแรง คือวิธีการที่ร่างกายมีที่พิงในขณะออกแรง ท่าทาง การทำงานของร่างกายที่ดีนั้นต้องไม่ก่อให้เกิดการขัดขวางกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เช่น ระบบไหลเวียนโลหิตระบบหายใจ หรือระบบการย่อยอาหาร การทำงานของร่างกายที่ดีและเหมาะสมนั้น จะต้องช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างร่างกายและสิ่งแวดล้อมในการทำงานอย่างเหมาะสม โดยมีการขับเหงื่อที่เหมาะสมกับความหนักของงานหรือความร้อนที่เกิดจากงาน ในเรื่องของท่าทางจะต้องสัมพันธ์กับการมองเห็นของสายตา นั่นคือท่าทางการทำงานที่มั่นคง จะต้องให้มีการมองเห็นของสายตาในระดับราบเพื่อลดการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อคอและหลังส่วนใหญ่ท่าทางการทำงานนั้นมักถูกกำหนดโดยขนาดและข้อจำกัดของเครื่องจักร บริเวณของสถานที่ จุดควบคุมต่างๆ เป็นต้น หลักการจัดลักษณะท่าทางในการทำงานสำหรับบุคคลที่ยืนทำงาน ควรปรับระดับความสูงของพื้นที่การทำงานให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานที่มีความสูงแตกต่างกัน จัดให้มีที่วางพักทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับเปลี่ยนอิริยาบถได้หรือสับเปลี่ยนน้ำหนักในการยืนเป็นครั้งคราวเพื่อช่วยลดความเครียดที่บริเวณหลังและขา มีแผ่นปูรองพื้นที่เป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่น ไม่ลื่น สะอาดและได้ระดับ หรือจัดทำแท่นรองรับชิ้นงานหรือยกพื้นเครื่องมือและอุปกรณ์ควบคุม ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพของการทำงานเพื่อให้ได้ผลผลิตตามต้องการ จึงควรมีการออกแบบและเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความเหมาะสม ได้รับการออกแบบตามหลักการยศาสตร์ ข้อแนะนำ หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่มีคุณภาพ … Read moreหลักการของการยศาสตร์ มีอะไรบ้าง

แก่นของบุคลิกภาพและลักษณะความเป็นไพรเมทของมนุยษ์

Primate

แก่นของบุคลิกภาพและลักษณะความเป็นไพรเมท Primate ของมนุยษ์ เพื่อให้เข้าใจในเรื่องแก่นของบุคลิกภาพ  Primate  นักมานุษยวิทยาได้ให้ความสนใจศึกษาลักษณะของไพรเมท ซึ่งเป็นขั้นที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นมนุษย์นั่นเอง ลักษณะของไพรเมท Primate เป็นสัตว์ในตระกูลเลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ซึ่งได้แก่ มนุษย์ กลุ่มลิงหรือวานร เป็นต้น เป็นสัตว์ที่มีมือและเท้า ซึ่งมี 5 นิ้ว ไว้กำและยึดเกาะ สามารถใช้ประโยชน์กับการอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีต้นไม้ปกคลุม นอกจากนั้นยังสามารถใช้มือและเท้าหยิบจับและค้นหาสิ่งต่าง ๆ ได้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นประโยซน์อย่างยิ่งกับกลุ่มลิงคือตอนแรกเกิด ลูกลิงจะมีความสามารถเกาะตัวแม่ไว้ ซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบสนองแบบหนึ่ง โดยที่แม้แม่ลิงจะเคลื่อนไหวปีนป้ายไปได้โดยไม่ต้องจับลูกอ่อน) ความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกอ่อนจะใกล้ซิดกันเป็นเวลายาวนานกว่าสัตว์สายสกุล (species) อื่น ตัวเมียจะให้นมลูกอ่อนซึ่งจะทำให้เกิดใยสัมพันธ์ระหว่างกันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ในพวกไพรเมทจะมีระยะเวลาใกล้ชิดลูกยาวนานกว่าสัตว์ในตระกูลเลี้ยงลูกด้วยนมด้วยกัน เนื่องจากระบบประสาทที่ซับซ้อนและการพัฒนาการทางสมองของไพรเมทนั้นต้องการเวลาในการประสานงานกันลูกอ่อนที่แรกเกิดของสัตว์ไพรเมทจะอยู่ในสภาพที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ทำให้ต้องพึ่งพิงแม่ ต้องอยู่กับแม่เป็นอาทิตย์ หรือเป็นเดือน ก่อนที่จะไปไหนมาไหนได้เอง จะเห็นจากกรณีศึกษาของ Jane van  Lawick-Goodall ได้สังเกตพฤติกรรมของชิมแปนซี (chimpanzee)ในป่าของแทนซาเนีย เธอใช้ความพยายามที่ทำให้ชิมแปนซีคุ้นเคยกับเธอจนสามารถเฝ้าดูพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของชิมแปนซีได้อย่างใกล้ชิด และได้จดบันทึกพฤติกรรมของลูกชิมแปนซีกำพร้าแม่ 4 ตัว อายุประมาณ 3 ปี (ชิมแปนซีจะเติบโตเร็วกว่ามนุษย์เมื่อเทียบอายุขวบปีเท่ากัน) แม้ว่าทั้ง 4 ตัวจะได้รับการเลี้ยงดูจากชิมแปนซีตัวอื่นที่เป็นเครือญาติกันก็ตาม แต่ทั้ง … Read moreแก่นของบุคลิกภาพและลักษณะความเป็นไพรเมทของมนุยษ์

