ลักษณะกุ้งขาวแวนนาไม

 

กุ้งขาว มีลำตัวขาวใส ขามีสีขาว หางสีแดง โดยเฉพาะบริเวณปลายหางจะมีสีแดงเข้ม กรีบจะมีแนวตรงปลายงุ้มลงเล็กน้อย เมื่อโตขึ้นฟันกรีด้านบนจะมี 8 ฟัน และด้านล่าง 2 ฟัน ความยาวของกรีบ จะยาวกว่าลูกตาไม่มาก ที่สังเกตเห็นเด่นชัดที่สุดคือลำไส้ของกุ้งชนิดนี้จะโตเห็นได้ชัด และตัวเมียจะใหญ่กว่าตัวผู้

อาหาร การให้อาหาร และการจัดเก็บอาหาร

อาหารกุ้งทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเป็นต้นทุนและเงื่อนไขสำคัญสำหรับการเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาว อาหารที่ดีและมีคุณภาพจะทำให้ได้ลูกกุ้งที่มีคุรภาพและแข็งแรง อัตราการรอดตายสูง อย่างไรก็ตามในการให้อาหารประจำวันจะมีอาหารส่วนหนึ่งเหลือจากการกินของลูกกุ้งสะสมอยู่ในบ่อ ทำให้คุณภาพของน้ำเสื่อมโทรม การให้อาหารที่ด้อยคุณภาพจะทำให้อาหารส่วนที่กุ้งกินไม่ได้หรือกุ้งไม่กินสะสมเพิ่มมากขึ้นกลายเป็นของเสียภายในบ่อทำให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม ดังนั้นการจัดการให้กุ้งกินอาหารที่ดีมีคุณภาพจึงเป็นวิธีป้องกันปัญหาอาหารตกค้างเน่าเสียก้นบ่อได้เป็นอย่างดี ทำให้น้ำในบ่อเพาะฟักและอนุบาลมีคุณภาพดีอีกด้วย นอกจากนี้แล้วน้ำทิ้งก็จะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

การให้อาหารที่ด้อยคุณภาพจะทำให้อาหารส่วนที่กุ้งกินไม่ได้หรือกุ้งไม่กินสะสมเพิ่มมากขึ้นกลายเป็นของเสียภายในบ่อทำให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม

การเลือกสถานที่

การเลือกสถานที่โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวเป็นปัจจัยที่สำคัญที่เกษตรกรต้องพิจารณาก่อนเริ่มประกอบการ เริ่มตั้งแต่ความเหมาะสมทางวิชาการ การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ หารวางแผนผังการใช้พื้นที่ในโรงเพาะฟักและการบริหารจัดการฟาร์ม

แหล่งน้ำ

การจัดการเพาะฟักและอนุบาลทั่วไป

การจัดการโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวที่ดี ต้องมีการวางโครงสร้างและระบบการผลิตลูกกุ้งในโรงเพาะฟักให้สามารถป้องกันปัญหามลภาวะของน้ำทิ้ง ลกผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดการลดความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำชายฝั่ง ตลอดจนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้มากขึ้นได้

บ่อเพาะฟัก

บ่อส่วนมากนิยมใช้ในรูปบ่อปูนซรีเมนต์ ควรทาด้สนในด้วยสี epoxy paint guard บ่อที่ใช้เลี้ยงกุ้งต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่แตกร้าว เพราะหากแตกร้าวจะทำให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคจนยากต่อการกำจัด และถ้าการใช้ยาปฏิชีวนะไม่ได้ผล อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เชื้อที่สะสมอยู่ในบริเวณรอยแตกร้าวมีการดื้อยา ควรมีการตรวจสภาพบ่ออย่างสม่ำเสมอ และหากพบมีการแตกร้าวต้องรีบซ่อมแซมโดยเร็ว

บ่อกักกันพ่อแม่พันธุ์

เป็นบ่อซีเมนต์ทรงเหลี่ยมขนาด 4×5 เมตร เพื่อกักกันพ่อแม่พันธุ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อดูอาการของโรคที่อาจจะปรากฏในพ่อแม่พันธุ์ ระยะเวลากักกันประมาณ 15 30 วัน โดยบ่อดังกล่าวควรแยกเป็นสัดส่วนจากบ่อเพาะและอนุบาลกุ้งขาว

บ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์

มีหลายรูปแบบ เช่น บ่อซีเมนต์ทรงเหลี่ยม หรือบ่อกลม ภายในทาด้วยสี โดยทาสีเทาดำในบ่อพ่อพันธุ์ และสีฟ้าในบ่อแม่พันธุ์ เพื่อประโยชน์ในการแยกเพศผู้และเพศเมียในช่วงตรวจสอบการผสมพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้อาจใช้บ่อที่มีการปูพลาสติกพีอี บ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ส่วนมากนิยมเลี้ยงในพื้นที่ประมาณ 20 ตารางเมตรขึ้นไป เพื่อให้พ่อแม่พันธุ์มีพื้นที่ว่ายน้ำในการผสมพันธุ์บางโรงเรือนใช้บ่อซีเมนต์สี่เหลี่ยมผืนผ้าค่อนข้างยาวที่ไม่กว้างเกินไปเพื่อสะดวกในการจัดการและตรวจดูการสร้างไข่ของแม่พันธุ์ รวมทั้งการไหลของน้ำจากหัวบ่อไปยังท้ายบ่อ

บ่อเพาะฟักกุ้งขาว

เป็นบ่อที่คัดเลือกแม่พันธุ์ที่ได้รับการผสมแล้ว นำมาวางไข่ในบ่อวางไข่บ่อที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นบ่อซีเมนต์ประมาณ 9 ตารางเมตร ขึ้นไป มักทาด้วยสีฟ้าอ่อนโดยใช้แม่พันธุ์ 8 – 10 ตัว/ต่อตารางเมตร

บ่ออนุบาลกุ้งขาว

เป็นบ่อที่ใช้อนุบาลกุ้งขาวตั้งแตระยะนอเพลียสถึงระยะโพสท์ลาร์วา ที่ตลาดต้องการ (PL 12 -15) บ่ออนุบาลลูกกุ้งขาวมีทั้งบ่อซีเมนต์ ทรงกลมเส้นผ่าศุนย์กลางประมาณ 2 -3 เมตร ทรงเหลี่ยมขนาด 3×3 เมตร หรือ 1.5×4 เมตร ขนาดความจุตั้งแต่ 2 ลบ.ม. ขึ้นไป ควรเป็นบ่อเดี่ยวเพื่อสะดวกในการอนุบาลลูกกุ้งหากเป็นบ่อที่ใช้ผนังร่วมกันอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการแตกร้าวของบ่อได้