ประเภทและพันธุ์สัตว์ของโค

Type

ประเภทและพันธุ์สัตว์ของโค Type of cow ความหมายประเภทของโค type of cow หมายถึง รูปทรงของสัตว์ที่แสดงถึงการให้ประโยชน์ของสัตว์พันธุ์สัตว์ breed หมายถึง กลุ่มสัตว์ที่มีลักษณะเหมือนกันมากในทางพันธุกรรม ทำให้สามารถแบ่งแยกจากกลุ่มอื่นที่อยู่ในชนิดเดียวกัน และสามารถถ่ายทอดจากชั่วหนึ่งไปยังอีกชั่วหนึ่งได้ เมื่อนำมาผสมพันธุ์กันเองจะให้ถูกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่อย่างสม่ำเสมอ  Type of cow พันธุ์เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญและถูกพัฒนาตามความต้องการของมนุษย์ สัตว์พันธุ์ดีจะทำให้ประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์มสูง เนื่องจากสัตว์พันธ์ดีจะมีสมรรถภาพในการสืบพันธ์ดี มีอัตราการเจริญเติบโตสูง มีประสิทธิภาพการใช้อาหารดี ให้ผลผลิตสูง ตลอดจนมีคุณภาพซากดี ตัวอย่างประเภทและพันธุ์โค เป็นสัตว์สี่กระเพาะอยู่ในตระกูล (family) Bovidae มีก็บคู่ เขากลวง และเคี้ยวเอื้องเคี้ยวเอื้อง หมายถึง กินอาหารหญ้าแล้วสำรอกออกมาเคี้ยวใหม่อีกครั้งหนึ่ง) จึงเรียกว่า สัตว์เคี้ยวเอื้อง มีความสามารถในการเปลี่ยนอาหารหยาบที่มีราคาถูกและคุณค่าทางอาหารต่ำให้เป็นเนื้อหรือนมที่มีคุณค่าทางอาหารสูง จัดอยู่ในเผ่า (genus) ชื่อ Bos แบ่งออกเป็นหลายชนิด speciesสามารถจัดแบ่งผ่าตามความคล้ายคถึงกันของโครงร่างและกำเนิดออกเป็น 4 หมู่ คือ Taurine ได้แก่ โคยุโรป (Bos taurus) และโคอินเดีย (Bos indicus) … Read moreประเภทและพันธุ์สัตว์ของโค